Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu v Slovenskej republike (E-kniha)

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu v Slovenskej republike (E-kniha)

Mikuláš Gurtler

Ambíciou predkladanej publikácie je ponúknuť ucelený pohľad na problematiku finančného sprostredkovania na slovenskom poistnom trhu. Hlavným motívom je tzv. štvorpilierový pohľad na problematiku sprostredkovania poistenia, a to:...

Medzinárodné právo verejné - všeobecná časť

Medzinárodné právo verejné - všeobecná časť

Peter Vršanský, Jozef Valuch

Publikácia „Medzinárodné právo verejné, všeobecná časť“ predstavuje modernú učebnicu, ktorá je nevyhnutným študijným materiálom každej právnickej fakulty a základom komplexného právnického vzdelania v oblasti...

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu v Slovenskej republike

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu v Slovenskej republike

Mikuláš Gurtler

Ambíciou predkladanej publikácie je ponúknuť ucelený pohľad na problematiku finančného sprostredkovania na slovenskom poistnom trhu. Hlavným motívom je tzv. štvorpilierový pohľad na problematiku sprostredkovania poistenia, a to:...

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

Anna Remišová, Anna Lašáková, Ján Rudy, Rozália Sulíková, Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová

Posledná finančná a ekonomická kríza zdôraznila význam a dôležitosť etiky v podnikaní v celosvetovom kontexte. Základným cieľom autorského kolektívu bolo zistiť, ktoré kultúrne a etické faktory vplývajú na manažérske...

Ekonómia

Ekonómia

Judita Táncošová, Monika Hudáková, Silvia Švecová

2., doplnené a prepracované vydanie
Učebnica sa venuje najdôležitejším mikroekonomickým súvislostiam, makroekonomickým problémom a podstatným otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov. V súčasnosti sa vývoj ekonomík prudko...

Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva

Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva

Beáta Bednárová, Anna Šlosárová

Monografia sa zaoberá oceňovaním z hľadiska teórie účtovníctva, právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) a...

Analýza finančných trhov

Analýza finančných trhov

Božena Hrvoľová

Cieľom tretieho, prepracovaného vydania publikácie je poskytnúť základné informácie o problematike finančných trhov, ich segmentov, nástrojov, cien a inštitúcií, ktoré sú sprostredkovateľmi pri plnení hlavných úloh finančného...

Praktikum z teórie práva

Praktikum z teórie práva

Michal Mrva, Martin Turčan, Nadežda Vaculíková

Praktikum z teórie práva predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt a tiež iných odborov, v rámci ktorých sa vyučuje teória práva. Cieľom publikácie je pomôcť študentom lepšie si predstaviť teoretické...

Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy

Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy

Jozef Vozár, Katarína Ficová, Peter Kerecman, Ivan Humeník, Ľubomír Zlocha

Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej, morálnej) ujmy, ktorý patrí k novším právnym pojmom a v súčasnosti ho upravujú desiatky zákonov.
Náprava...

Živnostenské právo

Živnostenské právo

Peter Strapáč

Ústrednou témou predkladanej učebnice „Živnostenské podnikanie“ je podnikanie ako činnosť založená na dobrovoľnom a slobodnom rozhodovaní, pričom rieši otázky, či začať, resp. kedy skončiť podnikať, či podnikať sám alebo s...

Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií

Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií

Andrea Zacharová

Neziskové organizácie zastrešujú najrôznejšie činnosti – od tzv. voľnočasových aktivít (kultúra, šport, výchova detí a mládeže a pod.) až po verejnoprospešnú (aktivity v regióne a komunite, ochrana prírody) a charitatívnu...

Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií (E-kniha)

Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií (E-kniha)

Andrea Zacharová

Neziskové organizácie zastrešujú najrôznejšie činnosti – od tzv. voľnočasových aktivít (kultúra, šport, výchova detí a mládeže a pod.) až po verejnoprospešnú (aktivity v regióne a komunite, ochrana prírody) a charitatívnu...

Riešené a neriešené príklady z účtovníctva pre maturantov (E-kniha)

Riešené a neriešené príklady z účtovníctva pre maturantov (E-kniha)

Oľga Ďuricová

Ďalšie, v poradí piate aktualizované vydanie publikácie má pomôcť študentom úspešne zvládnuť praktickú časť maturitnej skúšky na školách ekonomického zamerania, ktorej hlavnou súčasťou je účtovníctvo.
Publikácia obsahuje...

Financie

Financie

Rudolf Sivák

Cieľom kolektívu renomovaných autorov – vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave – bolo zostaviť komplexnú učebnicu, ktorá umožní študentom pochopiť podstatu...

Financie (E-kniha)

Financie (E-kniha)

Rudolf Sivák

Cieľom kolektívu renomovaných autorov – vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave – bolo zostaviť komplexnú učebnicu, ktorá umožní študentom pochopiť podstatu...

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

Dušan Dobšovič

Publikácia „Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty“ reaguje na početné oslobodenia od DPH v slovenskom systéme dane z pridanej hodnoty. Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad na uvedenú problematiku. Ing. Dušan...

Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov II

Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov II

Milan Budjač, Janka Gibaľová

II. Vykonávanie exekúcie a spôsoby jej vykonania
Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje druhú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka judikatúry...

Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov III

Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov III

Milan Budjač, Janka Gibaľová

III. Žaloby súvisiace s exekučným konaním, trovy exekúcie, statusové veci súdnych exekútorov a ich zodpovednosť
Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje tretiu ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania,...

Podnikanie a podnikateľské myslenie I. Kto a prečo podniká

Podnikanie a podnikateľské myslenie I. Kto a prečo podniká

Jozef Papula

Hlavným cieľom monografie je prijateľným, ale najmä inšpiratívnym spôsobom preniknúť do podstaty podnikania, odhaliť základné faktory, ktoré podnikanie ovplyvňujú, a naznačiť cesty, ako možno podnikanie zdokonaľovať a naplno...

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár

Boris Balog, Rastislav Kaššák

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) je legislatívnym základom právnej regulácie geologických prác na Slovensku. Hlavným účelom tejto regulácie je zakotviť všeobecne záväzné pravidlá, podľa...