9.4.2015
ID: 2835upozornenie pre užívateľov

Zmena v zákone o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Na základe vládneho návrhu novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení Národná rada SR dňa 28.11.2014 schválila novelu účinnú od 1.1.2015.

 
 Rödl & Partner
 
Hlavným cieľom novely je zníženie odvodov na zdravotné poistenie pre tzv. nízkopríjmových zamestnancov. Stáva sa tak na základe zavedenia odpočítateľnej položky. Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý nepresiahne za rok 2015 sumu 6 840 EUR, sa zníži o odpočítateľnú položku a tak budú jeho odvody na zdravotné poistenie ako aj odvod zamestnávateľa nižšie.

Dôvodom zavedenia odpočítateľnej položky je skutočnosť, že od 1.1.2015 sa zvýšila minimálna mzda na 380 EUR a týmto krokom sa obmedzuje vyvolaný tlak na rast mzdových nákladov za cenu práce z pohľadu zamestnávateľov.

O odpočítateľnú položku sa znižuje vymeriavací základ zamestnanca: 

 • v pracovnom pomere,
 • štátnozamestnaneckom pomere,
 • služobnom pomere,
 • v štátnej službe (policajti, colníci a pod.)

O odpočítateľnú položku sa naopak neznižuje vymeriavací základ napr.:

 • zamestnancom, ktorí majú odvodové zvýhodnenie pre dlhodobo nezamestnaných,
 • zamestnancom na dohodu,
 • žiakom a študentom pri odbornej praxi,
 • členom štatutárnych orgánov poberajúcim za výkon funkcie odmenu,
 • spoločníkom s.r.o. poberajúcim odmenu za prácu vo vlastnej spoločnosti,
 • osobám pracujúcim na zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (príkazné zmluvy, zmluvy o dielo) v prípade závislej činnosti
 • samostatne zárobkovo činným osobám,
 • osobám s príjmami z podielov na zisku,
 • osobám so zdaniteľnými príjmami podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmu

Odpočítateľnú položku si môžu uplatniť zamestnanci pri mesačných preddavkoch, ale za predpokladu splnenia podmienok. Musí ísť o zamestnancov, ktorí majú len jedného zamestnávateľa, zamestnanec si neuplatňuje odvodovú výnimku a nie je súčasne SZČO. Odpočítateľnú položku si môžu uplatniť aj dôchodcovia v zamestnaneckom pomere.

Zamestnanec, ktorý spĺňa uvedené podmienky si môže, ale nemusí uplatniť odpočítateľnú položku pri výpočte mesačných preddavkov. V prípade, že si zamestnanec chce mesačne uplatňovať odpočítateľnú položku musí v zmysle zákona do 8 dní od vzniku zamestnaneckého pomeru podať žiadosť na predpísanom tlačive.

Odpočítateľná položka je nastavená na 380 EUR mesačne.

V prípade, že zamestnanec nebol prihlásený v zdravotnej poisťovni celý mesiac, odpočítateľná položka sa alikvótne znižuje podľa počtu dní, počas ktorých zamestnanec nebol prihlásený v zdravotnej poisťovni. Dôvodom na krátenie môže byť nástup do zamestnania po 1. dni kalendárneho mesiaca, ukončenie pracovného pomeru v priebehu mesiaca, prihlásenie resp. odhlásenie zamestnanca pri neplatenom voľne a pod.

V prípade, že zamestnanec má príjem vyšší ako 380 EUR mesačne, odpočítateľná položka sa zníži podľa nasledovného postupu:

380 EUR – 2 x (450-380) = 380 -2 x 70 = 380 -140 = 240
380 EUR – úvodná odpočítateľná položka
450 EUR – mesačný príjem zamestnanca

Rozdiel medzi mesačným príjmom zamestnanca a odpočítateľnou položkou sa násobí dvomi a výsledok sa odpočíta od  úvodnej odpočítateľnej položky.
Ak je výsledná hodnota kladná, ide o odpočítateľnú položku, v prípade, že by vyšla záporná hodnota, odpočítateľná položka je nula. Nárok na odpočítateľnú položku zamestnancovi zaniká, ak jeho mesačný príjem dosiahne výšku 570 EUR.

Na rozdiel od výpočtu mesačných preddavkov, pri ročnom zúčtovaní  nebude potrebné žiadať o uplatnenie odpočítateľnej položky. Zdravotná poisťovňa určí nárok a výšku odpočítateľnej položky automaticky.

V ročnom zúčtovaní sa odpočítateľná položka posudzuje nanovo. Nejedná sa o súčet odpočítateľných položiek z jednotlivých mesiacov. V prípade, že ročný príjem zamestnanca dosiahne a prekročí hranicu 6 840 EUR nárok na odpočítateľnú položku nemá.

Z toho dôvodu i u zamestnancov s nízkymi mesačnými príjmami, ktorí však jednorázovo alebo nerovnomerne poberajú odmeny, navrhujeme zvážiť uplatnenie si odpočítateľnej položky pri výpočte mesačných preddavkov na zdravotné poistenie, aby v rámci ročného zúčtovania tieto nemuseli jednorázovo doplácať.


Ján Beleš

Ján Beleš,
účtovník, associate partner


Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: + 421 (2) 57 200 411
e-mail: jan.beles@roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk