Knižné novinky

Základy manažmentu, 2., prepracované a doplnené vydanie

Základy manažmentu, 2., prepracované a doplnené vydanie

Mikuláš Sedlák

Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku. Proces manažmentu chápe ako komplexný, viacdimenzionálny systém, čiže ako syntézu manažérskych funkcií,...

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 1. časť

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 1. časť

1. časť: Všeobecné ustanovenia Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky týkajúcich sa prvej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je prvou časťou výberu judikátov venovanej práve...

Zákonník práce s judikatúrou

Zákonník práce s judikatúrou

Znenie zákona č. 311/2001 Z. z. v aktuálnom znení k januáru 2012. Publikácia Zákonník práce s judikatúrou je spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci. Netradičné spracovanie spočíva v tom,...

DPH v praxi

DPH v praxi

Odborný mesačník, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.
Časopis je určený

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
daňovým...

Občiansky zákonník účinný od 1. 3. 2012

Občiansky zákonník účinný od 1. 3. 2012

Edícia „Aktuálne právne predpisy“ prináša ako svoju jedenástu publikáciu úplné znenie zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník. V úplnom znení Občianskeho zákonníka sú zapracované a zvýraznené zmeny, ktoré priniesol zákon...

Občiansky zákonník účinný od 1. 3. 2012 (E-kniha)

Občiansky zákonník účinný od 1. 3. 2012 (E-kniha)

Edícia „Aktuálne právne predpisy“ prináša ako svoju jedenástu publikáciu úplné znenie zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník. V úplnom znení Občianskeho zákonníka sú zapracované a zvýraznené zmeny, ktoré priniesol zákon...

Zákon o priestupkoch účinný od 1. 7. 2012

Zákon o priestupkoch účinný od 1. 7. 2012

Ďalšou publikáciou z edície „Aktuálne právne predpisy“ je zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch (v poradí 12. publikácia). Publikácia obsahuje úplné a aktuálne znenie zákona vrátane zmien, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla...

Zákon o priestupkoch účinný od 1. 7. 2012 (E-kniha)

Zákon o priestupkoch účinný od 1. 7. 2012 (E-kniha)

Ďalšou publikáciou z edície „Aktuálne právne predpisy“ je zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch (v poradí 12. publikácia). Publikácia obsahuje úplné a aktuálne znenie zákona vrátane zmien, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla...

Finančný slovník - výkladový

Finančný slovník - výkladový

Výkladový finančný slovník obsahujúci zhruba 3000 hesiel vychádza zo súčasných poznatkov hlavného prúdu teórie financií a z poznania ich používania v ekonomickej praxi vyspelých krajín. Pri každom hesle je uvedený anglický...

Translated Legislation (Lístkovnica)

Translated Legislation (Lístkovnica)

Nová publikácia obsahujúca úplné a aktuálne znenia nosných predpisov slovenského právneho poriadku profesionálne preložené do anglického jazyka.
Publikácia je určená širokej odbornej verejnosti (advokátom, sudcom, prokurátorom,...

E-JUSTICE - Ústavnoprávny pohľad

E-JUSTICE - Ústavnoprávny pohľad

Daniel Paľko, Branislav Fridrich

Publikácia sa ako jediná monografia na našom trhu venuje problematike elektronizácie súdnictva v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na jej ústavnoprávne aspekty. Cieľom publikácie je poukázať na možnosti a výhody zavádzania...

Judikatúra vo veciach priestupkového práva

Judikatúra vo veciach priestupkového práva

JUDr. Jeannette Haidinová, JUDr. Eva Babiaková

Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj pre účastníkov správneho konania. Aplikácia priestupkového práva na...

Slovenský národohospodár Rudolf Briška – osobnosť a dielo

Slovenský národohospodár Rudolf Briška – osobnosť a dielo

Ivan Figura

Publikácia venovaná jednej z významných osobností ekonomickej vedy i hospodárskej praxe na Slovensku umožňuje čitateľovi nahliadnuť do životných osudov Rudolfa Brišku a priblížiť spôsob myslenia, bádania a tvorby tohto široko...

Zákon o sociálnom poistení účinný od 1. 4. 2012

Zákon o sociálnom poistení účinný od 1. 4. 2012

V poradí už desiatym titulom z edície „Aktuálne právne predpisy“ je zákon č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení. Táto publikácia obsahuje úplné znenie zákona s vyznačenými zmenami, ktoré priniesli posledné dve novely –...

Zákon o sociálnom poistení účinný od 1. 4. 2012 (E-kniha)

Zákon o sociálnom poistení účinný od 1. 4. 2012 (E-kniha)

V poradí už desiatym titulom z edície „Aktuálne právne predpisy“ je zákon č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení. Táto publikácia obsahuje úplné znenie zákona s vyznačenými zmenami, ktoré priniesli posledné dve novely –...

Management of Knowledge Workers

Management of Knowledge Workers

Ludmila Mládková

Znalostní pracovníci sú ľudia, ktorí pri svojej práci využívajú predovšetkým svoj mozog. Táto publikácia ponúka návod, ako pracovať so znalostnými pracovníkmi a ako ich riadiť. Objasňuje, ako títo ľudia pracujú so znalosťami,...

Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov

Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov

JUDr. Edmund Horváth

Ďalšia publikácia z čitateľsky obľúbenej edície mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach majúcich základ v zákone o rodine. Obsahuje publikované aj nepublikované rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj...

Voľný čas efektívne a tvorivo – Teória a prax výchovy mimo vyučovania

Voľný čas efektívne a tvorivo – Teória a prax výchovy mimo vyučovania

Milota Zelinová

Jednou z úloh výchovy mimo vyučovania je naučiť deti produktívne využívať voľný čas. Aby sa výchova mohla uskutočňovať na profesionálnej úrovni, so zameraním na osobnosť vychovávaného, treba vytvoriť podmienky a pripraviť na...

Konsolidácia účtovnej závierky v príkladoch

Konsolidácia účtovnej závierky v príkladoch

Renáta Hornická

Cieľom publikácie je umožniť čitateľovi prostredníctvom riešenia príkladov na zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky pochopiť logiku jednotlivých postupov konsolidácie a osvojiť si potrebné zručnosti pri zostavovaní...

Audítorstvo 1 – praktikum (2012)

Audítorstvo 1 – praktikum (2012)

Ladislav Kareš

Audítorstvo 1 – praktikum vecne i obsahovo nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Ladislav Kareš: Audítorstvo. Publikácia je určená predovšetkým študentom 5. ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty hospodárskej...