8.8.2023
ID: 5823upozornenie pre užívateľov

Zbavenie sudcu imunity a pozastavenie výkonu jeho funkcie

Vnútroštátne súdy sú povinné neuplatniť akt, ktorým sa v rozpore s právom Únie nariaďuje pozastavenie výkonu funkcie sudcu

Disciplinárny senát poľského Najvyššieho súdu prijal 18. novembra 2020 rozhodnutie, ktorým povolil začatie trestného konania proti sudcovi Krajského súdu Varšava, I. T., pozastavil výkon jeho funkcie a znížil jeho odmenu na obdobie prerušenia výkonu jeho funkcie. V nadväznosti na toto rozhodnutie boli veci, o ktorých pôvodne rozhodoval sudca I. T., pridelené iným rozhodovacím zloženiam, s výnimkou trestnej veci, v ktorej bol podaný návrh na začatie prejudiciálneho konania vo veci C-615/20.

Pokiaľ ide o vec C-615/20, rozhodovacie zloženie Krajského súdu Varšava, v rámci ktorého sudca I. T. zasadá ako samosudca, vyjadrilo pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti disciplinárneho senátu[1] a položilo otázku, či právo Únie bráni tomu, aby takýto orgán mohol sudcov všeobecných súdov zbaviť trestnoprávnej imunity a pozastaviť výkon ich funkcií. Okrem toho položil Súdnemu dvoru otázku, či právo Únie, najmä zásady prednosti a lojálnej spolupráce, bránia tomu, aby sa predmetné rozhodnutie považovalo za záväzné, a či je v dôsledku toho sudca I. T. oprávnený pokračovať v preskúmavaní v trestnom konaní, o ktorom v prejednávanej veci rozhoduje.

Pokiaľ ide o vec C-671/20, sudca, ktorému bola pridelená jedna z vecí pôvodne zverených sudcovi I. T., položil Súdnemu dvoru otázku, či právo Únie vyžaduje, aby sa zdržal ďalšieho preskúmania v tejto veci bez toho, aby zohľadnil rozhodnutie disciplinárneho senátu prijaté voči sudcovi I. T., a či sú príslušné vnútroštátne súdne orgány povinné umožniť sudcovi I. T. pokračovať v tej istej veci v konaní.

Súdny dvor vo svojom dnešnom rozsudku uviedol, že toto rozhodnutie sa zakladalo na vnútroštátnych ustanoveniach, o ktorých Súdny dvor nedávno rozhodol, že sú v rozpore s článkom 19 ods. 1 druhým pododsekom Zmluvy o Európskej únii[2], keďže oprávňujú disciplinárny senát, ktorého nezávislosť a nestrannosť nie je zaručená, rozhodovať vo veciach, ktoré majú priamy vplyv na postavenie a výkon funkcie sudcov, ako je začatie trestného konania voči týmto sudcom. Vzhľadom na právnu silu rozsudku konštatujúceho nesplnenie povinnosti členským štátom, ako aj na priamy účinok tohto ustanovenia a zásadu prednosti práva Únie sú poľské súdy povinné zabezpečiť dodržiavanie uvedeného ustanovenia a tohto rozhodnutia Súdneho dvora a vyvodiť z neho všetky dôsledky, a to aj v prípade neexistencie vnútroštátnych legislatívnych opatrení.

Vnútroštátne súdy musia na tento účel vylúčiť uplatnenie takého aktu, akým je rozhodnutie disciplinárneho senátu, ak je to v predmetnej procesnej situácii nevyhnutné na zabezpečenie prednosti práva Únie, pričom žiadna úvaha založená na zásade právnej istoty alebo súvisiaca s údajnou právnou silou rozhodnutej veci tomu nemôže brániť. V súvislosti s právnou istotou Súdny dvor konkrétne uviedol, že tak trestné konanie vo veci C-615/20, ako aj trestné konanie vo veci C-671/20 boli vnútroštátnymi súdmi prerušené až do vyhlásenia tohto rozsudku Súdneho dvora, takže nič nebráni tomu, aby sudca I. T. obnovil konanie v týchto veciach.

V dôsledku toho právo Únie vyžaduje jednak, aby vo veci C-615/20 sudca I. T. mohol naďalej vykonávať svoje právomoci v trestnom konaní, v ktorom rozhoduje, a jednak, aby sa vo veci C-671/20 rozhodovacie zloženie, ktorému bola pridelená vec, o ktorej pôvodne rozhodoval sudca I. T., zdržalo rozhodnutia vo veci a aby príslušné súdne orgány túto vec pridelili sudcovi I. T.

Súdny dvor napokon rozhodol, že ani vnútroštátne ustanovenia, ktoré vnútroštátnym súdom pod hrozbou disciplinárnych sankcií zakazujú preskúmať záväznosť rozhodnutia prijatého disciplinárnym senátom, ani judikatúra ústavného súdu, ktorá takéto preskúmanie neumožňuje, nemôžu brániť tomu, aby sa toto rozhodnutie neuplatnilo. Prednosť práva Únie vyžaduje, aby sa neuplatnilo žiadne ustanovenie a žiadna vnútroštátna judikatúra, ktoré sú v rozpore s týmto právom. Takisto aj skutočnosť, že vnútroštátny sudca neuplatní tieto ustanovenia alebo túto vnútroštátnu judikatúru, nemôže viesť k založeniu jeho disciplinárnej zodpovednosti.

__________________________
[1] Disciplinárny senát poľského Najvyššieho súdu bol medzičasom zrušený. Pozri uznesenie z 21. apríla 2023, Poľsko/Komisia, C-204/21 R-RAP, bod 26 (pozri tiež tlačové komuniké č. 65/23).
[2] Rozsudok z 5. júna 2023, Komisia/Poľsko (Nezávislosť a súkromný život sudcov), C-204/21 (pozri tiež tlačové komuniké č. 89/23).


UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý
rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor
nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie a zhrnutie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Zdroj:
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 126/23, v Luxemburgu 13. júla 2023
Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-615/20 | YP a i. a C-671/20 | M. M. (Zbavenie sudcu imunity a pozastavenie výkonu jeho funkcie)


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk