25.9.2020
ID: 4898upozornenie pre užívateľov

Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov ako jedna z modifikácií jeho rozsahu

Okamihom uzatvorenia manželstva dochádza ku vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov („BSM“). Vznik BSM nie je možne vylúčiť avšak Občiansky zákonník umožňuje jeho modifikáciu, teda určité úpravy jeho rozsahu. Modifikácia BSM znamená, že manželia si vzájomnou dohodou odlišne od úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku môžu upraviť rozsah BSM.

Odchylne od zákona sa manželia môžu ohľadom BSM dohodnúť na:

 • Rozšírení alebo zúžení rozsahu BSM,
 • Správe BSM,
 • Vzniku BSM ku dňu zániku manželstva.

Dohoda o zúžení BSM
V súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka sa vyžaduje, aby Dohoda o zúžení BSM:

 • Bola uzatvorená počas trvania manželstva;
 • Formou notárskej zápisnice;
 • Nezasahovala do existujúcich vlastníckych práv , keďže dohodou o rozšírení alebo zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, uzavretou podľa § 143a ods. 1 Občianskeho zákonníka, nemožno meniť už existujúc vlastnícke vzťahy;
 • Jej účinky nastávajú pro futuro, t.j. do budúcna, nie do minulosti,
 • Tejto dohody sa manželia voči tretím osobám môžu dovolávať len v tom prípade, ak bola dohoda o zúžení BSM tretej osoby známa.,

Pokiaľ by Dohoda o zúžení BSM nespĺňala všeobecné predpoklady, zákon sankcionuje ich nedodržanie absolútnou neplatnosťou právneho úkonu pre rozpor so zákonom podľa § 39 Občianskeho zákonníka.

Platná slovenská právna úprava obsahuje v § 143a Občianskeho zákonníka taxatívny výpočet výnimiek vecí, ktoré hoci inak spĺňajú podmienky na začlenenie do rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva, do nej z určitého dôvodu nepatria. Z takéhoto taxatívneho výpočtu vyplýva, že pod tento rozsah bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zúžiť nemožno.

Môže ísť napríklad o tieto skupiny vecí:

 • prírastky a plody veci, patriacej do samostatného majetku len jedného z manželov, bez ohľadu na skutočnosť, či sa o ne zaslúžili manželia spoločne, alebo len jeden z nich,
 • veci, ktoré by inak patrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo ich získal jeden z nich čiastočne z prostriedkov samostatného majetku a čiastočne z prostriedkov bezpodielového spoluvlastníctva. Prípadné nároky druhého manžela na úhradu toho, čo bolo zo spoločného majetku vynaložené na samostatný majetok manžela, sú zabezpečené podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka povinnosťou súdu ex offo na ne prihliadať.
 • veci, slúžiace osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, aj v prípade, že slúžia svojim účelom skôr uloženiu peňazí než osobnej potrebe,
 • vecí, nadobudnutých za trvania manželstva transformáciou z prostriedkov, získaných zo záväzku (pôžičky, úveru), z ktorého bol zaviazaný iba jeden z manželov, ktorý napr. uzavrel vo vlastnom mene zmluvu o pôžičke
 • vecí, nadobudnutých vytvorením počas trvania manželstva jedným alebo obomi manželmi spoločne

V prípade uzatvorenia Dohody o zúžení BSM majetok toho z manželov, ktorý patrí na základe tejto dohody o zúžení BSM do jeho výlučného vlastníctva nebude môcť byť postihnutý výkonom exekúcie.  

Je vhodné, aby klauzula týkajúca sa uzatvorenej Dohody o zúžení BSM bola obsahom zmluvy alebo právneho úkonu, z ktorého by neskôr mohol vzniknúť dlh, aby zmluvný partner v budúcnosti nemohol tvrdiť, že o zúžení BSM nevedel.

JUDr. Petra Baňáková,
advokátkaMoreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados
 
Cukrová 14
811 08 Bratislava
 
Tel.:    +421 2 59 324 173
e-mail:    bratislava@moreno-vlk.eu

 

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk