Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
9.11.2021
ID: 5256upozornenie pre užívateľov

7 nových označení "intervenčné centrum"

3.11.2021 zasadala hodnotiaca komisia, ktorej rokovanie sa týkalo 11 žiadostí o zápis označenia „intervenčné centrum“. Hodnotiaca komisia odporučila MS SR zápis označenia „intervenčné centrum“ deviatim žiadateľom a vzhľadom na odporúčanie komisie a splnenie podmienok podľa § 28a ods. 1 zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonalo k 4.11. 2021 MS SR zápis označenia „intervenčné centrum“, pre siedmych žiadateľov.

V prípade dvoch žiadateľov bude zápis označenia vykonaný k 1.1. 2022. Aktuálny zoznam intervenčných centier spolu s územím ich pôsobnosti nájdete na: www.pomocpreobete.gov.sk
 
Čo je to intervenčné centrum a aké sú jeho úlohy?

Novelou zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obetiach“)  s účinnosťou od 1. júla 2021 môžu akreditované subjekty poskytujúce špecializovanú odbornú pomoc obetiam trestného činu domáceho násilia (ďalej len „akreditovaný subjekt“) pôsobiť ako tzv. “intervenčné centrum”.  Intervenčné centrum na základe spolupráce s políciou zabezpečuje pomoc obetiam trestného činu domáceho násilia (a osobám ohrozeným domácim násilím) v prípadoch, ak bola násilná osoba vykázaná zo spoločnej domácnosti a kontaktné informácie mu boli poskytnuté políciou vo forme záznamu o vykázaní. Intervenčné centrum však poskytuje pomoc aj tým obetiam domáceho násilia, ktoré sa na neho priamo obrátia, bez ohľadu na vykázanie/nevykázanie násilnej osoby zo spoločnej domácnosti.

V zmysle § 28a zákona o obetiach úlohou intervenčného centra je najmä:

• nadviazať prvý kontakt s obeťou do 72 hodín po doručení záznamu o vykázaní zo strany polície a ponúknuť poskytnutie odbornej pomoci;

• poskytnúť krízovú intervenciu - najmä poskytnúť krízovú psychologickú intervenciu, vyhodnotiť  hrozbu nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia a zostaviť bezpečnostný plán v spolupráci s obeťou trestného činu domáceho násilia, a to v čo najkratšom čase po nadviazaní kontaktu a získaní súhlasu obete s poskytovaním pomoci;

• poskytnúť odbornú pomoc podľa udelenej akreditácie (t.j. špecializovanú odbornú pomoc);

• poskytnúť právnu pomoc podľa § 7 ods. 1 zákona o obetiach;

• sprostredkovať poskytovanie sociálnych služieb podľa potrieb obete trestného činu domáceho násilia;

• zabezpečiť spoluprácu a výmenu informácií medzi intervenčnými centrami, subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam, poskytovateľmi  služieb a orgánmi verejnej moci.

Pre viac informácií a náležitostiach potrebných pre správne vyplnenie žiadosti navštívte stránku: https://justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Pomoc-obetiam/Pre-subjekty-poskytujuce-pomoc/intervencne-centrum.aspx​

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk