4.10.2013
ID: 883upozornenie pre užívateľov

Zjednodušenie právnych predpisov EÚ v rámci programu REFIT

Právne predpisy na úrovni EÚ sú v mnohých oblastiach nevyhnutné. Často však zaznieva negatívny názor, že obmedzujú rast podnikov (najmä tých najmenších) alebo že príliš zasahujú do každodenného života občanov.

74 % Európanov sa domnieva, že v EÚ vládne prílišná byrokracia1. V reakcii na tieto obavy Komisia v uplynulých rokoch vyvíjala cielené úsilie zamerané na zefektívnenie právnych predpisov a na zníženie regulačnej záťaže. Predseda Komisie Barroso vo svojom prejave o stave Únie v roku 2013, ktorý predniesol 11. septembra, zdôraznil význam inteligentnej regulácie a vyhlásil, že Európska únia potrebuje mať "veľký vplyv na veľké veci a menší vplyv na menšie věci".

Komisia vo svojom oznámení konkrétne stanovuje jednotlivé politické oblasti, v ktorých prijme ďalšie opatrenia na zjednodušenie alebo stiahnutie právnych predpisov EÚ, zníženie záťaže pre podniky a uľahčenie vykonávania predpisov. Oznámenie je výsledkom preskúmania celého súboru právnych predpisov EÚ. Komisia dnes v tejto súvislosti takisto oznámila, že má v úmysle uverejniť hodnotiacu tabuľku na sledovanie pokroku na európskej a vnútroštátnej úrovni. Toto opatrenie je ťažiskom Programu Komisie v oblasti regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT).

Predseda Komisie Barroso vyhlásil: „Európa je tu na to, aby pomohla nájsť riešenia veľkých výziev, ktorým spoločne čelíme. Aby však tieto riešenia boli účinné, musíme sa uistiť, že sa zameriavame na tie správne priority a že to s reguláciou nepreháňame. Nie všetko, čo je dobré, je dobré aj na európskej úrovni. Musíme si dobre rozmyslieť, či, kedy a kde je potrebné konať na európskej úrovni. Predseda dodal: „Prostredníctvom programu REFIT Komisia prijala doteraz najkomplexnejšie opatrenie na to, aby zjednodušila právo EÚ. Naše neoblomné uplatňovanie zásady subsidiarity a proporcionality nespochybní významné prínosy regulácie EÚ pre občanov a podniky, a to najmä v súvislosti s pravidlami, o ktoré sa opiera jednotný trh. Dnešný balík REFIT poskytuje praktické vyhliadky ohľadom regulácie v Európe v budúcnosti, a to len niekoľko mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v máji 2014.“

Komisia v oznámení týkajúcom sa programu REFIT o výsledkoch a ďalších krokoch v oblasti regulačnej vhodnosti a efektívnosti

  • poskytuje prehľad výsledkov dosiahnutých v uplynulých rokoch. Cieľom bolo prostredníctvom zjednodušenia a znižovania nákladov zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ boli aj naďalej vhodné na svoj účel. Počas posledných desiatich rokov Komisia začala realizovať zásadné politické reformy. Patria k nim návrhy na zníženie nákladov na zavádzanie širokopásmového pripojenia, rámcová smernica o vode, iniciatíva týkajúca sa Kódexu schengenských hraníc, smernica o právach spotrebiteľov, smernica o službách, nariadenie o patente s jednotným účinkom a Colný kódex Únie. Od roku 2005 Komisia schválila 660 iniciatív zameraných na zjednodušenie, kodifikáciu alebo prepracovanie predpisov. Viac než 5 590 právnych aktov bolo zrušených. Výsledky konzultácie s názvom: Ktorých desať legislatívnych aktov EÚ najviac zaťažuje MSP? sa v podobe priorít podnikov premietli do programu Komisie v oblasti regulačnej vhodnosti. Pre MSP sa zavádzajú konkrétne zlepšenia, ako napríklad: zjednodušujú sa požiadavky na záznamové zariadenie (tachograf) v cestnej doprave a došlo k zníženiu poplatkov pre MSP vyplývajúcich z nariadenia REACH v rozmedzí od 35 do 95 %, ešte v októbri bude predložený návrh jednotného daňového priznania k DPH. V období rokov 2007 až 2012 sa administratívna záťaž podnikov znížila o 26 %, čo predstavuje úsporu 32,3 miliardy EUR ročne. Ďalších 5 miliárd sa očakáva po prijatí návrhov spoluzákonodarcom. Samotná Komisia prekročila stanovený cieľ, keďže predložila návrhy, prostredníctvom ktorých by sa záťaž mohla znížiť takmer o 41 miliárd EUR (33%). V legislatívnom procese sa v dôsledku zmien návrhov Komisie tento potenciál žiaľ znížil podľa odhadov o viac než 3 miliardy EUR. Medzi hlavné výsledky programu patrí podpora elektronickej fakturácie v oblasti DPH, ako aj výnimky alebo osobitné režimy pre MSP v oblasti účtovníctva, odpadu z elektrických a elektronických zariadení a štatistík obchodu vnútri EÚ.  A predovšetkým došlo k zásadnej zmene spôsobu, akým Komisia pripravuje právne predpisy: V celej Komisii sa systematicky používajú posúdenia vplyvu, konzultácie so zainteresovanými stranami (vrátane sociálnych partnerov) a následné hodnotenia, ktoré sa budú ďalej posilňovať.
  • predkladá významné legislatívne iniciatívy na zjednodušenie a zníženie záťaže, ktoré ma teraz na stole spoluzákonodarca. Ide napríklad o iniciatívy v oblasti zdravia zvierat, bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov a dohľadu nad trhom, spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb, klinického skúšania liekov a cestovných služieb.
  • uvádza oblasti, v ktorých by sa mohli prijať ďalšie opatrenia v rokoch 2013 – 2014 na zjednodušenie platnej legislatívy prostredníctvom zmien a konsolidácie existujúceho práva EÚ (napríklad v oblastiach informovania a porád so zamestnancami, podnikových štatistík, práva obchodných spoločností, zavedenia jednotného daňového priznania k DPH, zootechnických opatrení a predpisov v oblasti obchodu) a prostredníctvom opatrení prijatých v nadväznosti na odporúčania vyplývajúce z hodnotení: V rámci preskúmania sa identifikovali predovšetkým oblasti, v ktorých je potrebné vykonať posúdenie s cieľom lepšie určiť potenciálne zníženie regulačnej záťaže, aby sa pri najmenších možných nákladoch dali čo najlepšie dosiahnuť politické ciele EÚ, ako aj prínosy vyplývajúce z regulácie EÚ. Komisia v záujme zníženia regulačnej záťaže do konca roka 2014 vykoná alebo začne vykonávať 47 hodnotení, kontrol vhodnosti alebo iných posúdení. Osobitné úsilie sa vynakladá v oblasti životného prostredia, podnikania a priemyslu a zamestnanosti. Zahŕňa nové kontroly vhodnosti, pokiaľ ide o chemikálie, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie REACH, sústavu NATURA 2000, typové schválenie motorových vozidiel a odpady, ako aj kontroly vhodnosti všeobecného potravinového práva. Hodnotenia zamerané na regulačnú vhodnosť boli naplánované najmä v súvislosti so zdravím a bezpečnosťou pri práci, smernicou o dočasných agentúrnych zamestnancoch, posudzovaním a riadením environmentálneho hluku, prostriedkami nápravy v oblasti verejného obstarávania a systémom spotrebných daní. Komisia takisto začína plánovať hodnotenie súdržnosti nového súboru predpisov EÚ v sektore finančných služieb.
  • identifikovala tie oblasti, v ktorých Komisia zvažuje možnosť stiahnuť ešte neprijaté návrhy a zrušiť platné predpisy EÚ. Vo všeobecnosti možno rozlíšiť tieto prípady: 1) Oblasti, v ktorých Komisia pokračuje v posudzovaní otázok, ale v ktorých sa rozhodla nepredložiť návrhy: Patria sem iniciatívy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci kaderníčok (hodnotenia ešte prebiehajú), muskuloskeletálnych porúch, obrazoviek a tabakového dymu v prostredí. 2) Právne predpisy, ktoré už nie sú potrebné vzhľadom na vývoj a v prípade ktorých Komisia zamýšľa navrhnúť ich zrušenie. Plánuje sa zrušiť 10 právnych predpisov. Ide napríklad o predpisy o podpore čistých a energeticky účinných vozidiel v cestnej doprave, dodávkach ropy a ropných produktov, klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov a štatistických údajoch v oblasti oceliarskeho priemyslu. 3) Návrhy, ktoré v rámci postupu spolurozhodovania uviazli na mŕtvom bode a ktoré majú reálne minimálnu šancu na prijatie. Komisia preto zváži možnosť stiahnuť návrhy identifikované v rámci tejto kategórie vrátane smernice o pôde a smernice, ktorou sa zjednodušujú povinnosti v oblasti DPH, návrhu o štatúte európskej súkromnej spoločnosti2, nariadenia o štatistických údajoch v oblasti oceliarskeho priemyslu a smernice o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá.
  • uvádza prehľad nových horizontálnych opatrení, ktorých cieľom je dosiahnuť, aby boli právne predpisy EÚ vhodné na svoj účel. Komisia by napríklad identifikovala administratívne povinnosti vyplývajúce z práva EÚ a jeho vykonávania na vnútroštátnej úrovni. Podrobila by ich pravidelnému preskúmavaniu, aby mohla určiť možnosti zníženia záťaže. Uľahčí sa výmena najlepších postupov medzi členskými štátmi, aby bolo vykonávanie práva EÚ na vnútroštátnej úrovni čo najjednoduchšie. Komisia takisto prijme osobitné opatrenia na uľahčenie plnenia nových povinností, a to najmä v oblastiach osobitného záujmu MSP. Komisia zároveň identifikuje všetky legislatívne iniciatívy programu REFIT (vrátane stiahnutých, zrušených a konsolidovaných predpisov) vo svojom ročnom pracovnom programe. Podniky vrátane MSP a všetky ostatné zainteresované strany budú môcť navrhnúť oblasti, ktoré by sa podľa nich mohli podrobiť kontrolám vhodnosti.
  • oznamuje, že raz za rok bude zverejňovať hodnotiacu tabuľku REFIT na sledovanie pokroku na európskej a vnútroštátnej úrovni a na uľahčenie dialógu o regulačnej vhodnosti s občanmi, členskými štátmi, podnikmi a širokou občianskou spoločnosťou.

