29.12.2020
ID: 4967upozornenie pre užívateľov

Znalec z odboru psychológie v súdnych konaniach o niektorých rodinnoprávnych veciach

V súčasnosti je participácia znalca z odboru psychológie v konaniach o rozvode a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode bežnou záležitosťou.

V konaniach týkajúcich sa maloletých detí súd spravidla ustanovuje znalca, aby  ten vypracoval znalecký posudok, ktorý má byť jedným z dôkazov v súdnom konaní. Často je však  rozhodujúcim podkladom pre rozhodovanie súdu napr. o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti niektorého z rodičov maloletého dieťaťa, prípadne  pre rozhodnutie súdu o zverení maloletého do striedavej starostlivosti.

Právny rámec činnosti znalca upravuje zákon č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov  o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Tento zákon vymedzuje, čo je to znalecká činnosť, stanovuje nevyhnutné náležitosti znaleckých úkonov, práva a povinnosti znalcov ako úpravu priestupkov a iných správnych deliktov znalcov. Okrem samotného zákona, právny rámec činnosti znalcov vytvára napríklad aj vyhláška č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch.

Znalcom, ktorý môže byť pribratý do konania a ktorý je oprávnený vypracovať znalecký posudok môže byť len osoba, ktorá je zapísaná v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. V niektorých výnimočných prípadoch môže súd za tzv. ad hoc znalca ustanoviť aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname znalcov, resp. znalca z iného odvetvia.

V rodinnoprávnych veciach je do konania pribratý znalec zväčša z odboru psychológie. Samotný odbor psychológie sa člení na tzv. odvetvia, akými sú poradenská psychológia, odvetvie klinickej psychológie dospelých či  odvetvie klinickej psychológie detí.

Každý z týchto znalcov je oprávnený na výkon činnosti len vo svojom odvetví, pričom konkrétne obsahové vymedzenie je určené prílohou k vyššie uvedenej vyhláške.

V konaniach o rozvode sú spravidla ustanovení poradenskí psychológovia, ktorí sa vyjadrujú najmä vo vzťahu k úprave styku dieťaťa s rodičmi a k problémom ohľadne zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov.

Znalci v odvetviach ako klinická psychológia detí a klinická psychológia dospelých sú v zmysle vyhlášky oprávnení na výkon činnosti najmä v trestnoprávnych konaniach, aj keď pokiaľ ide o detských klinických psychológov, tí sa k jednotlivým aspektom psychického vývinu dieťaťa vyjadrujú aj v konaniach o rozvode a úprave práv a povinností rodičov k maloletým deťom resp. v iných občianskoprávnych konaniach.

Z pohľadu účastníkov konania je potrebné brať na zreteľ, že znalec z odboru psychológie (na rozdiel od znalca z odboru psychiatrie) nie je oprávnený stanovovať diagnózu (napr. vo vzťahu k drogovej alebo alkoholovej či inej závislosti niektorého z rodičov). Znalec z odboru psychológie je však oprávnený vyjadriť sa k prítomnosti tzv. psychopatológie u niektorého z rodičov teda k prítomnosti znakov svedčiacich pre prítomnosť možnej závislosti.

Súdny znalec nie je oprávnený vyjadrovať sa alebo posudzovať akékoľvek právne otázky súvisiace so súdnym konaním.

Úlohu znalca by mal čo najprecíznejšie určiť súd v uznesení, ktorým znalca do konania pribral a to jasnou formuláciou otázok, na ktoré má znalec v písomnom znaleckom posudku odpovedať.

Jednou z najdôležitejších požiadaviek zákona na znalecký posudok je tzv. preskúmateľnosť znaleckého posudku. V praxi to znamená, že znalec svoje  výroky uvedené v posudku musí oprieť o priamo ním zisťované skutočnosti. Jeho výroky nesmú vzbudzovať pochybnosti o odbornosti a nestrannosti znalca. Tretej osobe musí byť po prečítaní znaleckého posudku zrejmé, akou ,,cestou“ prešiel znalec k výsledku znaleckého skúmania.   

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že znalecký posudok a resp. vyjadrenie znalca môže mať v konaní o rozvod a určení práv a povinností k maloletým deťom významný vplyv na rozhodnutie súdu, a preto by mali účastníci konania, teda rodičia maloletých detí venovať náležitú pozornosť celému procesu predchádzajúcemu vypracovaniu znaleckého posudku, teda príprave na vyšetrenie u súdneho znalca a to vo vzťahu k sebe ako aj vo vzťahu k maloletým deťom.

V neposlednom rade, je dôležité pamätať aj na to, že znalecký posudok má byť riadne preskúmateľný a ak požiadavku na preskúmateľnosť nespĺňa, je na mieste žiadať o vypracovanie kontrolného znaleckého posudku, ktorého vypracovaním bude poverený iný znalec.  

Vaculciakova
JUDr. Rastislav Masnyk, MBA,
advokát

Vaculciakova
JUDr. Ivana Vaculčiaková,
advokátka
 

Masnyk_logo

Masnyk Legal s.r.o.

Ťahanovské riadky 25
040 01 Košice

Tel:  +421 55 72 87 274
Fax : +421 55 72 87 276
email: office@masnyklegal.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk