Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Zákon o cestovných náhradách - komentár

Zákon o cestovných náhradách - komentár

Miluška Horváthová

Úprava cestovných náhrad je významnou súčasťou pracovnoprávnych predpisov. Publikácia „Zákon o cestovných náhradách – komentár“ reaguje na početné prípady nesprávnej interpretácie tohto zákona v praxi a snaží sa prispieť...

Civilný mimosporový poriadok - komentár

Civilný mimosporový poriadok - komentár

Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny...

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Yvetta Turayová, Lýdia Tobiášová, Jozef Čentéš

Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR
Problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb vyvoláva stále polemiku v kruhoch odbornej verejnosti. Jej zavedenie do nášho právneho poriadku sa ale javí ako určitá...

Trestná zodpovednosť právnických osôb (E-kniha)

Trestná zodpovednosť právnických osôb (E-kniha)

Yvetta Turayová, Lýdia Tobiášová, Jozef Čentéš

Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR
Problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb vyvoláva stále polemiku v kruhoch odbornej verejnosti. Jej zavedenie do nášho právneho poriadku sa ale javí ako určitá...

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - komentár

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - komentár

Radovan Katrlík

Odrazom snáh o zladenie rozvojových aktivít spoločnosti s existujúcim stavom životného prostredia je na národnej úrovni legislatíva upravujúca posudzovanie týchto činností na životné prostredie. V roku 1992 sa táto úprava...

Zasielateľstvo a logistika (E-kniha)

Zasielateľstvo a logistika (E-kniha)

Bibiána Buková, Eva Brumerčíková, Peter Kolarovszki

Monografia komplexne opisuje problematiku zasielateľskej a logistickej činnosti. Obsahuje deväť kapitol, ktoré sa venujú charakteristike a definícii zasielateľstva, právnej úprave zasielateľskej činnosti, obsahu činnosti zasielateľa,...

Daňovníctvo - daňová teória a politika I - zbierka riešených a neriešných príkladov (2. vyd) (E-kniha)

Daňovníctvo - daňová teória a politika I - zbierka riešených a neriešných príkladov (2. vyd) (E-kniha)

Jana Kušnírová, Juraj Válek

Druhé vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov.
Predkladanú zbierku autori rozdelili na kapitoly...

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS - praktikum (E-kniha)

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS - praktikum (E-kniha)

Zuzana Šuranová

Slovenská republika sa čím ďalej tým viac približuje v účtovníckej praxi podnikov k anglosaskému chápaniu poslania finančného účtovníctva a finančného spravodajstva, ktorého nástrojom sú práve štandardy IFRS. Tendencie vývoja...

Kontroling podnikov cestovného ruchu (E-kniha)

Kontroling podnikov cestovného ruchu (E-kniha)

Marian Gúčik, Ľubica Šebová, Tibor Bajaník

Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného ruchu, o plánovaní výnosov a nákladov, o kalkuláciách a rozpočtovaní, o kalkulovaní cien a cenovom kontrolingu,...

Krizový management pro malé a střední podniky (E-kniha)

Krizový management pro malé a střední podniky (E-kniha)

Marie Mikušová

Autorka v knihe zdôrazňuje chápanie krízového manažmentu ako strategickej a stále aktuálnej záležitosti. Súčasne však uvažuje o krízovom manažmente ako o bežnom a neoddeliteľnom prvku riadenia, na čo treba upozorniť práve najmä...

Mikroekonómia 2 – teória spotrebiteľa (E-kniha)

Mikroekonómia 2 – teória spotrebiteľa (E-kniha)

Mária Horehájová, Jana Marasová

Podstatná časť učebnice sa venuje neoklasickému modelu spotrebiteľa a správaniu individuálneho spotrebiteľa v konkrétnych situáciách, ako sú jeho rozhodovanie pri výbere nakupovaných statkov, optimálny výber vzhľadom na...

Trh a jeho deformácie štátom (E-kniha)

Trh a jeho deformácie štátom (E-kniha)

Jozef Horeháj

Monografia vychádza zo základných charakteristík rakúskej školy. Autor v nej vymedzuje jednak rozhodujúce prvky trhového systému a podstatu jeho fungovania, a jednak poukazuje na to, ako štátne intervencie deformujú tieto prvky, a tým...

Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi (E-kniha)

Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi (E-kniha)

Anna Remišová

Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či významu dlhodobého rozvoja však stále nie je jednoduché. Problémy často vytvára používanie základných...

Manažment organizácií (E-kniha)

Manažment organizácií (E-kniha)

Dušan Šimo, Ladislav Mura

Obsahom vysokoškolskej učebnice sú marketingovo-manažérske prístupy, ktoré sú predpokladom úspešného postavenia podniku na trhu a dosiahnutia pozície vrcholového manažmentu. Marketingové prostredie trhu možno v súčasnosti...

Podnikanie a podnikateľské myslenie I. Kto a prečo podniká (E-kniha)

Podnikanie a podnikateľské myslenie I. Kto a prečo podniká (E-kniha)

Jozef Papula

Hlavným cieľom monografie je prijateľným, ale najmä inšpiratívnym spôsobom preniknúť do podstaty podnikania, odhaliť základné faktory, ktoré podnikanie ovplyvňujú, a naznačiť cesty, ako možno podnikanie zdokonaľovať a naplno...

Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva (E-kniha)

Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva (E-kniha)

Beáta Bednárová, Anna Šlosárová

Monografia sa zaoberá oceňovaním z hľadiska teórie účtovníctva, právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) a...

Ekonómia (E-kniha)

Ekonómia (E-kniha)

Judita Táncošová, Monika Hudáková, Silvia Švecová

2., doplnené a prepracované vydanie
Učebnica sa venuje najdôležitejším mikroekonomickým súvislostiam, makroekonomickým problémom a podstatným otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov. V súčasnosti sa vývoj ekonomík prudko...

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí (E-kniha)

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí (E-kniha)

Anna Remišová, Anna Lašáková, Ján Rudy, Rozália Sulíková, Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová

Posledná finančná a ekonomická kríza zdôraznila význam a dôležitosť etiky v podnikaní v celosvetovom kontexte. Základným cieľom autorského kolektívu bolo zistiť, ktoré kultúrne a etické faktory vplývajú na manažérske...

Doprava a elektronické podnikanie (E-kniha)

Doprava a elektronické podnikanie (E-kniha)

Bibiána Buková, Eva Brumerčíková, Radovan Madleňák

Monografia sa komplexne zaoberá problematikou dopravy a elektronického podnikania, a to od histórie cez ich vývoj, technické predpoklady a východiská, bezpečnosť elektronických transakcií až po právny rámec v Európskej únii a v...

Marketing - výklad pojmov (E-kniha)

Marketing - výklad pojmov (E-kniha)

Kristína Viestová

Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto“. Dielo autori spracovali na základe štúdia, vedeckej analýzy a komparácie poznatkov z...