30.11.2015
ID: 3120upozornenie pre užívateľov

Zvýšenie telekomunikačných poplatkov

Zvýšenie telekomunikačných poplatkov v závislosti od indexu spotrebiteľských cien neumožňuje užívateľom odstúpiť od zmluvy

V prípade, ak všeobecné obchodné podmienky stanovujú možnosť zvýšenia poplatkov v závislosti od objektívneho indexu spotrebiteľských cien zostaveného verejným orgánom, nejde o zmenu zmluvných podmienok

Podľa „smernice univerzálnej služby“[1] majú užívatelia, ktorí sú príjemcami elektronických komunikačných služieb, právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií v prípade, ak im boli oznámené zmeny zmluvných podmienok.

Pred Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd, Rakúsko) sa vedie spor medzi rakúskym združením spotrebiteľov (Verein für Konsumenteninformation) a spoločnosťou A1 Telekom Austria AG, poskytovateľom telekomunikačných služieb v Rakúsku. Toto združenie tvrdí, že spoločnosť A1 Telekom Austria používa v zmluvách uzavretých so spotrebiteľmi nezákonné doložky. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti A1 Telekom Austria AG totiž stanovujú, že v prípade, ak dôjde k úprave poplatkov v závislosti od objektívneho indexu spotrebiteľských cien za kalendárny rok zostaveného rakúskym štatistickým úradom (Statistik Österreich), užívatelia nie sú oprávnení odstúpiť od zmluvy.

V tomto kontexte sa Oberster Gerichtshof pýta, či takáto úprava poplatkov predstavuje zmenu zmluvných podmienok v zmysle uvedenej smernice, čo by v prípade kladnej odpovede zabezpečovalo užívateľom právo odstúpiť od zmluvy.

Svojím rozsudkom z dnešného dňa Súdny dvor odpovedá na túto otázku záporne.

Súdny dvor uvádza, že normotvorca Únie uznal, že podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby môžu mať legitímny záujem na úprave cien a poplatkov za svoje služby.

Ďalej poznamenáva, že sporná doložka obsiahnutá vo všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti A1 Telekom Austria stanovuje, že úprava poplatkov je závislá od objektívneho indexu spotrebiteľských cien za kalendárny rok, zostavovaného verejným orgánom.

Takto zmluvne stanovená úprava poplatkov, ktorá sa opiera o zrozumiteľnú, presnú a verejne prístupnú metódu indexácie a ktorá vyplýva z rozhodnutí a mechanizmov vo verejnej oblasti, nemôže stavať koncových užívateľov do odlišnej situácie, ako je situácia vyplývajúca zo zmluvy, ktorej obsah je spresnený všeobecnými obchodnými podmienkami obsahujúcimi spornú doložku.

V dôsledku toho, ak je úprava poplatkov vykonaná uvedeným spôsobom, nemôže byť kvalifikovaná ako zmena zmluvných podmienok v zmysle uvedenej smernice.

________________________________
[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, s. 51; Mim. vyd. 13/029, s. 367), zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, s. 11).


Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 142/15, 26. novembra 2015
Rozsudok vo veci C-326/14
Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk