Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - pracovná časť

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - pracovná časť

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

Trináste prepracované vydanie
Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - učebnica

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - učebnica

Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová

Deviate prepracované vydanie
Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu pre 2. ročník. Vysvetľuje účtovanie rôznych špecifických účtovných prípadov súvisiacich s jednotlivými oblasťami činnosti podnikateľských účtovných...

Účtovníctvo pre 4. ročník OA - pracovná časť

Účtovníctvo pre 4. ročník OA - pracovná časť

Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová, Anna Majtánová, Dagmar Boušková

Siedme prepracované vydanie
Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.

Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku

Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku

Peter Strapáč, Marián Ďurana

Predkladaná publikácia má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku znaleckej činnosti zameranú nielen na predpisy priamo súvisiace so znaleckou činnosťou, ale aj na procesné a hmotnoprávne ustanovenia vzťahujúce sa na výkon znaleckej...

Devízové právo v Slovenskej republike

Devízové právo v Slovenskej republike

Soňa Kubincová

Oblasť devízového práva je pre mnohých „terra incognita“ a tejto problematike sa publikácie z oblasti finančného práva venujú len okrajovo. Devízové právo, resp. vzťahy, ktoré upravuje, prešli v posledných rokoch značnými...

Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám predstavuje zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 10. - 11. apríla 2014 v Košiciach, s názvom „ Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu - právne, bioetické, medicínske a...

Zmeny v ochrane osobných údajov

Zmeny v ochrane osobných údajov

Tomáš Mičo

Vydavateľstvo Wolters Kluwervám prináša prehľadné spracovanie zmien úpravy ochrany osobných údajov, ktoré nadobudli účinnosť 15. apríla 2014. Zmeny v ochrane osobných údajov priniesol zákon č. 84/2014 Z. z. a vo vzťahu k ešte...

Kvalita vzdelávania (E-kniha)

Kvalita vzdelávania (E-kniha)

Ivan Turek

Ivan Turek po úspešnej publikácii Didaktika prichádza na slovenský knižný trh s v poradí druhým vydaním obsahovo jedinečnej publikácie, ktorá sa zaoberá problematikou merania kvality vzdelávania na základných a stredných školách...

Trvalá udržateľnosť inovácií v rozvoji Slovenska

Trvalá udržateľnosť inovácií v rozvoji Slovenska

Koloman Ivanička

Monografia je výsledkom práce výskumného kolektívu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave a jej Inštitútu európskych, národných a globálnych štúdií pod vedením prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. Autori...

Mzdy profesionálne

Mzdy profesionálne

Ing. Iveta Matlovičová

Publikácia „Mzdy profesionálne“ prináša komplexné spracovanie zložitej problematiky vedenia mzdového účtovníctva. V jednotlivých kapitolách sú podrobne vysvetlené základné informácie, pojmy a parametre, ktoré súvisia so...

Podnikateľské právo

Podnikateľské právo

Daniel Krošlák, Zuzana Nevolná, Andrea Olšovská

Predkladaná publikácia sa venuje problematike právnej úpravy podnikania. Sprostredkúva základné poznatky ohľadom jednotlivých foriem podnikania (živnosti, obchodné spoločnosti, družstvá). Ďalej približuje aj reguláciu obchodných...

Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti

Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti

Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha

V publikácii „Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti“ sú komplexným spôsobom spracované najdôležitejšie rozhodnutia súdov v tejto oblasti, a to nielen slovenských. Už v prvej časti sú uvedené všetky rozhodnutia...

Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva

Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva

Róbert Jakubáč

Ďalší výber judikatúry z oblasti súkromného práva z dielne vydavateľstva Wolters Kluwer je venovaný primárne jednému zo základných ľudských práv, a to právu vlastniť majetok (čl. 20 Ústavy SR), resp. vlastníckemu právu, ale aj...

Zákon o súdnych poplatkoch - komentár

Zákon o súdnych poplatkoch - komentár

Edmund Horváth

Druhé, doplnené a prepracované vydanie
Nesprávna aplikácia poplatkového zákona, resp. uloženie poplatkovej povinnosti účastníkovi súdneho konania v prípade, ak ju nemá, môže predstavovať zásah štátu do základného práva na...

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár

JUDr. Tatiana Mičudová

Publikácia „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov....

Ekonomika školy a školského zariadenia

Ekonomika školy a školského zariadenia

Ing. Ingrid Veverková

Publikácia „Ekonomika školy a školského zariadenia“ je samostatným odborným knižným titulom a súčasne aj akýmsi voľným pokračovaním uspešnej knihy „Riadenie školy a školského zariadenia“ (2013). Autorka sa v nej zamerala...

Zákon o inšpekcii práce - Komentár

Zákon o inšpekcii práce - Komentár

Vladimír Jurík

Inšpekcia práce, ako aj tento zákon, prešli od vzniku až po súčasnosť mnohými výraznými zmenami. Tieto zmeny boli vyvolané predovšetkým potrebou prispôsobiť slovenský právny poriadok legislatíve Európskej únie, posilniť...

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve - Komentár

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve - Komentár

Ing. Bc. Jana Acsová

Publikácia „Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve ‒ Komentár“ okrem precízneho vysvetlenia paragrafového znenia opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74, obsahuje aj ilustratívne vzory širokej škály...

Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania

Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania

Petra Štofková

Ďalší výber judikatúry vydavateľstva Wolters Kluwer je zameraný na jedinečnú problematiku - konkurzné a reštrukturalizačné konanie.
Predkladaná publikácia je spracovaná s cieľom poskytnúť čitateľom prehľad o aktuálnej...

Zákonník práce - komentár

Zákonník práce - komentár

Vojtech Tkáč, Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Branislav Masár

Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár.
Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad vzájomných systémových väzieb jednotlivých ustanovení...