Knižné novinky

Teória účtovníctva v kontexte svetového vývoja

Teória účtovníctva v kontexte svetového vývoja

Miloslav Janhuba, Renáta Pakšiová

Vývoj účtovníctva v súčasnosti preferuje riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z účtovníckej praxe, pričom teória účtovníctva a jej význam sa bagatelizujú. Pritom práve teória účtovníctva, v kontexte historického...

Exekučný poriadok účinný od 4. 1. 2012

Exekučný poriadok účinný od 4. 1. 2012

Úplné znenie zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) je v poradí už ôsmou publikáciou z edície "Aktuálne právne predpisy". Publikácia obsahuje znenie účinné od 4. januáru 2012, a...

Exekučný poriadok účinný od 4. 1. 2012 (E-kniha)

Exekučný poriadok účinný od 4. 1. 2012 (E-kniha)

Úplné znenie zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) je v poradí už ôsmou publikáciou z edície "Aktuálne právne predpisy". Publikácia obsahuje znenie účinné od 4. januáru 2012, a...

Živnostenský zákon účinný od 1. 1. 2012

Živnostenský zákon účinný od 1. 1. 2012

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je deviatou publikáciou edície Aktuálne právne predpisy. Obsahuje úplné znenie zákona účinné od 1. januára 2012. K samotnému zákonu neodmysliteľne patria aj...

Živnostenský zákon účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Živnostenský zákon účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je deviatou publikáciou edície Aktuálne právne predpisy. Obsahuje úplné znenie zákona účinné od 1. januára 2012. K samotnému zákonu neodmysliteľne patria aj...

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2012

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2012

Už 7. vydanie obľúbenej príručky – jedinečnej na našom trhu! Publikácia je určená všetkým, ktorí hľadajú rýchly a zrozumiteľný prehľad najdôležitejších údajov, termínov, postupov, pojmov, sadzieb a čísiel z daňových a...

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - komentár

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - komentár

JUDr. Branislav Pospíšil

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je snahou o komplexnú právnu úpravu komplikovaných vzťahov vznikajúcich v konkurznom, prípadne reštrukturalizačnom konaní. Ustanovuje práva a povinnosti jeho účastníkov...

Občiansky súdny poriadok účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Občiansky súdny poriadok účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2011 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.
Publikácia Občiansky súdny poriadok z edície “Aktuálne právne predpisy” sa vyznačuje viacerými...

Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny

Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny

Jolana Miškovičová, Miroslav Bázlik

Ak vám záleží na dobrej anglickej výslovnosti, siahli ste po správnej publikácii, lebo v nej nájdete opis charakteristických vlastností aj osobitostí anglických hlások, ich zoskupení, prízvuku či intonácie, tak z hľadiska tvorenia...

Manažment kľúčových zákazníkov

Manažment kľúčových zákazníkov

Eva Poliačiková

Zavádzanie manažmentu kľúčových zákazníkov má v organizáciách stúpajúcu tendenciu. Dôvod je jasný. Vedie k stabilizácii a k zvyšovaniu ziskov, k získavaniu zákazníkov a k možnosti dlhodobej starostlivosti o hodnotných...

Obchodný zákonník –  Komentár

Obchodný zákonník – Komentár

Tretie, doplnené a prepracované vydanie v znení zákona č. 193/2011 Z. z. v znení ostatných súvisiacich predpisov prijatých do konca roka 2011 Tretie vydanie komentára k Obchodnému zákonníku je komplexným výkladom...

Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike, šieste, prepracované vydanie

Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike, šieste, prepracované vydanie

Richard Farkaš

K zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a zaviedol povinnosť pre vybrané účtovné jednotky zostavovať účtovnú závierku podľa IAS/IFRS, vydalo MF SR nižšie právne normy – opatrenia....

Kolektívne investovanie, 1. vydanie

Kolektívne investovanie, 1. vydanie

S., Žofčák, B., Chovancová

Problematika kolektívneho investovania má v súčasnosti veľmi široký záber, ktorý nie je možné obsiahnuť v rámci jednej publikácie. Autori sa preto rozhodli sústrediť pozornosť len na niektoré ťažiskové problémy a najmä na...

Komoditné trhy a reálne investície

Komoditné trhy a reálne investície

Božena Chovancová

Táto publikácia vypĺňa značnú medzeru v odbornej literatúre k problematike komoditných trhov a reálnych investícií, ktoré prešli v poslednom desaťročí významným rastom, ale zároveň aj zásadnými zmenami. Základné poznatky z...

Účtovníctvo – praktikum

Účtovníctvo – praktikum

Anna Šlosárová

Praktikum obsahovo nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Šlosárová, A. a kol.: Účtovníctvo (Bratislava : Iura Edition, 2011). Obsahuje 12 kapitol, pričom každá má tri časti: test na výber správnych odpovedí, úlohy na doplnenie...

Ako financovať malé a stredné podniky

Ako financovať malé a stredné podniky

Monika Sobeková Majková

Publikácia analyzuje malé a stredné podnikanie v Európskej únii a v Slovenskej republike, zameriava sa na možnosti získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov v SR z vlastných a cudzích štandardných...

Zanietený predajca

Zanietený predajca

Chris M. Heidema, James M. Heidema

Praktická príručka pre profesionálnych predajcov Ďalšia zo série praktických príručiek pre profesionálnych predajcov a predajných tímov životného poistenia. Objasňuje proces predaja, pripravuje predajcov na námietky klientov,...

Labour Code - Zákonník práce

Labour Code - Zákonník práce

Ďalšia publikácia z novej edície Translated Legislation vydavateľstva IURA EDITION prináša profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce do anglického jazyka, účinného od 1. januára 2012....

Daňový poriadok účinný od 1. 1. 2012

Daňový poriadok účinný od 1. 1. 2012

Od 1. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 563/2009 Z. z. správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z.z. Nový daňový poriadok nahrádza zákon č. 511/1992 Zb. o správe...

Daňový poriadok účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Daňový poriadok účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Od 1. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 563/2009 Z. z. správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z.z. Nový daňový poriadok nahrádza zákon č. 511/1992 Zb. o správe...