Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Nákladový controlling - prípadové štúdie

Nákladový controlling - prípadové štúdie

Alžbeta Foltínová

Publikácia Nákladový controlling – prípadové štúdie je vynikajúcou učebnou pomôckou, vďaka ktorej si študenti môžu preveriť svoje teoretické poznatky z oblasti nákladového controllingu a zistiť, či ich vedia efektívne využiť...

Sprievodca miestnou samosprávou

Sprievodca miestnou samosprávou

Ladislav Briestenský

Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom svojho spracovania vnesie do odbornej problematiky punc...

Trh a jeho deformácie štátom

Trh a jeho deformácie štátom

Jozef Horeháj

Monografia vychádza zo základných charakteristík rakúskej školy. Autor v nej vymedzuje jednak rozhodujúce prvky trhového systému a podstatu jeho fungovania, a jednak poukazuje na to, ako štátne intervencie deformujú tieto prvky, a tým...

Zasielateľstvo a logistika

Zasielateľstvo a logistika

Bibiána Buková, Eva Brumerčíková, Peter Kolarovszki

Monografia komplexne opisuje problematiku zasielateľskej a logistickej činnosti. Obsahuje deväť kapitol, ktoré sa venujú charakteristike a definícii zasielateľstva, právnej úprave zasielateľskej činnosti, obsahu činnosti zasielateľa,...

Materská škola - organizácia a manažment

Materská škola - organizácia a manažment

Ingrid Veverková

Publikácia sa venuje, organizácii a riadeniu prevádzky materských škôl. Naväzuje na predchádzajúce tituly "Riadenie školy a školských zariadení" (2013) a "Ekonomika školy a školských zariadení" (2014), ktoré sa všeobecne venovali...

Zákon o správcoch, vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii - komentár

Zákon o správcoch, vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii - komentár

Matúš Králik

Vydavateľstvo Wolters Kluwer na knižný trh prináša ďalší komentár, a to hneď k dvom dôležitým predpisom konkurzného práva – k zákonu č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov a k vyhláške č. 665/2005 Z. z.,...

Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov

Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov

Juraj Tkáč, Marek Griga

V súvislosti s novým zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov tak odborná, ako aj laická verejnosť relatívne hlasno reagovala na nové inštitúty nového zákona. Práve táto reakcia nás priviedla k myšlienke zosumarizovať...

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi (Online)

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi (Online)

Odborný mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce

monitoruje dianie v oblasti účtovníctva, daní, práva a...

Nová účtovná smernica Európskej únie

Nová účtovná smernica Európskej únie

Richard Farkaš

Publikácia sa venuje podrobnej analýze smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov.
Ide o ďalšiu...

K otázkam medzinárodných vzťahov

K otázkam medzinárodných vzťahov

Daniel Šmihula

Uvedená zbierka je súborom štúdií a článkov z oblasti medzinárodných vzťahov. Obsahuje širokú škálu príspevkov rôznej kategórie – od článkov charakteru vedeckej štúdie, až po bežnú publicistiku a blogy. Pri každom článku...

Audítorské postupy

Audítorské postupy

Ladislav Kareš

Monografia ponúka pohľad na najširšie chápanie audítorskej profesie, kde vymedzuje užšie chápanie auditu s poukázaním na nebezpečenstvo redukcie auditu výlučne na overovanie finančných výkazov (účtovnej závierky) a takisto aj...

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - učebnica

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - učebnica

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

Dvanáste prepracované vydanie
Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym...

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - pracovná časť

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - pracovná časť

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

Trináste prepracované vydanie
Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - učebnica

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - učebnica

Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová

Deviate prepracované vydanie
Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu pre 2. ročník. Vysvetľuje účtovanie rôznych špecifických účtovných prípadov súvisiacich s jednotlivými oblasťami činnosti podnikateľských účtovných...

Účtovníctvo pre 4. ročník OA - pracovná časť

Účtovníctvo pre 4. ročník OA - pracovná časť

Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová, Anna Majtánová, Dagmar Boušková

Siedme prepracované vydanie
Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.

Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku

Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku

Peter Strapáč, Marián Ďurana

Predkladaná publikácia má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku znaleckej činnosti zameranú nielen na predpisy priamo súvisiace so znaleckou činnosťou, ale aj na procesné a hmotnoprávne ustanovenia vzťahujúce sa na výkon znaleckej...

Devízové právo v Slovenskej republike

Devízové právo v Slovenskej republike

Soňa Kubincová

Oblasť devízového práva je pre mnohých „terra incognita“ a tejto problematike sa publikácie z oblasti finančného práva venujú len okrajovo. Devízové právo, resp. vzťahy, ktoré upravuje, prešli v posledných rokoch značnými...

Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám predstavuje zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 10. - 11. apríla 2014 v Košiciach, s názvom „ Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu - právne, bioetické, medicínske a...

Zmeny v ochrane osobných údajov

Zmeny v ochrane osobných údajov

Tomáš Mičo

Vydavateľstvo Wolters Kluwervám prináša prehľadné spracovanie zmien úpravy ochrany osobných údajov, ktoré nadobudli účinnosť 15. apríla 2014. Zmeny v ochrane osobných údajov priniesol zákon č. 84/2014 Z. z. a vo vzťahu k ešte...

Kvalita vzdelávania (E-kniha)

Kvalita vzdelávania (E-kniha)

Ivan Turek

Ivan Turek po úspešnej publikácii Didaktika prichádza na slovenský knižný trh s v poradí druhým vydaním obsahovo jedinečnej publikácie, ktorá sa zaoberá problematikou merania kvality vzdelávania na základných a stredných školách...