Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Civilný mimosporový poriadok - komentár (E-kniha)

Civilný mimosporový poriadok - komentár (E-kniha)

Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny...

Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti (E-kniha)

Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti (E-kniha)

Jozef Tekeli

Predmetom monografie „Kompetenčné právo v obecnej samospráve – Konfliktné oblasti“ je právna analýza postavenia, činnosti a vzájomných vzťahov orgánov obce, t. j. pôsobnosti starostu obce a obecného zastupiteľstva, v zmysle...

Trestné právo v zdravotníctve (E-kniha)

Trestné právo v zdravotníctve (E-kniha)

Pavol Kádek

Publikácia „Trestné právo v zdravotníctve“ je primárne zameraná na problematiku trestnoprávnej ochrany života a zdravia človeka. Výpočet a výklad jednotlivých trestných činov zameraných na poruchové a ohrozujúce trestné činy...

Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve (E-kniha)

Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve (E-kniha)

Miriam Imrich Breznoščáková

Súčasná právna úprava vyporiadania dlhov, predlženého dedičstva a likvidácie dedičstva je pomerne strohá a azda z tohto dôvodu aj skúsenosť súdov a notárov s týmito úkonmi v dedičskom konaní nie je veľká. Tento stav je zrejme...

Nachhaltigkeit In den Kapitalanlagen

Nachhaltigkeit In den Kapitalanlagen

Sebastian Flick, Peter Markovič

Globalizácia ekonomického života nás zasahuje takmer v každej oblasti podnikania. Budovanie udržateľného podnikateľského prostredia nemá byť len o úspore výrobných faktorov, má byť o zachovaní ekonomickej rozmanitosti tak, aby aj...

Kompetenčné právo v obecnej samopráve. Konfliktné oblasti (E-kniha)

Kompetenčné právo v obecnej samopráve. Konfliktné oblasti (E-kniha)

Jozef Tekeli

Predmetom monografie „Kompetenčné právo v obecnej samospráve – Konfliktné oblasti“ je právna analýza postavenia, činnosti a vzájomných vzťahov orgánov obce, t. j. pôsobnosti starostu obce a obecného zastupiteľstva, v zmysle...

Manažment

Manažment

Mikuláš Sedlák, Caroline Lišková

Učebnica svojou koncepciou, obsahom a spôsobom spracovania prináša podrobne spracované súhrnné informácie z oblasti manažmentu. Kniha je výsledkom dlhodobej vedeckovýskumnej práce, ktorá sa postupne obohacovala o nové poznatky z tejto...

Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe

Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe

Jozef Sýkora

Publikácia „Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe“ vznikla s cieľom poukázať na priebeh výkonu predbežnej finančnej kontroly v roku 2015 a zároveň poskytnúť čitateľovi informácie o procese overovania...

Rodinné podnikanie

Rodinné podnikanie

Monika Hudáková, Jarmila Mižičková, Dagmar Válková, Zdeněk Mikoláš, Vendula Fialová

Hlavným cieľom autorov bolo preniknúť do podstaty rodinného podnikania a odhaliť jeho silné a slabé stránky. Zároveň naznačujú nové príležitosti a perspektívy ďalšieho rozvoja rodinných firiem na Slovensku, v Českej republike a...

Retailový produkčný proces v bankovníctve a jeho hodnotenie

Retailový produkčný proces v bankovníctve a jeho hodnotenie

Emília Zimková

Monografia rozvíja vedecké poznatky v oblasti teórie produkčného procesu finančných inštitúcií a otvára nové pohľady na skúmanú problematiku. Je výsledkom výskumu, ktorého hlavným cieľom bolo navrhnúť a spracovať alternatívne...

Civilný sporový poriadok - komentár

Civilný sporový poriadok - komentár

Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako...

Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe (E-kniha)

Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe (E-kniha)

Jozef Sýkora

Publikácia „Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe“ vznikla s cieľom poukázať na priebeh výkonu predbežnej finančnej kontroly v roku 2015 a zároveň poskytnúť čitateľovi informácie o procese overovania...

Teória rizika v poistení

Teória rizika v poistení

Galina Horáková, Michal Páleš, František Slaninka

Poisťovníctvo patrí k dôležitým odvetviam ekonomiky každého štátu. Jeho úlohou je ponúknuť obyvateľom poistenie nielen života a zdravia, ale aj poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škody, úrazové poistenie, cestovné...

Verejné obstarávanie - právo a prax (E-časopis)

Verejné obstarávanie - právo a prax (E-časopis)

Dvojmesačník plný odborných informácií

monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku
mapuje legislatívu určenú verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným...

Súkromné právo (E-časopis)

Súkromné právo (E-časopis)

Odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe
V oblasti súkromného práva Vám prinášame nový praktický časopis zameraný na aktuálne problémy v tejto oblasti. Mesačník rieši súčasné témy civilného práva s dôrazom na...

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu v Slovenskej republike (E-kniha)

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu v Slovenskej republike (E-kniha)

Mikuláš Gurtler

Ambíciou predkladanej publikácie je ponúknuť ucelený pohľad na problematiku finančného sprostredkovania na slovenskom poistnom trhu. Hlavným motívom je tzv. štvorpilierový pohľad na problematiku sprostredkovania poistenia, a to:...

Medzinárodné právo verejné - všeobecná časť

Medzinárodné právo verejné - všeobecná časť

Peter Vršanský, Jozef Valuch

Publikácia „Medzinárodné právo verejné, všeobecná časť“ predstavuje modernú učebnicu, ktorá je nevyhnutným študijným materiálom každej právnickej fakulty a základom komplexného právnického vzdelania v oblasti...

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu v Slovenskej republike

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu v Slovenskej republike

Mikuláš Gurtler

Ambíciou predkladanej publikácie je ponúknuť ucelený pohľad na problematiku finančného sprostredkovania na slovenskom poistnom trhu. Hlavným motívom je tzv. štvorpilierový pohľad na problematiku sprostredkovania poistenia, a to:...

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

Anna Remišová, Anna Lašáková, Ján Rudy, Rozália Sulíková, Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová

Posledná finančná a ekonomická kríza zdôraznila význam a dôležitosť etiky v podnikaní v celosvetovom kontexte. Základným cieľom autorského kolektívu bolo zistiť, ktoré kultúrne a etické faktory vplývajú na manažérske...

Ekonómia

Ekonómia

Judita Táncošová, Monika Hudáková, Silvia Švecová

2., doplnené a prepracované vydanie
Učebnica sa venuje najdôležitejším mikroekonomickým súvislostiam, makroekonomickým problémom a podstatným otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov. V súčasnosti sa vývoj ekonomík prudko...