Knižné novinky

Zákon o cestnej premávke od 1. 7. 2012

Zákon o cestnej premávke od 1. 7. 2012

V rámci edície „Aktuálne právne predpisy“ tentokrát prinášame zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení účinnom od 1. júla 2012 spolu s vykonávacou vyhláškou č. 9/2009 Z. z. Tento zákon obsahuje základné pravidlá...

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii  účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Úplným znením zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii reagujeme na legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2012. Prijatá novela mení v súčasnosti účinný zákon v podstatných bodoch,...

Kriminológia

Kriminológia

Kvieton Holcr

Publikácia predkladá ucelený výklad základných problémov kriminológie ako vedného odboru a študijného predmetu vchádzajúceho do mnohých vysokoškolských spoločenskovedných študijných programov. Na jej vypracovaní sa podieľali...

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 2. časť Vecné práva

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 2. časť Vecné práva

2. časť: Vecné práva Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú druhej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§§ 123 – 151v) nazvanej „Vecné práva“. Publikácia...

Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Edmund Horváth

V tejto publikácii, ktorá je druhou z edície judikatúr nášho vydavateľstva sme sa zamerali na aktuálnu judikatúru slovenských aj českých súdov vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Samozrejme, z dôvodu zmien v...

Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva

Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva

Dagmar Lantajová

Študijnú pomôcku vypracoval kolektív autorov z Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou reaguje na napĺňanie cieľov určených Lisabonskou stratégiou vo vzťahu k...

Základy obchodného práva, 1. časť

Základy obchodného práva, 1. časť

O. Ovečková, L. Žitňanská

Vysokoškolská učebnica, ktorej prvý zväzok predkladáme odbornej i širšej verejnosti, podáva systematický výklad teoretických základov obchodného práva ako samostatného právneho odvetvia a základný rozbor platnej právnej úpravy...

Rímske reálie pre právnikov

Rímske reálie pre právnikov

Jarmila Vaňková

Druhé prepracované vydanie Druhé, prepracované a doplnené vydanie monografie reaguje na podnety čitateľov, predovšetkým študentov práva týkajúce sa prvého vydania. Keďže za znalosť práva (iurisprudentia) Rimania označili...

Exekučný poriadok - komentár (Lístkovnica)

Exekučný poriadok - komentár (Lístkovnica)

Ján Mazák

Tretie prepracované vydanie Komentár k Exekučnému poriadku je systematickým a komplexným spracovaním normatívneho obsahu novej právnej úpravy exekúcií, ktorá bola do účinnosti zákona č. 233/1995 Z. z. upravená v Občianskom súdnom...

Justiniánske inštitúcie – Corpus iuris civilis

Justiniánske inštitúcie – Corpus iuris civilis

preložil Peter Blaho

Justiniánske právo, reprezentované Inštitúciami cisára Justiniána, ako posledný stupeň vývoja rímskeho práva má k súčasnému súkromnému právu bližšie ako napríklad predchádzajúce klasické právo. To je jeden z dôvodov, pre...

Teória kriminalistiky

Teória kriminalistiky

Ivan Šimovček

V publikácii sa rozoberajú vybrané teoreticko-metodologické otázky kriminalistickej vedy, najmä vymedzenie jej pojmu, predmetu a systému, miesto kriminalistiky v systéme vied, psychologická, sociálna a pedagogická dimenzia kriminalistiky,...

Rímske právo

Rímske právo

Peter Blaho, Karol Rebro

Štvrté, prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice z pera najvýznamnejších slovenských právnych romanistov. Obsahuje základný prehľad rímskeho práva a jeho systému, ktorý nám zanechali klasickí rímski právnici. Zachytáva...

Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES pre právnu prax + CD

Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES pre právnu prax + CD

Ján Mazák, Martina Jánošíková

Zostavovatelia a autori tejto publikácie, Ján Mazák, generálny advokát Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v Luxemburgu a Martina Jánošíková, ktorá vedie Ústav európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v...

Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe

Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe

Peter Blaho, Ján Lazar

Publikácia Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe obsahuje referáty z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci IX. Lubyho právnických dní v Smoleniciach v dňoch 20. a 21. septembra 2007. Táto konferencia...

Etické desatoro začínajúceho advokáta

Etické desatoro začínajúceho advokáta

Alexandra Krsková

Publikácia nie je komplexným a systematickým prehľadom problematiky profesijnej etiky, ktorý by sprevádzali vážne teoretické konštrukcie, podrobné analýzy a zdôvodnenia. Je jej aplikáciou na advokáciu ako klasické povolanie s...

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

Edmund Horváth

Prvá a na Slovensku ojedinelá publikácia, ktorá mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach podielového spoluvlastníctva. Publikácia je prehľadne štrukturovaná a pre prax využiteľná. Súbor obsahuje viac než 160 rozhodnutí súdov,...

A Grammar of Legal English

A Grammar of Legal English

Bázlik M.

Druhé, doplnené a prepracované vydanie Publikácia, ktorá je v tejto oblasti knižnej produkcie prvá svojho druhu, je určená všetkým anglistom, vrátane prekladateľov zapísaných v Zozname prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo...

Trest odňatia slobody v novom trestnom zákone

Trest odňatia slobody v novom trestnom zákone

P. Toman, O. Samaš, O. Prikryl

Publikácia obsahuje: - zmeny v ukladaní trestu odňatia slobody - zásady ukladania trestu odňatia slobody - vplyv priťažujúcich a poľahčujúcich okolností na výmeru trestu odňatia slobody - podrobnosti o asperačnej zásade -...

Prípadové štúdie z pracovného práva

Prípadové štúdie z pracovného práva

M.Nováková, A. Olšovská, K. Svitanová, P.Tonhauser, S. Matláková, I. Hodálová, M. Freund, J. Matlák, V. Tkáč, H. Barancová

Tieto učebné texty z oblasti pracovného práva patria medzi prvé učebnice s kvalitatívne novým vzdelávacím prístupom k študentom. Ide o špecifické prípadové štúdie, ktorých výučba je založená na riešení konkrétnych prípadov...

Otázky kodifikácie súkromného práva

Otázky kodifikácie súkromného práva

Ján Lazar

Publikácia popredného slovenského civilistu prof. JUDr. Jána Lazara, DrSc. obsahuje súbor článkov a štúdii zoradených v chronologickom poradí (1989-2005), ktoré sa zaoberajú problematikou kodifikácie súkromného práva. Autor sa v...