Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Štatistické metódy pre ekonómov - zbierka príkladov

Štatistické metódy pre ekonómov - zbierka príkladov

Erik Šoltés

Zbierka príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Štatistické metódy pre ekonómov, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer (pôvodne Iura Edition) v roku 2009. Pri zostavovaní zbierky príkladov vychádzali autori z predpokladu,...

Korupcia - vybrané kriminologické a trestnoprávne aspekty

Korupcia - vybrané kriminologické a trestnoprávne aspekty

Marcela Tittlová

Korupcia predstavuje jeden z veľmi závažných a nebezpečných problémov súčasnej spoločnosti. Už pomerne dávno ju nemožno obmedzovať výhradne na oblasť verejnú, keďže korupcia ako taká stihla preniknúť už do všetkých oblastí,...

Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Zuzana Kyjac

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
V dnešnej postmodernej dobe rastie význam informačných technológií a je šanca, že získané informácie môžu predísť zničeniu hodnôt významných pre vývoj ľudstva. Informačná...

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí

Artúr Soldán

Publikácia „Slobodný prístup k informáciám v samospráve“ s podtitulom „Povinnosti miest a obcí“ vznikla ako priama reakcia jej autora na rôznorodý výklad a prístupy k využívaniu zákona o slobode informácií v praxi, pričom...

Podnikové hospodárstvo - praktické príklady a kontrolné testy. Pracovný zošit

Podnikové hospodárstvo - praktické príklady a kontrolné testy. Pracovný zošit

Helena Majdúchová

Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových...

Konsolidácia účtovnej závierky v príkladoch, 2. vydanie

Konsolidácia účtovnej závierky v príkladoch, 2. vydanie

Renáta Hornická

Cieľom publikácie je umožniť čitateľovi prostredníctvom riešenia príkladov na zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky pochopiť logiku jednotlivých postupov konsolidácie a osvojiť si potrebné zručnosti pri zostavovaní...

Zbierka príkladov z cenového rozhodovania

Zbierka príkladov z cenového rozhodovania

Iveta Kufelová

Hospodárska kríza priniesla podmienky, ktoré nútia firmy k nepretržitému hľadaniu ciest a metód na skvalitnenie a zefektívnenie ich činností, ktoré im zabezpečia dostatočný zisk. Jednou z rozhodujúcich skutočností prežitia a...

Zodpovednosť za vady - občianskoprávna zodpovednosť za vady

Zodpovednosť za vady - občianskoprávna zodpovednosť za vady

Paulína Ondrášiková

Vo všeobecnosti je súkromné právo založené na princípoch rovnosti a autonómie účastníkov právnych vzťahov. Jedným z inštitútov, ktoré umožňujú nastoliť vo vzťahoch súkromného práva skutočnú a nielen hypotetickú...

Daňové podvodné konania a ich dokazovanie

Daňové podvodné konania a ich dokazovanie

Peter Šamko

Po úspešnej publikácii „Trestný čin podvodu – komentár s judikatúrou“ od JUDr. Petra Šamka vydavateľstvo Wolters Kluwer prináša ďalšiu publikáciu od tohto kvalitného autora, tematicky zameranú na daňovú kriminalitu.
Cieľom...

Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov

Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov

Viera Pacáková

Učebnica vysvetľuje základné metódy štatistickej indukcie, ktoré sú potrebné na správnu analýzu údajov získaných náhodným výberom v ekonomickej a sociálnej oblasti. Výklad metód bodových a intervalových odhadov a...

Riadenie hodnoty podniku - zbierka príkladov

Riadenie hodnoty podniku - zbierka príkladov

Miroslav Jakubec, Peter Kardoš, Milan Kubica

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných ukážok konkrétnych postupov ohodnocovania.
Je...

Riadenie hodnoty podniku - zbierka príkladov (E-kniha)

Riadenie hodnoty podniku - zbierka príkladov (E-kniha)

Miroslav Jakubec, Peter Kardoš, Milan Kubica

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných ukážok konkrétnych postupov ohodnocovania.
Je...

Hodnotenie kreditného rizika odberateľa (E-kniha)

Hodnotenie kreditného rizika odberateľa (E-kniha)

Kristián Kadlečík, Peter Markovič

Monografia sa zaoberá jednou etapou finančného rozhodovania, a to alokáciou kapitálu do pohľadávok, teda prijatím rozhodnutia o výške limitu obchodného úveru, ktorý zohľadňuje finančno-ekonomickú silu odberateľa a súčasne berie...

Chancen und Risiken der Internationalisierung von Kapitalanlagegesellschaften. Deutschland - Slowakei (E-kniha)

Chancen und Risiken der Internationalisierung von Kapitalanlagegesellschaften. Deutschland - Slowakei (E-kniha)

Sebastian Beilecke, Peter Markovič

Kapitálové investičné spoločnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu v ekonomickom systéme. Monografia opisuje a definuje kapitálové investičné spoločnosti a poukazuje najmä na ich funkcie v ekonomickom systéme, ktoré sú vo výučbe...

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť

Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová

Trináste prepracované vydanie Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov

Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku

Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku

Viktor Nižňanský, Viera Cibáková, Marta Hamalová

Cieľom monografie je analyzovať stav decentralizácie na Slovensku, poukázať na jeho závažné nedostatky a navrhnúť model verejnej správy, ktorý by predstavoval kontinuitu doterajšieho pozitívneho vývoja, identifikoval jeho slabé...

Správny súdny poriadok

Správny súdny poriadok

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Hodnotenie kreditného rizika odberateľa

Hodnotenie kreditného rizika odberateľa

Kristián Kadlečík, Peter Markovič

Monografia sa zaoberá jednou etapou finančného rozhodovania, a to alokáciou kapitálu do pohľadávok, teda prijatím rozhodnutia o výške limitu obchodného úveru, ktorý zohľadňuje finančno-ekonomickú silu odberateľa a súčasne berie...

Chancen und Risiken der Internationalisierung von Kapitalanlagegesellschaften. Deutschland - Slowakei

Chancen und Risiken der Internationalisierung von Kapitalanlagegesellschaften. Deutschland - Slowakei

Sebastian Beilecke, Peter Markovič

Kapitálové investičné spoločnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu v ekonomickom systéme. Monografia opisuje a definuje kapitálové investičné spoločnosti a poukazuje najmä na ich funkcie v ekonomickom systéme, ktoré sú vo výučbe...

Civilný mimosporový poriadok

Civilný mimosporový poriadok

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.