Články

Udalosti uplynulého týždňa

Cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach má byť v krajinách Európskej únie ľahšie. Veritelia získali nový nástroj vo forme európskeho príkazu na zablokovanie účtov. Slovensko pristupuje k aplikácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré nové konanie zaviedlo.

Začiatkom novembra bolo na komunikáciu so štátom pripravených len 17 percent štatutárov právnických osôb

Elektronický občiansky preukaz alebo elektronický doklad o pobyte s aktivovaným bezpečnostným osobným kódom /BOK/ má momentálne iba 17 percent z 224 037 domácich i zahraničných štatutárov právnických osôb.

Jednotné ceny liekov na predpis v Nemecku

Jednotné ceny liekov na predpis stanovené v Nemecku sú v rozpore s právom Únie

Mzdové nároky

Odmeňovanie je pre zamestnanca aj zamestnávateľa jednou zo základných a najdôležitejších zložiek vzájomných práv a povinností. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú rôzne nedostatky ktoré môžu viesť k súdnym sporom, sankciám od inšpektorátu práce, či až k trestnému stíhaniu.

Udalosti uplynulého týždňa

Zaviesť väčšiu transparentnosť do obchodov medzi štátom a firmami zo súkromného sektora. To bude od februára úloha nového zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý dnes 121 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Nový zákon o miestnom poplatku za rozvoj účinný od 1.11.2016

Už 1.11.2016 nadobudne účinnosť nový zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj, ktorým sa do samosprávnej pôsobnosti obcí zavádza finančný nástroj, prostredníctvom ktorého sa bude spoplatňovať stavebná činnosť, resp. developovanie určitých území na účel stanovený územným plánom.

Predzmluvné vzťahy

Oblasť náboru zamestnancov Zákonník práce upravuje len v parciálnych základných otázkach. V ostatnom ponecháva spôsob výberu zamestnancov na vôli zamestnávateľa. Určité špecifiká ďalej upravuje osobitne vo vzťahu k mladistvým zamestnancom.

Prevádzkovateľ internetovej stránky a uchovávanie určitých osobných údajov návštevníkov

Prevádzkovateľ internetovej stránky môže mať legitímny záujem na uchovávaní určitých osobných údajov návštevníkov s cieľom brániť sa proti počítačovým útokom

Dynamická adresa internetového protokolu návštevníka predstavuje pre prevádzkovateľa stránky osobný údaj, ak má tento prevádzkovateľ k dispozícii právne prostriedky, na základe ktorých…

Udalosti uplynulého týždňa

Ohlasovaná reforma štátnej služby je o krok bližšie k realite. Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania návrh nového zákona, ktorý má nahradiť doterajšiu právnu úpravu štátnozamestnaneckých vzťahov z roku 2009.

Poslanci podporujú efektívnejšie exekúcie, chcú odbremeniť súdy

Skoncovať s donekonečna otvorenými exekučnými konaniami, odbremenenie súdov od exekučnej agendy a tým zlepšenie prístupu k spravodlivosti. To je cieľom návrhu novely Exekučného poriadku, ktorý poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Lepšiu dostupnosť osobného bankrotu poslanci posunuli do 2. čítania

Zlepšiť dostupnosť možnosti oddlženia pre tých, ktorí sa z vlastnej viny alebo iných dôvodov ocitli v dlhovej pasci a nevedia sa z nej dostať. To je hlavný cieľ návrhu novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

Pozor na zamestnancov vašich dodávateľov

Zákonník práce a Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov obsahujú úpravu rôznych zodpovedností podnikateľov vo vzťahu k zamestnancom ich zmluvných partnerov – dodávateľov. Od 18. júna sa táto úprava sprísnila a je potrebné na ňu dbať pred prijatím služieb od rôznych tretích…

Rozmnoženiny počítačového programu

Pôvodný nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu s licenciou na neobmedzené používanie môže predať túto použitú rozmnoženinu a jej licenciu ďalšiemu nadobúdateľovi

Naopak, ak je pôvodný fyzický nosič pôvodne dodanej rozmnoženiny poškodený, zničený alebo stratený, nemôže tento pôvodný nadobúdateľ poskytnúť ďalšiemu nadobúdateľovi svoju…

Udalosti uplynulého týždňa

Minimálna mzda budúci rok stúpne zo súčasných 405 eur na 435 eur. Vyplýva to z nariadenia z dielne rezortu práce, ktoré schválila vláda.

EÚ prijala predpisy na zaručenie právnej pomoci v trestnom konaní

Rada 13. októbra 2016 s konečnou platnosťou schválila smernicu o právnej pomoci pre občanov podozrivých alebo obvinených zo spáchania trestného činu a občanov, na ktorých je vydaný európsky zatykač.

ÚS SR: Časť novely zákona o tepelnej energetike je protiústavná

Ustanovenia zákona o tepelnej energetike týkajúce sa jednorazovej náhrady pre vlastníkov, ktorí sú na svojich pozemkoch povinní strpieť stavbu rozvodov tepla, nie sú v súlade s Ústavou SR. Rozhodol o tom Ústavný súd (ÚS) SR s tým, že jednorazová náhrada nezohľadňuje povahu a dĺžku trvania núteného obmedzenia vlastníkov. Sčasti tým vyhovel návrhu…

Vzdelávanie a stabilizácia zamestnancov

Zákonník práce definuje 4 základné formy vzdelávania. Ide o (i) zaškolenie alebo zaučenie zamestnanca vstupujúceho do pracovného procesu, (ii) zvýšenie kvalifikácie nevyhnutnej na riadny výkon práce, (iii) prehĺbenie kvalifikácie zdokonalením už nadobudnutého stupňa vzdelania bez zmeny potrebného stupňa vzdelania, a (iv) rekvalifikácia zamestnanca…

Puncové značky drahých kovov

Česká republika porušuje právo Únie tým, že neuznáva puncové značky drahých kovov vyrazené holandským puncovým úradom WaarborgHolland

Aj keď Česká republika je v niektorých prípadoch oprávnená neuznávať puncové značky vyrazené týmto puncovým úradom mimo Únie, všeobecné a systematické neuznávanie akýchkoľvek puncových značiek tohto úradu je…

Udalosti uplynulého týždňa

Cyklisti by mohli mať povolené minimálne množstvo alkoholu, ktoré ešte neovplyvní bezpečnosť cestnej premávky. Zmenu voči súčasnej nulovej tolerancii prináša návrh novely zákona o cestnej premávke z dielne poslancov Gábora Gála a Tibora Bastrnáka (obaja Most-Híd), ktorú odobril Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR a právnu normu odporučil…

Protischránkový zákon dostal na Ústavnoprávnom výbore zelenú

Zaviesť väčšiu transparentnosť do obchodov medzi štátom a firmami zo súkromného sektora. To je úloha nového zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý jednohlasne a bez širšej diskusie odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR a odporučili právnu normu schváliť aj na…