V záujme úspešnej realizácie záväzkov v oblasti inteligentnej regulácie je potrebné, aby Európsky parlament a Rada prijali podobne ciele, aby sa umožnilo rýchle prijatie opatrení zameraných na zjednodušenie a zníženie regulačnej záťaže. Komisia na tento účel vynaloží všetko úsilie v spolupráci s ostatnými inštitúciami. Zároveň bude naďalej úzko spolupracovať s členskými štátmi a zainteresovanými stranami, aby zhromaždila názory a pripomienky k regulačnej vhodnosti, ktorými sa bude môcť zaoberať v rámci programu REFIT, a aby ďalej zvyšovala jej účinnosť.

Predseda Komisie Barroso vo svojom prejave o stave Únie, ktorý predniesol 11. septembra, uviedol: „Zásadu subsidiarity si vysoko vážim. Subsidiarita pre mňa neznamená len technickú otázku. Je základnou demokratickou zásadou. Stále užšia únia medzi európskymi občanmi si vyžaduje, aby sa rozhodnutia prijímali čo najotvorenejšie a čo najbližšie k ľuďom. Nie každá otázka si vyžaduje riešenie na európskej úrovni. Európa sa musí zamerať na oblasti, v ktorých môže mať najväčší pozitívny prínos. Ak tomu tak nie je, nemala by zasahovať. EÚ potrebuje, aby mala veľký vplyv na veľké veci a menší vplyv na menšie veci − to je niečo, na čo sme mohli v minulosti občas pozabudnúť. EÚ musí ukázať, že je schopná stanoviť tak pozitívne, ako aj negatívne priority. Ako všetky vlády, aj my si musíme dávať obzvlášť pozor na kvalitu a kvantitu našich predpisov s vedomím, ako povedal Montesquieu: „Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires“. [„Nepotrebné zákony oslabujú potrebné.“] Sú však veľmi dôležité oblasti, v ktorých Európa musí dosiahnuť väčšiu integráciu a jednotu. Oblasti, v ktorých silná Európa dokáže zabezpečiť výsledky.“

Regulácia na úrovni EÚ predstavuje pridanú hodnotu v oblastiach ako hospodárska súťaž, obchod a vnútorný trh, lebo pomáha vytvárať rovnaké podmienky, ktoré podnikom a spotrebiteľom prinášajú nové príležitosti. Zároveň zabezpečuje ochranu zdravia, bezpečnosti a práv občanov. Legislatíva EÚ vytvára spoločný rámec tým, že nahrádza alebo zosúlaďuje právne predpisy dvadsiatich ôsmich štátov. Členským štátom EÚ umožňuje vzájomnú spoluprácu pri riešení problémov, ktoré prekračujú vnútroštátne hranice.

Inteligentná regulácia nie je jednorazovým opatrením, ale priebežným procesom. Účelnosť právnych predpisov EÚ zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska obnovy a posilnenia rastu a zamestnanosti v Európe. Komisia preto v decembri 2012 začala s realizáciou Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT). Tento program vyjadruje odhodlanie Komisie poskytnúť podnikom, pracovníkom a občanom jednoduchý, jednoznačný, stabilný a predvídateľný regulačný rámec. Bude prínosom tak pre občanov, ako aj pre podniky za predpokladu, že podobne ambiciózne ciele prijmú aj iné inštitúcie a členské štáty.


Zdroj: Európska Komisia


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk