Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Viera Lichá Valicová

Autorka sa zameriava na kriminalitu a delikvenciu mládeže a faktory ovplyvňujúce jej vznik, na trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých, trestnú činnosť mladistvých a maloletých páchateľov páchanú v objektoch škôl, rieši priestupky...

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch - komentár

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch - komentár

Ján Dankovčik, Alexandra Rajničová Knapíková

Ďalšou publikáciou z edície našich komentárov je Komentár k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Cieľom komentára je vyčerpávajúcim spôsobom poskytnúť podrobnú analýzu ustanovení zákona č. 382/2004 Z. z. a...

Praktické prípady z rímskeho práva

Praktické prípady z rímskeho práva

Herbert Hausmaninger, Peter Blaho

Štvrté, doplnené a prepracované vydanie
Po vypredaní tretieho vydania publikácie Praktické prípady z rímskeho práva pristúpilo vydavateľstvo Wolters Kluwer k vydaniu štvrtého, doplneného a prepracovaného vydania. Celkový počet...

Informačné technológie v ekonomickej praxi

Informačné technológie v ekonomickej praxi

Miroslav Hužvár, Peter Laco

Cieľom autorov tejto učebnice je vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných a komunikačných technológií, poskytnúť ucelený prehľad o technickom a programovom vybavení osobných počítačov, o princípoch fungovania...

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť

Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová

Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Zuzana Šidlová, Jana Škvarková

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2013 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ približuje rozsudky uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu v roku 2013. Predstavuje v poradí druhú publikáciu, ktorá...

Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám

Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám

Ivan Rumana, Ina Šingliarová

Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí vo...

Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011-2012 a rok 2013

Balíček - Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty za roky 2011-2012 a rok 2013

Balíček obsahuje dve publikácie, ktoré približujú rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty vydané v rokoch 2011 až  2013. Prvá publikácia zahŕňa 68 rozsudkov za roky  2011 ‒ 2012 a druhá prináša 43...

Lexikón právnych dejín Slovenska

Lexikón právnych dejín Slovenska

Ladislav Hubenák

Právne dejiny Slovenska sú integrálnou súčasťou národnej histórie a úzko súvisia so všeobecnými dejinami štátu a práva aj súčasnými dejinami práva krajín Európy. Cieľom predkladanej publikácie nie je poskytnúť čitateľovi...

Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam

Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam

Róbert Jakubáč

Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva“ a „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ prichádza vydavateľstvo Wolters...

Základná škola - organizácia a manažment

Základná škola - organizácia a manažment

Ingrid Veverková

Publikácia rieši problematiku zriaďovania škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky základnej školy. Autorka venuje pozornosť aj...

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Komentár

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Komentár

Tamara Paceková

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je základným právnym rámcom pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Slovensku. Je harmonizovaný najmä s rámcovou smernicou 89/391 a na ňu nadväzujúcimi...

Praktikum z trestného práva hmotného

Praktikum z trestného práva hmotného

Jozef Záhora

Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na to osvedčila tzv. Metóda prípadových štúdií (case...

Nákladový controlling - prípadové štúdie

Nákladový controlling - prípadové štúdie

Alžbeta Foltínová

Publikácia Nákladový controlling – prípadové štúdie je vynikajúcou učebnou pomôckou, vďaka ktorej si študenti môžu preveriť svoje teoretické poznatky z oblasti nákladového controllingu a zistiť, či ich vedia efektívne využiť...

Sprievodca miestnou samosprávou

Sprievodca miestnou samosprávou

Ladislav Briestenský

Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom svojho spracovania vnesie do odbornej problematiky punc...

Trh a jeho deformácie štátom

Trh a jeho deformácie štátom

Jozef Horeháj

Monografia vychádza zo základných charakteristík rakúskej školy. Autor v nej vymedzuje jednak rozhodujúce prvky trhového systému a podstatu jeho fungovania, a jednak poukazuje na to, ako štátne intervencie deformujú tieto prvky, a tým...

Zasielateľstvo a logistika

Zasielateľstvo a logistika

Bibiána Buková, Eva Brumerčíková, Peter Kolarovszki

Monografia komplexne opisuje problematiku zasielateľskej a logistickej činnosti. Obsahuje deväť kapitol, ktoré sa venujú charakteristike a definícii zasielateľstva, právnej úprave zasielateľskej činnosti, obsahu činnosti zasielateľa,...

Materská škola - organizácia a manažment

Materská škola - organizácia a manažment

Ingrid Veverková

Publikácia sa venuje, organizácii a riadeniu prevádzky materských škôl. Naväzuje na predchádzajúce tituly "Riadenie školy a školských zariadení" (2013) a "Ekonomika školy a školských zariadení" (2014), ktoré sa všeobecne venovali...

Zákon o správcoch, vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii - komentár

Zákon o správcoch, vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii - komentár

Matúš Králik

Vydavateľstvo Wolters Kluwer na knižný trh prináša ďalší komentár, a to hneď k dvom dôležitým predpisom konkurzného práva – k zákonu č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov a k vyhláške č. 665/2005 Z. z.,...

Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov

Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov

Juraj Tkáč, Marek Griga

V súvislosti s novým zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov tak odborná, ako aj laická verejnosť relatívne hlasno reagovala na nové inštitúty nového zákona. Práve táto reakcia nás priviedla k myšlienke zosumarizovať...