Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
12.8.2013
ID: 623upozornenie pre užívateľov

Zákon o znalcoch pomôže znížiť súdne prieťahy

Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje prísnejšie postihy za nečinnosť znalcov a jasnejšie financovanie.

Ak znalec alebo prekladateľ neskoro dodá výsledok svojej práce súdu alebo vyšetrovateľom, bude sa mu zo zákona krátiť odmena. Predpokladá to návrh novely zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorý Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá do pripomienkového konania. Cieľom navrhovaného zákona je zlepšiť podmienky pre výkon znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, zaviesť jasnejšie pravidlá jej financovania, a tým prispieť k odstraňovaniu súdnych prieťahov.

Náklady na činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov len v rámci rozpočtových kapitol Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva vnútra SR ako primárne zodpovedných za oblasť trestného a súdneho konania dosahujú každoročne viac ako dve desiatky miliónov eur. V súlade so schváleným legislatívnym zámerom rekodifikácie civilného práva procesného sa preto navrhuje, aby v civilnom sporovom konaní náklady na znalecké dokazovanie boli hradené nie zo zdrojov štátneho rozpočtu, ale z povinne skladaných preddavkov od sporových strán. Takto zložené preddavky zabezpečia, aby súd mohol znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi vyplatiť preddavok vo výške 30 percent účastníkmi konania zložených preddavkov. Samozrejme, preddavky nebudú musieť skladať tí účastníci konania, ktorí sú oslobodení od súdnych poplatkov (napríklad ľudia v hmotnej núdzi).

Dôsledné vymáhanie týchto pravidiel umožní, aby sa finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MS SR používali na znalecké dokazovanie primárne vo verejnom záujme – najmä v trestnom konaní, ale i v civilnom mimosporovom konaní (napr. viaceré typy konaní súvisiace s maloletými).

Ďalej sa zavádza lehota, v rámci ktorej je zadávateľ povinný rozhodnúť o vyúčtovanom znalečnom a tlmočnom (30 dní od predloženia vyúčtovania) a tiež lehota na vyplatenie priznaného znalečného a tlmočného (60 dní od právoplatnosti uznesenia o jeho priznaní), čo zvýši predvídateľnosť odmeňovania za prácu pre štát.

Návrhom novely zákona sa zároveň zlepšuje a zintenzívňuje komunikácia medzi zadávateľom a znalcom, tlmočníkom alebo prekladateľom. Takisto sa zavádzajú jasné pravidlá pre odmietnutie výkonu činnosti. Dôležitou zmenou je tiež zavedenie výlučnej elektronickej podoby vedenia denníka, čo zároveň umožní účinnejšiu kontrolu zo strany Ministerstva spravodlivosti SR.


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk