Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
23.10.2019
ID: 4612upozornenie pre užívateľov

Bezpečnejšie cesty – EÚ posilňuje pravidlá riadenia cestnej infraštruktúry

EÚ chce znížiť počet smrteľných nehôd a vážnych zranení na cestách tým, že sa zabezpečí, aby boli cesty, tunely a mosty lepšie navrhované a udržiavané. V tejto súvislosti dnes Rada prijala revidované pravidlá, ktorými sa stanovuje systematickejší prístup k bezpečnejšej cestnej infraštruktúre. Reforma je súčasťou úsilia EÚ o splnenie svojich strategických cieľov znížiť do roku 2020 počet úmrtí na cestách v porovnaní s rokom 2010 o polovicu a priblížiť sa k nulovej úmrtnosti do roku 2050.

Revidovanou smernicou sa rozšíri rozsah pôsobnosti súčasných predpisov na diaľnice a iné hlavné cesty mimo transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Zo štatistík vyplýva, že to pomôže významne zvýšiť bezpečnosť cestnej infraštruktúry v celej EÚ. Tieto pravidlá sa budú vzťahovať aj na cesty mimo mestských oblastí, na ktorých výstavbu sa využívajú finančné prostriedky EÚ.

Členské štáty budú musieť aspoň raz za päť rokov vykonať posúdenie bezpečnosti ciest v rámci celej siete. Posúdenie bezpečnosti ciest v rámci celej siete poskytuje prehľad o celej cestnej sieti, na ktorú sa smernica vzťahuje, a používa sa hodnotenie rizika nehodovosti. Orgány budú dané zistenia využívať na vykonávanie cielenejších kontrol bezpečnosti ciest alebo prijímanie priamych nápravných opatrení. Prvé posúdenia bezpečnosti ciest v rámci celej siete by sa mali uskutočniť najneskôr v roku 2024.

V rámci postupov riadenia bezpečnosti ciest sa budú musieť systematicky zohľadňovať chodci, cyklisti a iní zraniteľní účastníci cestnej premávky. Títo účastníci cestnej premávky boli totiž obeťami takmer polovice smrteľných nehôd v EÚ v roku 2017.

Postup a ďalšie kroky

Dnešným hlasovaním Rady sa ukončuje legislatívny postup. Predbežná dohoda medzi rumunským predsedníctvom a Európskym parlamentom sa dosiahla 21. februára 2019.

Smernica sa teraz uverejní v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po uverejnení. Členské štáty potom budú mať dva roky na to, aby prijali vnútroštátne predpisy na jej uplatňovanie v praxi.

Smernica, ktorou sa mení smernica o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (úplné znenie) Kdispozici >>> tu.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk