Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Pracovné právo v poznámkach s príkladmi

Pracovné právo v poznámkach s príkladmi

Jana Žulová, Milena Barinková, Marcel Dolobáč

Cieľom publikácie Pracovné právo v poznámkach s príkladmi je prispieť didakticko-praktickým prístupom k výučbe pracovného práva a k ucelenému výkladu jeho jednotlivých inštitútov v zmysle platných a účinných ustanovení...

Ekonómia - praktikum. Ekonomická teória I. a II.

Ekonómia - praktikum. Ekonomická teória I. a II.

Daria Rozborilová

Praktikum Ekonómia I. a II. je koncipované tak, aby študenti, ktorí s ním budú pracovať, mali možnosť postupne sa oboznamovať s problematikou, vnímať súvislosti a dokázať aj interpretovať nové poznatky, formulovať vlastné zadania...

Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia

Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia

Miroslav Gavalec

Publikácia je zameraná tak na hmotnoprávnu úpravu ochrany životného prostredia, ako aj na matériu procesnoprávnych rozhodnutí, ktorých právny základ vychádza z medzinárodného práva, resp. z práva únijného. Pod pojem životné...

Kompendium penológie

Kompendium penológie

Danka Knápková, Marcela Tittlová

Uloženie trestu, ochranných opatrení, ich výkon a dosiahnutie jednotlivých aspektov účelu trestu aj ochranných opatrení je to, čo je konečným cieľom a zmyslom trestného konania. V rámci neho je možné vidieť komplex rôznych...

Manažment organizácií

Manažment organizácií

Dušan Šimo, Ladislav Mura

Obsahom vysokoškolskej učebnice sú marketingovo-manažérske prístupy, ktoré sú predpokladom úspešného postavenia podniku na trhu a dosiahnutia pozície vrcholového manažmentu. Marketingové prostredie trhu možno v súčasnosti...

Audítorské štandardy

Audítorské štandardy

Ladislav Kareš, Petra Krišková

Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora...

Účtovníctvo – úlohy, príklady a testy

Účtovníctvo – úlohy, príklady a testy

Anna Šlosárová

Prečítaním učebného textu získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou riešenia praktických príkladov nachádzajúcich sa v tomto praktiku. Praktikum vychádza z najnovších teoretických...

Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi

Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi

Anna Remišová

Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či významu dlhodobého rozvoja však stále nie je jednoduché. Problémy často vytvára používanie základných...

Štatistické metódy pre ekonómov - zbierka príkladov

Štatistické metódy pre ekonómov - zbierka príkladov

Erik Šoltés

Zbierka príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Štatistické metódy pre ekonómov, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer (pôvodne Iura Edition) v roku 2009. Pri zostavovaní zbierky príkladov vychádzali autori z predpokladu,...

Korupcia - vybrané kriminologické a trestnoprávne aspekty

Korupcia - vybrané kriminologické a trestnoprávne aspekty

Marcela Tittlová

Korupcia predstavuje jeden z veľmi závažných a nebezpečných problémov súčasnej spoločnosti. Už pomerne dávno ju nemožno obmedzovať výhradne na oblasť verejnú, keďže korupcia ako taká stihla preniknúť už do všetkých oblastí,...

Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Zuzana Kyjac

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
V dnešnej postmodernej dobe rastie význam informačných technológií a je šanca, že získané informácie môžu predísť zničeniu hodnôt významných pre vývoj ľudstva. Informačná...

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí

Artúr Soldán

Publikácia „Slobodný prístup k informáciám v samospráve“ s podtitulom „Povinnosti miest a obcí“ vznikla ako priama reakcia jej autora na rôznorodý výklad a prístupy k využívaniu zákona o slobode informácií v praxi, pričom...

Podnikové hospodárstvo - praktické príklady a kontrolné testy. Pracovný zošit

Podnikové hospodárstvo - praktické príklady a kontrolné testy. Pracovný zošit

Helena Majdúchová

Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových...

Konsolidácia účtovnej závierky v príkladoch, 2. vydanie

Konsolidácia účtovnej závierky v príkladoch, 2. vydanie

Renáta Hornická

Cieľom publikácie je umožniť čitateľovi prostredníctvom riešenia príkladov na zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky pochopiť logiku jednotlivých postupov konsolidácie a osvojiť si potrebné zručnosti pri zostavovaní...

Zbierka príkladov z cenového rozhodovania

Zbierka príkladov z cenového rozhodovania

Iveta Kufelová

Hospodárska kríza priniesla podmienky, ktoré nútia firmy k nepretržitému hľadaniu ciest a metód na skvalitnenie a zefektívnenie ich činností, ktoré im zabezpečia dostatočný zisk. Jednou z rozhodujúcich skutočností prežitia a...

Zodpovednosť za vady - občianskoprávna zodpovednosť za vady

Zodpovednosť za vady - občianskoprávna zodpovednosť za vady

Paulína Ondrášiková

Vo všeobecnosti je súkromné právo založené na princípoch rovnosti a autonómie účastníkov právnych vzťahov. Jedným z inštitútov, ktoré umožňujú nastoliť vo vzťahoch súkromného práva skutočnú a nielen hypotetickú...

Daňové podvodné konania a ich dokazovanie

Daňové podvodné konania a ich dokazovanie

Peter Šamko

Po úspešnej publikácii „Trestný čin podvodu – komentár s judikatúrou“ od JUDr. Petra Šamka vydavateľstvo Wolters Kluwer prináša ďalšiu publikáciu od tohto kvalitného autora, tematicky zameranú na daňovú kriminalitu.
Cieľom...

Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov

Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov

Viera Pacáková

Učebnica vysvetľuje základné metódy štatistickej indukcie, ktoré sú potrebné na správnu analýzu údajov získaných náhodným výberom v ekonomickej a sociálnej oblasti. Výklad metód bodových a intervalových odhadov a...

Riadenie hodnoty podniku - zbierka príkladov

Riadenie hodnoty podniku - zbierka príkladov

Miroslav Jakubec, Peter Kardoš, Milan Kubica

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných ukážok konkrétnych postupov ohodnocovania.
Je...

Riadenie hodnoty podniku - zbierka príkladov (E-kniha)

Riadenie hodnoty podniku - zbierka príkladov (E-kniha)

Miroslav Jakubec, Peter Kardoš, Milan Kubica

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných ukážok konkrétnych postupov ohodnocovania.
Je...