Knižné novinky

Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania

Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania

Petra Štofková

Ďalší výber judikatúry vydavateľstva Wolters Kluwer je zameraný na jedinečnú problematiku - konkurzné a reštrukturalizačné konanie.
Predkladaná publikácia je spracovaná s cieľom poskytnúť čitateľom prehľad o aktuálnej...

Zákonník práce - komentár

Zákonník práce - komentár

Vojtech Tkáč, Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Branislav Masár

Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár.
Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad vzájomných systémových väzieb jednotlivých ustanovení...

Mikroekonómia 2 – teória spotrebiteľa

Mikroekonómia 2 – teória spotrebiteľa

Mária Horehájová, Jana Marasová

Podstatná časť učebnice sa venuje neoklasickému modelu spotrebiteľa a správaniu individuálneho spotrebiteľa v konkrétnych situáciách, ako sú jeho rozhodovanie pri výbere nakupovaných statkov, optimálny výber vzhľadom na...

Automobil v podnikaní 2 (E-kniha)

Automobil v podnikaní 2 (E-kniha)

Miluška Horváthová

Publikácia „Automobil v podnikaní 2“ je zameraná na problematiku používania cestných motorových vozidiel (osobných aj nákladných) na pracovné cesty, súkromné cesty a na podnikateľské účely, ako aj na správne poskytovanie...

Daňovníctvo – daňová teória a politika I – zbierka riešených a neriešených príkladov

Daňovníctvo – daňová teória a politika I – zbierka riešených a neriešených príkladov

Juraj Válek, Jana Kušnírová

Predkladaný učebný text predstavuje zbierku riešených a neriešených príkladov, ktorá slúži ako základný študijný materiál na cvičenia o vybraných problémoch z aktuálnej daňovej oblasti platnej v Slovenskej republike. Zbierka...

Lízing v praxi - operatívny a finančný prenájom

Lízing v praxi - operatívny a finančný prenájom

Michaela Barčáková, Renáta Stanley

Publikácia poskytuje komplexne spracovanú problematiku prenájmu (lízingu) v podmienkach SR v účtovníctve nájomcu i prenajímateľa, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Pojem prenájom (lízing) je vymedzený z právneho,...

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání

Lucie Štěpánková, Hana Sedláčková, Zora Syslová

Publikace je určena ředitelům a učitelům mateřských škol, ale také těm, kteří studují obory spojené s předškolní pedagogikou. Autorky přistupují k textu se snahou pomoci čtenáři pochopit smysl, účel a proces hodnocení...

Didaktika

Didaktika

Ivan Turek

Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné formy i materiálne prostriedky výučby; skúšanie a...

Zbierka príkladov z mikroekonómie

Zbierka príkladov z mikroekonómie

Eleonora Fendeková, Nora Grisáková, Jakub Kintler

Predložená publikácia si kladie za cieľ sprístupniť študentom v relatívne kompaktnej a tematicky štruktúrovanej forme príklady a cvičenia, ktoré vhodným spôsobom dopĺňajú prednášky z mikroekonómie. Okrem riešených príkladov...

Finančné trhy - nástroje a transakcie

Finančné trhy - nástroje a transakcie

Božena Chovancová, Viera Malacká, Valér Demjan, Jana Kotlebová

Publikácia Finančné trhy – nástroje a transakcie nadväzuje na predchádzajúce vydanie, pričom bolo nevyhnutné poukázať na nové problémy v oblasti ekonomickej teórie, ako aj hospodárskej praxe, súvisiace s globálnou finančnou...

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Mária Stanislavová

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola rada školy alebo rada školského zariadenia definovaná...

Neposedné predškolské kurikulum

Neposedné predškolské kurikulum

Branislav Pupala, Ondrej Kaščák

Publikácia v sebe spája dve zásadné skúsenosti autorov z posledných rokov. Tou prvou sú návštevy mnohých krajín, v rámci ktorých poznávali tradície a podoby predškolského vzdelávania vo rôznych podmienkach. Tou druhou...

C•H•BECK v ASPI - Procesné právo (E-kniha)

C•H•BECK v ASPI - Procesné právo (E-kniha)

Modul obsahuje tieto komentáre C•H•BECK:

Občiansky súdny poriadok

Nariadenie zavedenie európskeho konania o platobnom rozkaze
Smernica zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhranicných sporoch
Nariadenie ustanovenie Európskeho...

Inflácia, nezamestnanosť a ľudský kapitál z makroekonomického pohľadu

Inflácia, nezamestnanosť a ľudský kapitál z makroekonomického pohľadu

Anetta Čaplánová, Marta Martincová

V monografii autorky venujú pozornosť mimoriadne aktuálnej problematike inflácie (príčiny vzniku, jej meranie, náklady inflácie), nezamestnanosti (vymedzenie pojmu, teórie nezamestnanosti, súvislosť s ekonomickým rastom, vplyv globálnej...

Verejné obstarávanie - právo a prax

Verejné obstarávanie - právo a prax

Dvojmesačník plný odborných informácií

monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku
mapuje legislatívu určenú verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným...

Judikatúra vo veciach dedičského práva

Judikatúra vo veciach dedičského práva

Edmund Horváth

Vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o vám dáva do pozornosti ďalšiu publikáciu z čitateľsky obľúbenej edície – Judikatúra vo veciach dedičského práva.
Jeden starší vtip hovorí, že človeku je dobre samému len vtedy, keď dedí....

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2014

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2014

Nové vydanie publikácie, ktorú by mal mať poruke každý účtovník, audítor, daňový poradca či podnikateľský subjekt. Praktický vreckový formát obsahuje prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov...

Zákon o obecnom zriadení – komentár

Zákon o obecnom zriadení – komentár

Jozef Tekeli, Marian Hoffmann

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace právne predpisy. Na trhu slovenskej právnickej literatúry...

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár

Ingrid Veverková

Publikácia si dáva za cieľ podrobne vysvetliť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komentár...

Fiškálna udržateľnosť

Fiškálna udržateľnosť

Pavol Ochotnický

Spracovanie tejto vedeckej monografie bolo motivované snahou o vedeckú objektivizáciu konceptu udržateľnosti/neudržateľnosti verejných dlhov či udržateľnosti fiškálnej politiky, a to pomocou modelových prístupov, ďalej snahou o...