Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Hodnotenie kreditného rizika odberateľa (E-kniha)

Hodnotenie kreditného rizika odberateľa (E-kniha)

Kristián Kadlečík, Peter Markovič

Monografia sa zaoberá jednou etapou finančného rozhodovania, a to alokáciou kapitálu do pohľadávok, teda prijatím rozhodnutia o výške limitu obchodného úveru, ktorý zohľadňuje finančno-ekonomickú silu odberateľa a súčasne berie...

Chancen und Risiken der Internationalisierung von Kapitalanlagegesellschaften. Deutschland - Slowakei (E-kniha)

Chancen und Risiken der Internationalisierung von Kapitalanlagegesellschaften. Deutschland - Slowakei (E-kniha)

Sebastian Beilecke, Peter Markovič

Kapitálové investičné spoločnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu v ekonomickom systéme. Monografia opisuje a definuje kapitálové investičné spoločnosti a poukazuje najmä na ich funkcie v ekonomickom systéme, ktoré sú vo výučbe...

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť

Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová

Trináste prepracované vydanie Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov

Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku

Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku

Viktor Nižňanský, Viera Cibáková, Marta Hamalová

Cieľom monografie je analyzovať stav decentralizácie na Slovensku, poukázať na jeho závažné nedostatky a navrhnúť model verejnej správy, ktorý by predstavoval kontinuitu doterajšieho pozitívneho vývoja, identifikoval jeho slabé...

Správny súdny poriadok

Správny súdny poriadok

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Hodnotenie kreditného rizika odberateľa

Hodnotenie kreditného rizika odberateľa

Kristián Kadlečík, Peter Markovič

Monografia sa zaoberá jednou etapou finančného rozhodovania, a to alokáciou kapitálu do pohľadávok, teda prijatím rozhodnutia o výške limitu obchodného úveru, ktorý zohľadňuje finančno-ekonomickú silu odberateľa a súčasne berie...

Chancen und Risiken der Internationalisierung von Kapitalanlagegesellschaften. Deutschland - Slowakei

Chancen und Risiken der Internationalisierung von Kapitalanlagegesellschaften. Deutschland - Slowakei

Sebastian Beilecke, Peter Markovič

Kapitálové investičné spoločnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu v ekonomickom systéme. Monografia opisuje a definuje kapitálové investičné spoločnosti a poukazuje najmä na ich funkcie v ekonomickom systéme, ktoré sú vo výučbe...

Civilný mimosporový poriadok

Civilný mimosporový poriadok

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Kontroling podnikov cestovného ruchu

Kontroling podnikov cestovného ruchu

Marian Gúčik, Ľubica Šebová, Tibor Bajaník

Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného ruchu, o plánovaní výnosov a nákladov, o kalkuláciách a rozpočtovaní, o kalkulovaní cien a cenovom kontrolingu,...

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – komentár.

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – komentár.

Katarína Janurová, Paulína Mareková

Fondy Európskej únie sú nepochybne šancou pre moderné Slovensko. Od roku 2014 začalo nové programové obdobie, ktorým došlo k zmene viacerých pravidiel implementácie fondov EÚ podľa nových nariadení EÚ. Preto aj ponúkaný komentár...

Civilný sporový poriadok

Civilný sporový poriadok

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Daňovníctvo - daňová teória a politika I (E-kniha)

Daňovníctvo - daňová teória a politika I (E-kniha)

Anna Schultzová

V druhom vydaní učebnice poukazujeme na mieru uplatňovania a vzájomnej konkurencie najdôležitejších daňových princípov. Jej súčasťou je aj komplexný pohľad na daňovú politiku SR a EÚ, na určenie výšky a presunu daňového...

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii

Tomáš Ľalík

Problematika vzťahu medzi ústavným súdom a parlamentom je dlhodobo aktuálnou témou pertraktovanou v oblasti právnej teórie a praxe a neobmedzuje sa len na slovenské reálie či diskurz. Analýza tohto vzťahu má globálny,...

Stredná škola - ogranizácia a manažment

Stredná škola - ogranizácia a manažment

Ingrid Konečná Veverková

Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky. Manažment a zamestnanci stredných...

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - komentár

Peter Ikrényi, Juraj Tkáč, Martin Bako, Dominika Vokálová, Ivan Ikrényi

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je už vyše 14 rokov súčasťou nášho právneho poriadku a počas svojho „života“ prežil viaceré významné zmeny. Možno konštatovať, že predstavuje významný nástroj kontroly...

Škola a kvalita

Škola a kvalita

Ivan Turek

Problematika kvality vzdelávania, školy, vyučovacieho procesu či kvality učenia je pre väčšinu pedagogickej verejnosti na Slovensku zatiaľ relatívne neznáma. Viac priblížiť predmetnú problemtiku je práve cieľom tejto knihy, ktorá...

Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva

Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva

Peter Strapáč

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov týkajúcej sa obchodných spoločností a družstva, pričom vychádza z aplikačnej praxe najmä Najvyššieho súdu SR, ale aj...

Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011 ‒ 2012, 2013 a 2014

Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011 ‒ 2012, 2013 a 2014

Balíček obsahuje tri publikácie, ktoré približujú rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty vydané v rokoch 2011 až 2014. Prvá publikácia zahŕňa 68 rozsudkov za roky 2011 ‒ 2012, druhá prináša 43 rozsudkov za...

Daňovníctvo - daňová teória a politika I

Daňovníctvo - daňová teória a politika I

Anna Schultzová

V druhom vydaní učebnice poukazujeme na mieru uplatňovania a vzájomnej konkurencie najdôležitejších daňových princípov. Jej súčasťou je aj komplexný pohľad na daňovú politiku SR a EÚ, na určenie výšky a presunu daňového...

Informačné technológie v ekonomickej praxi (E-kniha)

Informačné technológie v ekonomickej praxi (E-kniha)

Miroslav Hužvár, Peter Laco

Cieľom autorov tejto učebnice je vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných a komunikačných technológií, poskytnúť ucelený prehľad o technickom a programovom vybavení osobných počítačov, o princípoch fungovania...