Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti

Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti

Ivan Humeník, Inocent-Mária V. Szaniszló, Zuzana Zoláková (eds.)

Onkologické ochorenie predstavuje jednu z najextrémnejších situácií v živote človeka - nielen pre pacienta, ale aj pre ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov. Rozhodnutia v liečbe sú rozhodnutiami o živote a smrti.
Kto je zodpovedný...

Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi + CD

Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi + CD

Ľubomír Púček, Alica Zamišková

Praktická príručka má dve časti. Prvú tvorí prehľad postupov a pravidiel pri zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO a podlimitných zákaziek, vrátane elektronického trhoviska. Druhú tvoria vzory pre zadávanie zákaziek podľa § 9...

Judikatúra vo veciach stavebného konania

Judikatúra vo veciach stavebného konania

Eva Babiaková, Lucia Leňová

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon bol od nadobudnutia jeho účinnosti už tridsaťštyrikrát novelizovaný. Napriek tomu, že sa v súčasnosti pripravuje nový stavebný zákon, s ohľadom na...

Ekonomické minimum starostu

Ekonomické minimum starostu

Ingrid Konečná Veverková

Monografia Ekonomické minimum starostu je praktickou a zrozumiteľnou príručkou pre starostov a volených funkcionárov územnej samosprávy, ktorá im pomôže správne aplikovať právne predpisy pri ekonomickom a personálnom riadení obce....

Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania

Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania

Edmund Horváth

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému trovy občianskeho súdneho konania.
Výber obsahuje publikované aj nepublikované súdne rozhodnutia tak slovenských, ako aj...

Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi

Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi

Ľubomír Púček, Alica Zamišková

Praktická príručka má dve časti. Prvú tvorí prehľad postupov a pravidiel pri zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO a podlimitných zákaziek, vrátane elektronického trhoviska. Druhú tvoria vzory pre zadávanie zákaziek podľa § 9...

Sprievodca miestnou samosprávou (E-kniha)

Sprievodca miestnou samosprávou (E-kniha)

Ladislav Briestenský

Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom svojho spracovania vnesie do odbornej problematiky punc...

Mzdy profesionálne (E-kniha)

Mzdy profesionálne (E-kniha)

Ing. Iveta Matlovičová

Publikácia „Mzdy profesionálne“ prináša komplexné spracovanie zložitej problematiky vedenia mzdového účtovníctva. V jednotlivých kapitolách sú podrobne vysvetlené základné informácie, pojmy a parametre, ktoré súvisia so...

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2015

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2015

Jubilejné 10. vydanie obľúbenej praktickej príručky pre účtovníkov, daňových poradcov, audítorov a podnikateľské subjekty prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní,...

Zákon o krátkodobom nájme bytu - komentár

Zákon o krátkodobom nájme bytu - komentár

Milan Budjač, Branislav Fančovič

Krátkodobý nájom bytu priniesol do aplikačnej praxe potenciál stať sa jedným z najpoužívanejších inštitútov prenechania veci do užívania, a to v dôsledku jeho jasného a pomerne jednoduchého koncipovania, ktoré v prípade...

Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve

Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve

Jana Mitterpachová

Zodpovednostné právne vzťahy sú v praxi nielen obchodného práva jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich právnych vzťahov. Napriek tomu monografie zaoberajúce sa touto témou sú zriedkavé a málokedy sa detailnejšie zaoberajú...

Teória, riadenie a organizácia verejnej správy

Teória, riadenie a organizácia verejnej správy

Hamalová Marta, Belajová Anna, Gecíková Ivana, Papcunová Viera

Ambíciou predkladaného textu je poskytnúť komplexný prehľad nevyhnutných poznatkov z teórie, riadenia a organizácie verejnej správy. Publikácia sa zameriava na základné teoreticko-metodologické problémy štúdia verejnej správy –...

Marketing - výklad pojmov

Marketing - výklad pojmov

Kristína Viestová

Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto“. Dielo autori spracovali na základe štúdia, vedeckej analýzy a komparácie poznatkov z...

Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku

Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku

Viktor Niňanský, Viera Cibáková, Marta Hamalová

Cieľom monografie je analyzovať stav decentralizácie na Slovensku, poukázať na jeho závažné nedostatky a navrhnúť model verejnej správy, ktorý by predstavoval kontinuitu doterajšieho pozitívneho vývoja, identifikoval jeho slabé...

Judikatúra vo veciach azylu

Judikatúra vo veciach azylu

Jozef Harajdič

Ďalšia publikácia z čitateľsky obľúbenej edície mapuje aktuálne rozhodnutia súdov v azylových veciach. Súčasná právna úprava problematiky azylu obsiahnutá v zákone o azyle v kontexte množstva medzinárodných zmlúv a dohovorov sa...

Podvojné účtovníctvo - zbierka úloh a príkladov

Podvojné účtovníctvo - zbierka úloh a príkladov

Jana Kajanová, Viera Ölvecká, Darina Saxunová

Zbierka úloh a príkladov z podvojného účtovníctva je orientovaná na najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady z bežnej podnikateľskej praxe. Obsahuje riešené aj neriešené príklady, ktoré sú zostavované od najjednoduchších...

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Helena Majdúchová, Anna Neumannová

Autorky sa zaoberajú základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových nástrojov. Analyzujú transformačný proces podniku, jeho prvky, fázy a sféry, ktoré sú následne aplikované...

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra, 2. aktualizované vydanie

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra, 2. aktualizované vydanie

Ingrid Konečná Veverková

Druhé aktualizované vydanie publikácie Ekonomické minimum hlavného kontrolóra prichádza na knižný trh z dôvodu viacerých noviel všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti s uvedenými novelami bolo aktualizované vydanie...

Interkultúrne aspekty medzinárodného marketingu

Interkultúrne aspekty medzinárodného marketingu

Soňa Supeková, Hana Janákova

Monografia sa venuje vybraným kultúrnym aspektom medzinárodného marketingu z hľadiska účinkov kultúrnych zmien v priemyselných zmiešaných spoločnostiach v rámci stredoeurópskeho regiónu v posledných rokoch. Výsledky skúmania...

Účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí - praktikum

Účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí - praktikum

Antónia Kovalčíková, Alena Kordošová, Marianna Kršeková

Svojím obsahom je praktikum zamerané predovšetkým na riešenie špecifických problémov účtovníctva rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí. Obsahuje základné typy príkladov, úlohy a kontrolné otázky z tejto...