Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Doprava a elektronické podnikanie

Doprava a elektronické podnikanie

Bibiána Buková, Eva Brumerčíková, Radovan Madleňák

Monografia sa komplexne zaoberá problematikou dopravy a elektronického podnikania, a to od histórie cez ich vývoj, technické predpoklady a východiská, bezpečnosť elektronických transakcií až po právny rámec v Európskej únii a v...

Správa a vymáhanie pohľadávok 2

Správa a vymáhanie pohľadávok 2

Mgr. Ing. Peter Daniel, PhD.

Odborná publikácia „Správa a vymáhanie pohľadávok 2“ nadväzuje na mimoriadne úspešnú odbornú monografiu „Správa a vymáhanie pohľadávok“. Praktická časť každej kapitoly je obohatená o príklady, analýzy, vzory dokumentov,...

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu

Mykola Sidak, Andrea Slezáková

Finančný trh ako oblasť, ktorá stimuluje, resp. determinuje hospodársky rast, prosperitu a aj celkový vývoj a dynamiku podnikateľských či spoločenských aktivít, je neoddeliteľnou súčasťou finančného systému každého štátu,...

Účtovníctvo a dane fyzických osôb

Účtovníctvo a dane fyzických osôb

Anna Baštincová

Publikácia poskytuje ucelený prehľad o účtovných a daňových povinnostiach fyzických osôb pri začatí podnikania, o účtovníctve ako nástroji na zníženie ich podnikateľského rizika, o zdaňovaní týchto subjektov, ako aj o...

Teória auditu

Teória auditu

Ladislav Kareš

Monografia sa venuje teoretickému pohľadu na audit a audítorskú profesiu. Zameriava sa na historický vývoj auditu, jeho inštitucionálne aspekty v kontexte jednotlivých etáp vývoja, pričom pozornosť venuje vývoju audítorskej profesie v...

Regulácia elektronických médií

Regulácia elektronických médií

Ľuboš Kukliš

Rozhlasové a televízne vysielanie je nepochybne najregulovanejšou mediálnou oblasťou. Zatiaľ čo sa na tlačené médiá vzťahujú len minimálne formálne a obsahové požiadavky, tie elektronické sa spravujú mediálnym kódexom, ktorého...

Deutsch für Juristen mit Glossar

Deutsch für Juristen mit Glossar

Eva Abrahámová

Cieľom predkladanej publikácie je dosiahnutie efektívneho porozumenia právnych informácií, stimulovanie komunikatívnej kompetencie a aktivizácia kognitívnych schopností používateľa na základe získaných odborných vedomostí.
Lekcie...

Zákon o sociálnom fonde - komentár

Zákon o sociálnom fonde - komentár

Miluška Horváthová

Problematika tvorby a čerpania sociálneho fondu je najmä v súčasnom období veľmi aktuálna, čo inšpirovalo autorku k spracovaniu publikácie „Zákon o sociálnom fonde – komentár“. Účelom tohto komentára je prispieť k správnej...

Financial Statements under the US GAAP and IFRS

Financial Statements under the US GAAP and IFRS

Darina Saxunová

Accounting education has experienced a great deal of dramatic changes over the last decades of accounting theory. The first edition of this book Financial Statements under the US GAAP and IFRS highlights the output of accounting information systems...

Praktikum z trestného práva procesného

Praktikum z trestného práva procesného

Peter Polák

Publikácia „Praktikum z trestného práva procesného“ texty má za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom trestného práva procesného v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na tento účel osvedčila...

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

Pavel Lacko

Cieľom tejto krátkej publikácie nie je podať vyčerpávajúci výklad, ale poskytnúť čitateľovi stručný základný prehľad problematiky právomoci a rozhodného práva v obchodnoprávnych a v občianskoprávnych veciach. Účelom je...

Zmluvné umenie v obchodnom práve

Zmluvné umenie v obchodnom práve

Mojmír Mamojka

Cieľom publikácie „Zmluvné umenie v obchodnom práve“ je zrozumiteľným a jasným výkladom kľúčových pojmov obchodného práva priblížiť čitateľovi problematiku uzatvárania zmlúv a zabezpečovacích inštitútov. Autor...

Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve

Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve

Pavol Kádek

Medicína je veľmi dynamicky sa rozvíjajúca vedná disciplína, ktorá napreduje míľovými krokmi a púta pozornosť nielen zdravotníckych pracovníkov a prírodovedcov, ale aj právnikov venujúcim sa medicínskemu právu. Zdravotnícki...

Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu

Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu

Kristína Viestová

Cieľom monografie je vyplniť vákuum v odbornej marketingovej literatúre, v ktorej absentujú témy ako dejiny, vývoj a história slovenskej teórie marketingu. Text je štruktúrovaný do troch častí, a to krátky prehľad vývoja svetovej...

Krizový management pro malé a střední podniky

Krizový management pro malé a střední podniky

Marie Mikušová

Autorka v knihe zdôrazňuje chápanie krízového manažmentu ako strategickej a stále aktuálnej záležitosti. Súčasne však uvažuje o krízovom manažmente ako o bežnom a neoddeliteľnom prvku riadenia, na čo treba upozorniť práve najmä...

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Viera Lichá Valicová

Autorka sa zameriava na kriminalitu a delikvenciu mládeže a faktory ovplyvňujúce jej vznik, na trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých, trestnú činnosť mladistvých a maloletých páchateľov páchanú v objektoch škôl, rieši priestupky...

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch - komentár

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch - komentár

Ján Dankovčik, Alexandra Rajničová Knapíková

Ďalšou publikáciou z edície našich komentárov je Komentár k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Cieľom komentára je vyčerpávajúcim spôsobom poskytnúť podrobnú analýzu ustanovení zákona č. 382/2004 Z. z. a...

Praktické prípady z rímskeho práva

Praktické prípady z rímskeho práva

Herbert Hausmaninger, Peter Blaho

Štvrté, doplnené a prepracované vydanie
Po vypredaní tretieho vydania publikácie Praktické prípady z rímskeho práva pristúpilo vydavateľstvo Wolters Kluwer k vydaniu štvrtého, doplneného a prepracovaného vydania. Celkový počet...

Informačné technológie v ekonomickej praxi

Informačné technológie v ekonomickej praxi

Miroslav Hužvár, Peter Laco

Cieľom autorov tejto učebnice je vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných a komunikačných technológií, poskytnúť ucelený prehľad o technickom a programovom vybavení osobných počítačov, o princípoch fungovania...

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť

Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová

Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.