Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS - praktikum (E-kniha)

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS - praktikum (E-kniha)

Zuzana Šuranová

Slovenská republika sa čím ďalej tým viac približuje v účtovníckej praxi podnikov k anglosaskému chápaniu poslania finančného účtovníctva a finančného spravodajstva, ktorého nástrojom sú práve štandardy IFRS. Tendencie vývoja...

Kontroling podnikov cestovného ruchu (E-kniha)

Kontroling podnikov cestovného ruchu (E-kniha)

Marian Gúčik, Ľubica Šebová, Tibor Bajaník

Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného ruchu, o plánovaní výnosov a nákladov, o kalkuláciách a rozpočtovaní, o kalkulovaní cien a cenovom kontrolingu,...

Krizový management pro malé a střední podniky (E-kniha)

Krizový management pro malé a střední podniky (E-kniha)

Marie Mikušová

Autorka v knihe zdôrazňuje chápanie krízového manažmentu ako strategickej a stále aktuálnej záležitosti. Súčasne však uvažuje o krízovom manažmente ako o bežnom a neoddeliteľnom prvku riadenia, na čo treba upozorniť práve najmä...

Mikroekonómia 2 – teória spotrebiteľa (E-kniha)

Mikroekonómia 2 – teória spotrebiteľa (E-kniha)

Mária Horehájová, Jana Marasová

Podstatná časť učebnice sa venuje neoklasickému modelu spotrebiteľa a správaniu individuálneho spotrebiteľa v konkrétnych situáciách, ako sú jeho rozhodovanie pri výbere nakupovaných statkov, optimálny výber vzhľadom na...

Trh a jeho deformácie štátom (E-kniha)

Trh a jeho deformácie štátom (E-kniha)

Jozef Horeháj

Monografia vychádza zo základných charakteristík rakúskej školy. Autor v nej vymedzuje jednak rozhodujúce prvky trhového systému a podstatu jeho fungovania, a jednak poukazuje na to, ako štátne intervencie deformujú tieto prvky, a tým...

Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi (E-kniha)

Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi (E-kniha)

Anna Remišová

Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či významu dlhodobého rozvoja však stále nie je jednoduché. Problémy často vytvára používanie základných...

Manažment organizácií (E-kniha)

Manažment organizácií (E-kniha)

Dušan Šimo, Ladislav Mura

Obsahom vysokoškolskej učebnice sú marketingovo-manažérske prístupy, ktoré sú predpokladom úspešného postavenia podniku na trhu a dosiahnutia pozície vrcholového manažmentu. Marketingové prostredie trhu možno v súčasnosti...

Podnikanie a podnikateľské myslenie I. Kto a prečo podniká (E-kniha)

Podnikanie a podnikateľské myslenie I. Kto a prečo podniká (E-kniha)

Jozef Papula

Hlavným cieľom monografie je prijateľným, ale najmä inšpiratívnym spôsobom preniknúť do podstaty podnikania, odhaliť základné faktory, ktoré podnikanie ovplyvňujú, a naznačiť cesty, ako možno podnikanie zdokonaľovať a naplno...

Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva (E-kniha)

Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva (E-kniha)

Beáta Bednárová, Anna Šlosárová

Monografia sa zaoberá oceňovaním z hľadiska teórie účtovníctva, právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) a...

Ekonómia (E-kniha)

Ekonómia (E-kniha)

Judita Táncošová, Monika Hudáková, Silvia Švecová

2., doplnené a prepracované vydanie
Učebnica sa venuje najdôležitejším mikroekonomickým súvislostiam, makroekonomickým problémom a podstatným otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov. V súčasnosti sa vývoj ekonomík prudko...

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí (E-kniha)

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí (E-kniha)

Anna Remišová, Anna Lašáková, Ján Rudy, Rozália Sulíková, Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová

Posledná finančná a ekonomická kríza zdôraznila význam a dôležitosť etiky v podnikaní v celosvetovom kontexte. Základným cieľom autorského kolektívu bolo zistiť, ktoré kultúrne a etické faktory vplývajú na manažérske...

Doprava a elektronické podnikanie (E-kniha)

Doprava a elektronické podnikanie (E-kniha)

Bibiána Buková, Eva Brumerčíková, Radovan Madleňák

Monografia sa komplexne zaoberá problematikou dopravy a elektronického podnikania, a to od histórie cez ich vývoj, technické predpoklady a východiská, bezpečnosť elektronických transakcií až po právny rámec v Európskej únii a v...

Marketing - výklad pojmov (E-kniha)

Marketing - výklad pojmov (E-kniha)

Kristína Viestová

Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto“. Dielo autori spracovali na základe štúdia, vedeckej analýzy a komparácie poznatkov z...

Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu (E-kniha)

Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu (E-kniha)

Kristína Viestová

Cieľom monografie je vyplniť vákuum v odbornej marketingovej literatúre, v ktorej absentujú témy ako dejiny, vývoj a história slovenskej teórie marketingu. Text je štruktúrovaný do troch častí, a to krátky prehľad vývoja svetovej...

Podnikové financie - zbierka príkladov a praktické aplikácie (E-kniha)

Podnikové financie - zbierka príkladov a praktické aplikácie (E-kniha)

Elena Fetisovová

Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol.: Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické východiská danej problematiky, na ktorú nadväzujú riešené...

Stratégia a strategický manažment - ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie a spolužitie Dávida s Goliášom (E-kniha)

Stratégia a strategický manažment - ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie a spolužitie Dávida s Goliášom (E-kniha)

Jozef Papula, Zuzana Papulová

V treťom upravenom vydaní úspešnej publikácie autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií, ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť...

Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve

Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve

Miriam Imrich Breznoščáková

Súčasná právna úprava vyporiadania dlhov, predlženého dedičstva a likvidácie dedičstva je pomerne strohá a azda z tohto dôvodu aj skúsenosť súdov a notárov s týmito úkonmi v dedičskom konaní nie je veľká. Tento stav je zrejme...

Právny obzor

Právny obzor

Teoretický časopis pre otázky štátu a práva.
Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností.

Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém?

Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém?

Markéta Švamberk Šauerová

Výchovné problémy vyplývajúce z porúch aktivity detí dnes patria medzi najčastejšie oblasti, ktoré rodičia a učitelia konzultujú s odbornými pracoviskami. Tieto problémy veľmi často vyvolávajú rozporuplné postoje ako odbornej...

Podnikanie a podnikateľské myslenie II.

Podnikanie a podnikateľské myslenie II.

Jozef Papula, Monika Hudáková, Zuzana Papulová, Ján Papula

V publikácii venujú autori hlavnú pozornosť podpore strategického myslenia podnikateľov, myslenia na budúcnosť, myslenia s predstihom a myslenia na vytváranie pozícií, ktoré môžu priviesť podniky k úspechu v budúcnosti. Pri...