1.4.2022
ID: 5381upozornenie pre užívateľov

Zamestnávanie osôb s dočasným útočiskom

S ohľadom na aktuálny ozbrojený konflikt na Ukrajine by sme sa v nasledujúcom texte chceli zamerať na zamestnávanie utečencov z Ukrajiny, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky.

Poskytovanie dočasného útočiska

Dočasné útočisko sa aktuálne poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine ich pôvodu. Ide o najjednoduchší spôsob získania ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou (administratívne ide o menej náročný proces než je konanie o poskytnutie azylu). Dňa 28. februára 2022 schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 144/2022 návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „Vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska“). V Návrhu na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska vyhlásila vláda Slovenskej republiky poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom, pričom za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje manžel štátneho občana Ukrajiny, maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny a rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny. Na základe tohto Vyhlásenia poskytovania dočasného útočiska bolo možné začať konania o poskytnutie dočasného útočiska.

Konanie o poskytnutie dočasného útočiska sa začína vyhlásením cudzinca na príslušnom policajnom útvare o tom, že žiada o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky. Osobám, ktoré hodnoverným spôsobom preukážu svoju totožnosť a štátnu príslušnosť Ukrajiny, a ak nejde o štátnych občanov Ukrajiny, svoju totožnosť, štátnu príslušnosť a rodinný vzťah k štátnemu občanovi Ukrajiny (na základe príslušných dokladov) bude dočasné útočisko poskytnuté okamžite (t. j. momentálne priamo pri návšteve príslušného policajného útvaru). Ak cudzinec nedisponuje žiadnym dokladom je potrebné, aby o dočasné útočisko požiadal na Oddelení azylu v Humennom. O jeho žiadosti bude rozhodnuté približne do 30 dní. Cudzincovi, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, sa vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

Začiatok poskytovania dočasného útočiska bol Vyhlásením poskytovania dočasného útočiska stanovený na 1. marec 2022 a jeho skončenie na 31. december 2022 za predpokladu, že vláda Slovenskej republiky nerozhodne o jeho predčasnom skončení alebo predĺžení. S ohľadom na to, že Rada EÚ prijala dňa 4. marca 2022 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2022/382 je vysoká pravdepodobnosť, že dôjde k úprave lehoty stanovenej pre skončenie poskytovania dočasného útočiska ako aj k úprave okruhu osôb, ktorým sa dočasné útočisko môže poskytovať. V zmysle legislatívy EÚ by sa totiž dočasná ochrana mala vzťahovať aj na iných štátnych príslušníkov utekajúcich z Ukrajiny, ak mali na Ukrajine dlhodobý pobyt a dočasná ochrana/dočasné útočisko by sa malo poskytovať na počiatočné obdobie jedného roka (t. j. nielen do 31. decembra 2022), následne by malo byť možné predĺženie o šesť mesiacov, a to najviac počas jedného roka. Európska komisia pritom bude situáciu nepretržite monitorovať a preskúmavať a kedykoľvek môže Rade EÚ navrhnúť, aby ukončila poskytovanie dočasnej ochrany, ak situácia na Ukrajine umožní bezpečný a trvalý návrat osôb, ktorým sa poskytla dočasná ochrana, alebo môže navrhnúť, aby Rada dočasnú ochranu predĺžila, a to najviac o jeden rok.

Zamestnávanie cudzinca s poskytnutým dočasným útočiskom

Cudzinci, ktorí majú udelené dočasné útočisko môžu bez ďalšieho pracovať na území Slovenskej republiky. V súlade s ustanovením § 23a ods. 1 písm. k) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov môže zamestnávateľ zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko. V tomto prípade sa nepožaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a ani povolenie na zamestnanie.

Zamestnanie cudzinca s poskytnutým dočasným útočiskom môže mať formu pracovného pomeru (t. j. dôjde k uzavretiu pracovnej zmluvy) alebo pracovnoprávny vzťah s týmto cudzincom môže vzniknúť aj na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Upozorňujeme však, že v súčasnosti nie je možné, aby cudzinec, ktorý má štatút odídenca získal na území SR oprávnenie na podnikanie (uvedené sa však s ohľadom na legislatívu EÚ môže v najbližších dňoch zmeniť).

Pri takto uzavretom pracovnoprávnom vzťahu má zamestnávateľ rovnako ako pri zamestnaní iných cudzincov povinnosť oznámiť začiatok a skončenie pracovnoprávneho vzťahu s cudzincom s poskytnutým dočasným útočiskom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to prostredníctvom predpísaného formulára – informačná karta, a to do 7 dní odo dňa nástupu cudzinca do práce.

Vzhľadom na veľmi dynamický vývoj situácie a snahu vlády SR reagovať operatívne na všetky zmeny, môže v najbližších dňoch prísť k viacerým zmenám informácií uvedených v tomto texte.

Mgr. Lenka Valková,
advokátka

Božena Nenovská,
advokátsky koncipient

Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.
 
Lazaretská 8
811 08 Bratislava

Tel.:   +421 2 57 200 400
e-mail: bratislava‎@‎roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk