Knižné novinky

Zanietený obchodník

Zanietený obchodník

James M. Heidema

V poradí druhá kniha od autora, ktorý sa prevažnú väčšinu svojho profesionálneho života venuje poisťovníctvu. Sú v nej zaradené niektoré informácie z prvej knihy Zanietený manažér, ale prevažná časť je zameraná na...

Judikatúra vo veciach náhrady škody

Judikatúra vo veciach náhrady škody

JUDr. Peter Vojtko, JUDr. Katarína Nemcová

Publikácia z úspešnej  edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o komplexné spracovanie judikatúry týkajúcej sa náhrady škody, ktorá je v súčasnej  súdnej praxi veľmi...

Zákonník práce účinný od 1. 9. 2011

Zákonník práce účinný od 1. 9. 2011

Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce účinný k 1.septembru 2011 je prvou publikáciou, ktorou uvádzame novú edíciu nášho vydavateľstva- edíciu "Aktuálne právne predpisy." Osobitosťou publikácií tejto edície je,...

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Anna Šlosárová

Vysokoškolská učebnica vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) i nadnárodnej úpravy účtovníctva (smernice EÚ, IFRS), účinnej od 1. januára 2011. Prednostne je určená...

Obchodný zákonník – Commercial code

Obchodný zákonník – Commercial code

Prvá publikácia z novej edície Translated legislation vydavateľstva IURA EDITION prináša profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 513/1991 Zb. do anglického jazyka, účinného od 30. júna 2011. Súčasťou publikácie je aj...

Lisabonská zmluva  (Ústavný systém a súdna ochrana)

Lisabonská zmluva (Ústavný systém a súdna ochrana)

Martina Jánošíková, Ján Mazák

Lisabonská zmluva (Ústavný systém a súdna ochrana) je prvou po slovensky napísanou publikáciou venujúcou sa zmenám, ktoré táto zmluva priniesla so sebou od 1. decembra 2009 pre Európsku úniu, jej členské štáty a ich občanov....

Odborný slovník.  Dane – Audit  - Účtovníctvo

Odborný slovník. Dane – Audit - Účtovníctvo

Druhé, rozšírené vydanie špecializovaného slovníka odborných výrazov v anglickom a nemeckom jazyku, ktorý zostavujú odborníci BMB Leitner za oblasť daní, auditu a účtovníctva, je v porovnaní s prvým vydaním obohatený na základe...

Zmluvná pokuta

Zmluvná pokuta

Druhé, prepracované a doplnené vydanie Publikácia sa zaoberá zmluvnou pokutou, ktorá je ako zabezpečovací inštitút veľmi frekventovaný v zmluvách súkromného práva. Ide o druhé, prepracované a doplnené vydanie a dielo, ktoré...

Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor – IPSAS

Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor – IPSAS

Marianna Kršeková

Monografia je svojím obsahom zameraná na vymedzenie inštitúcií pôsobiacich v oblasti účtovníctva verejného sektora a základných dokumentov, na charakterizovanie procesu tvorby, prijímania a vydávania Medzinárodných účtovných...

Ekonómia a životné prostredie

Ekonómia a životné prostredie

Eva Romančíková

Problematika životného prostredia je v súčasnosti predmetom výskumu viacerých vedeckých disciplín. Vedci z celého sveta vyslovujú vážne varovania, volajúc po zmene prístupov k prírode, jej ochrane a zachovaniu. Ekonomická veda...

REFLEXIA školského manažmentu a  vzdelávania  školských manažérov v našej odbornej literatúre

REFLEXIA školského manažmentu a  vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre

Zdeněk Obdržálek

Publikácia je orientovaná na posúdenie monografií a článkov zo školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov – riaditeľov škôl. Jej cieľom je nielen prispieť k hlbšiemu prieniku do podstaty školského manažmentu...

Ekonomická dynamika

Ekonomická dynamika

Marián Goga

Ekonomická dynamika je výrazným fenoménom, ktorý sa stal súčasťou mnohých ekonomických analýz skúmajúcich chod ekonomiky ako celku či jednotlivých procesov pomocou modelovania zmien systému.Cieľom monografie je zrozumiteľným...

Modely spotrebiteľského správania sociálnych tried pri tvorbe marketingovej stratégie

Modely spotrebiteľského správania sociálnych tried pri tvorbe marketingovej stratégie

Petrovičová, Janka Táborecká

Hlavným cieľom publikácie je navrhnúť modely spotrebiteľského správania sociálnych tried tak, aby mohli byť využiteľné pri tvorbe marketingovej stratégie podniku. Zameriava sa na identifikáciu sociálnych tried v rámci sociálnej...

Prejudiciálna otázka v európskom práve

Prejudiciálna otázka v európskom práve

Caroline Naômé

(Predhovor, preložil a aktualizoval Ján Mazák) Čitateľsky mimoriadne úspešná publikácia „Prejudiciálna otázka v európskom práve – praktický sprievodca", vydaná vydavateľstvom Larcier v roku 2010 od po francúzsky píšucej...

Podnikateľské riziko

Podnikateľské riziko

Nora Grisáková, Daniela Rybárová

Publikácia sa venuje podstate a významu rizika v podnikateľskej činnosti, rozdeleniu rizika podľa jeho charakteru, spôsobu zaobchádzania a možnosti vplyvu, analýze postupnosti krokov riadenia rizika. Takisto sa zaoberá filozofiou,...

Základy obchodného práva, 2. časť

Základy obchodného práva, 2. časť

Lucia Žitňanská

Druhý zväzok vysokoškolskej učebnice obchodného práva nadväzuje na prvý zväzok, v ktorom sú vymedzené základné pojmy obchodného práva.V druhom zväzku učebnice Obchodného práva je obsiahnutý výklad záväzkového práva. Člení...

Nákup a predaj – základné obchodné funkcie výrobného podniku

Nákup a predaj – základné obchodné funkcie výrobného podniku

Jaroslav Kita

Publikácia si kladie za cieľ prispieť k poznaniu nákupu a predaja ako základných obchodných funkcií podnikov na trhu výrobnej sféry, k poznaniu ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu podstatných určení koncepcií nákupu a predaja, k...

Prehľad peňažných tokov  - Statement of Cash Flows

Prehľad peňažných tokov - Statement of Cash Flows

Anna Šlosárová

Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, v znení účinnom od 1. januára 2011. Zložitosť...

Dejiny politickej a právnej filozofie

Dejiny politickej a právnej filozofie

Alexandra Krsková

Publikácia systematicky a zrozumiteľne sprostredkúva poznatky o základných smeroch uvažovania o štáte a práve v európskej histórii. Autorku k nej priviedlo úsilie lepšie pochopiť duchovnú dimenziu európskej integrácie, hodnoty,...

Riešené príklady z podvojného účtovníctva – praktikum

Riešené príklady z podvojného účtovníctva – praktikum

Amália Spitzová

Užitočná cvičebnica pre maturantov a všetkých, ktorí študujú na školách ekonomického zamerania. Slúži ako praktikum, do ktorého sa priamo píšu riešenia jednotlivých úloh z oblasti účtovania dlhodobého nehmotného a hmotného...