5.4.2019
ID: 4438upozornenie pre užívateľov

Zmeny v zamestnávaní cudzincov od 1. 1. 2019

Od 1. januára 2019 vstúpil do účinnosti ďalší balík opatrení, ktorých účelom je zjednodušenie zamestnávania príslušníkov tretích krajín. Legislatívne zmeny nadväzujú na Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky v októbri 2018 a ktorej cieľom je najmä zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnania, a to najmä v profesiách s nedostatkom pracovnej sily.

Problematika zamestnávania príslušníkov tretích krajín je upravená v zákone o službách zamestnanosti[1] a v zákone o pobyte cudzincov[2]. Jednotlivé ustanovenia obidvoch zákonov na seba nadväzujú a dopĺňajú sa, čo v praxi spôsobuje pomerne náročnú orientáciu v jednotlivých povinnostiach zamestnávateľa, ako aj samotného príslušníka tretej krajiny. Časté novely týchto zákonov, ktoré sa snažia zjednodušiť povinnosti súvisiace so zamestnávaním príslušníkov tretích krajín, ponechávajú aj zamestnávateľov v neustálom strehu. V tomto článku Vám prinášame stručné zhrnutie zmien a noviniek, ktoré prináša novela[3] účinná od 1. januára 2019.

Eversheds_logo


Zmeny a novinky v zákone o službách zamestnanosti

1. Zmena periodicity tvorby a následného zverejňovania zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily[4] z ročnej na štvrťročnú s cieľom zabezpečiť aktuálny prehľad o situácii na trhu práce na účel zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny vo vybraných zamestnaniach s preukázaným nedostatkom pracovnej sily.

2. Za účelom zníženia administratívnej záťaže žiadateľov o udelenie prechodného pobytu alebo o udelenie povolenia na zamestnanie po novom platí, že rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní o uznávaní dokladov[5] alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní sa predkladá len v prípade, ak ide o regulované povolanie (ide napr. o zdravotnícke, právnické, pedagogické povolania).
 
3. Predlžuje sa obdobie, počas ktorého je zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ povinný preukázať neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, z dvoch na päť rokov.
 
4. Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ako „úrad“), v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza, a to

 • najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie (obnovenie) prechodného pobytu na účel zamestnania,
 • najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania,
 • v prípade zamestnania v nedostatkových profesiách nie je určená žiadna lehota na oznámenie voľného pracovného miesta,
 • najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie,
 • najmenej 5 pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania (v prípade povolenia na zamestnanie).
5. Zavedenie povinnosti pre všetkých zamestnávateľov (okrem výnimiek podľa zákona o štátnej službe) oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. Účelom tejto povinnosti je zjednodušenie identifikácie zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, nakoľko poznanie aktuálneho stavu voľných pracovných miest je nevyhnutné pri stanovovaní zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Pokuta za porušenie tejto povinností môže byť uložená až do výšky 300,- EUR.

6.  Agentúra dočasného zamestnávania (ďalej ako „ADZ“), ktorá vykonáva svoju činnosť najmenej tri roky, môže dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi[6] v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okrese v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 %. K inému užívateľskému zamestnávateľovi, t. j. ani k zahraničnému užívateľskému zamestnávateľovi, nemôže ADZ štátneho príslušníka tretej krajiny dočasne prideliť.

7.  Zamestnávateľ nesmie z celkového počtu zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín (v prípade zjednodušeného zamestnávania cudzincov). Podľa aktuálnej právnej úpravy sa sa do počtu štátnych príslušníkov tretej krajiny

 • nezapočítavajú u ADZ štátni príslušníci tretej krajiny, ktorých agentúra dočasného zamestnávania dočasne pridelila na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi,
 • započítavajú aj štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí sú k užívateľskému zamestnávateľovi dočasne pridelení na výkon práce.
8. Novým povinným údajom prílohy k žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sú aj identifikačné údaje užívateľského zamestnávateľa, a to v prípade, ak štátny príslušník tretej krajiny bude zamestnaný v ADZ na účel jeho dočasného pridelenia.

9. V nadväznosti na zmeny spomenuté vyššie sa rozširuje podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania (počas 5 rokov) na účel vydania súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta aj na užívateľského zamestnávateľa, ak mu budú dočasne prideľovaní zamestnanci tretích krajín.

10. ADZ je povinná predložiť na žiadosť príslušného úradu kópiu dohody o dočasnom pridelení zamestnancov medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom a kópiu dohody o dočasnom pridelení medzi ADZ a štátnym príslušníkom tretej krajiny. Predloženie predmetných dohôd je podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením.

11. Po novom má zamestnávateľ informáciu o celkovom počte zamestnancov z tretích krajín, vrátane dočasne pridelených, predkladať úradu na formulári[7], ktorého vzor určí ústredie. V prípade, ak pôjde o dočasné prideľovanie, predmetnú informáciu bude priamo úradu na jeho vyžiadanie predkladať užívateľský zamestnávateľ.

12. Informačné povinnosti súvisiace so zamestnávaním príslušníkov tretích krajín prostredníctvom tzv. informačnej karty plní v prípade dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretích krajín užívateľský zamestnávateľ.

Zmeny a novinky v zákone o pobyte cudzincov

1. Rozširujú sa výnimky, kedy nie je potrebné k žiadosti o udelenie prechodného pobytu prikladať potvrdenie o zabezpečení ubytovania pre príslušníka z tretích krajín, a to o výnimku pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude žiadať o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania a bude zamestnaný v cestnej hromadnej doprave.

2. Novou povinnou prílohou k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania je súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky definované Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v osobitných predpisoch. Podľa dôvodovej správy k novele je cieľom tejto povinnosti zapojenie samosprávy do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania tak, aby sa eliminovali riziká spojené s narušovaním verejného poriadku a vytváraním vyčlenených sociálnych komunít v mestách a obciach.

3. Zaviedli sa výnimky z povinnosti predkladať lekársky posudok do 30 dní od prevzatia dokladu o prechodnom pobyte v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý získal prechodný pobyt:

 • na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
 • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte,
 • alebo ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu.
V prípade udelenia trvalého pobytu na päť rokov vyššie uvedená výnimka platí pre  štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo ak ide o zmenu druhu pobytu.

4. Zaviedla sa lehota pre cudzineckú políciu. Policajný útvar si pri udeľovaní pobytu na účely zamestnania vyžiada písomne potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta do siedmich dní od doručenia žiadosti o udelenie prechodného pobytu od príslušného úradu. Účelom je zrýchlenie vydania povolenia na pobyt.

5. Skrátila sa lehota stanovená pre cudzineckú políciu na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 dní na 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, v nasledujúcich  prípadoch:

 • štátny príslušník tretej krajiny bude vykonávať zamestnanie v okrese, kde je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti nižšia ako 5 %,
 • štátny príslušník tretej krajiny zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových služieb alebo technologické centrum[8].
6. Za účelom zrýchlenia a zefektívnenia procesu udeľovania pobytu štátnym príslušníkom tretích krajín sa zaviedla možnosť zmeny miestnej príslušnosti na prijatie žiadosti o udelenie pobytu a konanie vo veci pobytu. Ministerstvo vnútra SR môže flexibilnejšie prerozdeľovať konania o pobyte medzi jednotlivé oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru tak, aby sa lepšie sledovalo rovnomerné zaťaženie jednotlivých oddelení v rámci celej Slovenskej republiky.
Liebscherová
JUDr. Katarína Liebscherová,
advokátska koncipientka


Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/a
811 08 Bratislava

Tel:      +421 232 786 411
E-mail: katarina.liebscherova@eversheds-sutherland.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk