5.8.2015
ID: 2986upozornenie pre užívateľov

Zmeny autorského práva v SR pod vplyvom informačnej spoločnosti

Posledné desaťročia so sebou priniesli rozmach digitálnej éry, ktorý podnietil rozvoj spoločnosti založenej na informačných technológiách. Tento vývojový trend významným spôsobom zasahuje najmä do práv autorov slovesných či iných umeleckých diel, a teda aj právna úprava v oblasti autorského práva by malo reagovať a prispôsobovať sa týmto požiadavkám doby.

 
 FUTEJ & Partners, s.r.o.
 
V rámci slovenského právneho systému je autorské právo upravené Autorským zákonom, ktorý od svojho prijatia prešiel viacerými čiastkovými zmenami. Najrozsiahlejšia novela Autorského zákona prijatá práve pod vplyvom stále rozsiahlejšieho využívania informačných technológii, by mala vstúpiť do účinnosti od januára budúceho roka. Nová úprava autorského práva zavádza viacero podstatných zmien dotýkajúcich sa najmä štruktúry a triedenia výnimiek a obmedzení autorského práva, zmluvných vzťahov pri vytváraní diel autormi ako aj kolektívnej správy práv autorov.

Súčasné znenie Autorského zákona upravuje viaceré prípady, kedy priamo zo zákona dochádza k obmedzeniu práv autora diela využívať dielo iba s jeho súhlasom. V týchto prípadoch, označovaných aj ako zákonné licencie, je možné využívať dielo aj bez súhlasu autora, ide napríklad o použitie diela na vyučovacie účely, pre účely zdravotne postihnutých a podobne. Medzi takéto zákonné obmedzenia autorského práva patrí aj vyhotovenie rozmnoženiny diela na výlučne súkromné účely, ktoré nie sú priamo ani nepriamo obchodného charakteru, ako aj vyhotovenie rozmnoženiny diela jeho prenesením na papier alebo iný obdobný podklad a následne rozširovanie takéhoto prenesenia bezodplatne tretím osobám. V prípade použitia diela jedným z týchto dvoch uvedených spôsobov, vzniká však v zmysle platného Autorského zákona povinnosť zaplatiť autorovi náhradu odmeny za takéto použitie. Túto povinnosť má výrobca, resp. dovozca tovaru umožňujúceho uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela (napríklad CD). Táto odmena je určená percentuálne z ceny výrobkov resp. nosičov a odvádza sa príslušnej organizácii kolektívnej správy práv.

Od účinnosti novely Autorského zákona, dôjde k rozšíreniu typov tovarov, z ktorých sa odvádzajú náhrady odmeny autorom. Po novom sa táto povinnosť bude vzťahovať na všetky technické zariadenia, ktoré sú schopné vyhotoviť a uchovať rozmnoženinu autorského diela, ako napríklad tablety, mobilné telefóny, či elektronické čítačky kníh. V praxi to znamená, že výrobca či dovozca takéhoto tovaru na slovenský trh je povinný odviesť organizácii kolektívnej správy práv autorskú odmenu, ktorej výška sa odvíja od ceny konkrétneho zariadenia (napr. tablet – 0,6 % z ceny, fax alebo čítačka kníh – 3%). Napríklad v prípade mobilného telefónu v hodnote 300 eur, 2,1 eura z jeho ceny bude tvoriť náhrada odmeny autorovi diela. Uvedená rozšírenie predmetov, z ktorých sa odvádza autorská odmena bude zrejme spôsobovať viaceré aplikačné problémy v praxi, nakoľko Autorský zákon neobsahuje presné definície jednotlivých technických zariadení.

V oblasti zmluvného autorského práva, dôjde od januára 2016 k vypusteniu v praxi často veľmi využívanej zmluvy o vytvorení diela. Zmluva o vytvorení diela bude po novom nahradená vytvorením diela na objednávku, ktoré sa bude spravovať zmluvou o dielo, upravenou osobitnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Novela Autorského zákona zavádza aj nové typy licenčných zmlúv, a to rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu, multilaterálnu licenčnú zmluvu a zmluvu o postúpení výkonu majetkových práv.

Na základe rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy bude organizácia kolektívnej správy práv, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv v SR môcť udeliť nadobúdateľovi licencie právo nielen na používanie všetkých diel zastupovaných autorov ale aj diel autorov, ktorí síce nie sú zastupovaní touto organizáciu, avšak nositelia práv k nim nevylúčili kolektívnu správu práv týchto diel.  Ešte väčší územný rozsah používania diela umožňuje multilaterálna licenčná zmluva. Uzatvorením tohto zmluvného typu udeľuje organizácia kolektívnej správy súhlas na on-line použitie viacerých hudobných diel vzťahujúci sa na územie viac než jedného členského štátu alebo zmluvného štátu. Tento zmluvný typ tak umožňuje nadnárodné používanie hudobných diel v online prostredí, bez potreby riešenia osobitných zmluvných vzťahov.

Významnou zmenou je aj zakotvenie zmluvy o postúpení výkonu majetkových práv autora na tretiu osobu. Ako vieme, autorské právo sa skladá z dvoch zložiek, a to osobnostných práv autora k dielu (ako napríklad právo na označenie diela svojím menom) a majetkové práva autora k dielu (napríklad právo použiť svoje dielo). Obe tieto zložky autorského práva sú neprevoditeľné, teda ich nemožno previesť na inú osobu. Avšak po novom bude mať autor možnosť postúpiť výkon majetkových práva na tretiu osobu na základe zmluvy o postúpení výkonu majetkových práv. Na základe tejto zmluvy bude tak tretia osoba môcť v obmedzenom rozsahu vykonávať majetkové práva v mene autora, majetkové práva ako také však zostávajú aj naďalej neprevoditeľné.

Nový Autorský zákon prináša aj tzv. dohodu o spoločnej správe, ktorú môžu uzatvoriť viaceré organizácie kolektívnej správy práv. Touto dohodu sa jednotlivé organizácie kolektívnej správy práv dohodnú na spoločnom výkone svojej činnosti. Uzatvorenie takejto dohody v praxi umožní používateľom diel, akými sú napríklad reštaurácie, hotely, resp. salóny, že budú môcť jednou licenčnou zmluvou tiež vysporiadať práva všetkých nositeľov práv, hoci sú zastupovaný rôznymi organizáciami kolektívnej správy práv (tzv. one-stop-shop).


Radka Sláviková Geržová

JUDr. Radka Sláviková Geržová,
partnerka

Mgr. Jana Kudelčíková

Mgr. Jana Kudelčíková,
advokátská koncipientka


FUTEJ & Partners, s.r.o.

Radlinského 2
811 07  Bratislava

Tel.: +421 2 5263 3161
Fax: +421 2 5263 3163
e-mail: futej@futej.sk


Pobočka advokátskej kancelárie v Prahe:

Advokátní kancelář FUTEJ & Partners, s.r.o.

Thákurova 676/3 
160 00  Praha 6

Tel.: +420 777 111 427
e-mai: futej@futej.cz


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk