Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
2.11.2020
ID: 4929upozornenie pre užívateľov

Čo je nové v ekonomických opatreniach? Ako bude fungovať „Prvá pomoc+“?

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že väčšina poskytovanej pomoci sa tak pre zamestnávateľov ako aj SZČO oproti jari zvyšuje o 50%. Zvýšené príspevky pritom bude možné žiadať za október spätne a po novom je povolená i kumulácia viacerých príspevkov, a to vrátane kompenzácie za nájom a novo-predstavených príspevkov pre kultúru a cestovný ruch, kde bude možná kumulácia príspevkov v reakcii na špecifiká týchto profesií. Poskytovanie príspevkov sa pritom predĺži až do marca 2021.

„Prvá pomoc+“

Projekt „Prvá pomoc+“ nahradí doterajšiu schému podpory pre profesie postihnuté pandémiou COVID-19, známu ako „Prvá pomoc“. Nové verzie žiadostí budú zverejnené na stránke www.pomahameludom.sk, pričom bude ich možné podať od 1. novembra, a to výlučne elektronicky. Osobitne sa bude postupovať vo vzťahu k tým žiadateľom, ktorí už v súčasnosti pomoc dostávajú – tým by mali byť zo strany štátu automaticky zaslané dodatky k už podpísaným zmluvám a na základe podpísaných dodatkov im budú vyplácané vyššie sumy príspevkov. Pokiaľ však niekto ešte o ekonomickú pomoc nežiadal, je potrebné podať osobitnú elektronickú žiadosť, resp. žiadosti, zverejnené po 1. novembri >>> tu.

Pre nové opatrenia „Prvá pomoc+“ bude platiť nové rozhodné obdobie, v rámci ktorého sa posudzuje či je niekto zamestnávateľom, resp. je SZČO. Bude to jednotne 2. september 2020. Teda pomoc sa rozširuje aj pre tie osoby, ktoré sa stali zamestnávateľmi, resp. SZČO až napr. v lete tohto roka, najneskôr však 2. septembra.

V zmysle pôvodných opatrení osoby, ktoré sú dlžníkmi finančnej správy či Sociálnej poisťovne, sú z ekonomickej pomoci vylúčené. Po novom však stačí ak žiadateľ o príspevok podpíše s príslušnou inštitúciou splátkový kalendár a uhradí prvú splátku. Obdobné pravidlo by sa malo uplatniť i pri dlhu voči zdravotným poisťovniam, to však má byť ešte predmetom osobitnej právnej úpravy.

Zároveň došlo k ústupku pri podmienke udržania pracovného miesta. Po novom má zamestnávateľ udržať pracovné miesto, na ktoré si uplatnil príspevok od štátu, jeden mesiac po poslednom mesiaci, za ktorý dostal naňho príspevok, a teda nie 2 mesiace, ako platilo pri pôvodných opatreniach. Toto platí pre Opatrenie 1 a Opatrenia 3A a 3B.

Pokiaľ ide o samotné zmeny v pôvodných opatreniach, nižšie uvádzame prehľad, ako sa zmenila výška jednotlivých príspevkov:

  • Opatrenie 1 pre zamestnávateľov (vrátane SZČO zamestnávateľov), ktorých prevádzky sú povinne uzavreté

Poskytovaná pomoc sa zvýši z 80 percent hrubej mzdy na 80 percent z celkovej ceny práce, teda do poskytovanej pomoci sa zarátajú aj odvody zamestnávateľa. Maximálna výška pomoci na jedného zamestnanca sa však nemení a zostáva na úrovni 1100 eur.

  • Opatrenie 3 pre zamestnávateľov (vrátane SZČO zamestnávateľov), ktorí udržia pracovné miesta

Pri Kurzarbeite (opatrenie 3A) bude možné na jedného zamestnanca požadovať namiesto súčasných 880 eur až 1100 eur. Osemdesiat percent maximálneho príspevku bude rovnako počítaných z celkovej ceny práce a nie z hrubej mzdy, ako tomu bolo pôvodne.

Pokiaľ ide o príspevky pri poklese tržieb na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca (opatrenie 3B) tie sa zvyšujú o 50% nasledovne:

  • pri poklese tržieb o viac ako 20 % sa pomoc zvyšuje zo 180 eur na 270 eur;
  • pri poklese viac ako 40 % z 300 eur na 450 eur;
  • pri poklese viac ako 60 % zo 420 eur na 630 eur;
  • pri poklese viac ako 80 % zo 540 eur na 810 eur.

Pri opatrení č. 3B už bude maximálny príspevok 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, dnes sa príspevok vypočítava ako 80 % celkovej hrubej mzdy zamestnanca.

  • Opatrenie 2 pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR

V prípade tohto opatrenia sa výška príspevkov v závislosti od poklesu tržieb zvyšuje rovnako, ako je uvedené pri príspevku 3B.

Zároveň sa vypúšťa pravidlo, podľa ktorého nemá nárok na príspevok tá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer. Pri súbehu zamestnaneckého pomeru a podnikania sa z príspevku určeného podľa poklesu tržieb po novom odráta suma čistej mzdy zo zamestnaneckého pomeru. Napríklad, ak niekto zarobil v rámci zamestnania v čistom 300 eur, pri maximálnom poklese tržieb nad 80% sa z príspevku 810 eur bude mať nárok na príspevok vo výške 510 eur.

  • Opatrenia 4A a 4B pre SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú žiaden iný príjem

Poskytovaná ekonomická pomoc sa zvyšuje z 210 eur na 315 eur.

Zvýšenie príspevkov nepriamo a tiež len čiastočne kompenzuje spôsob akým bol zavedený najnovší „lockdown“. Na jednej strane bolo totiž zákazníkom zakázané navštevovať väčšinu obchodov a prevádzok okrem stanovených výnimiek ako potraviny, lekárne, drogérie, čerpacie stanice, trafiky. Na strane druhej, tak vláda ani Úrad verejného zdravotníctva SR neprijali žiadne opatrenie o plošnom zatvorení obchodov a prevádzok. Aj keď prevádzky teda nemôžu využiť Opatrenie 1, pri ďalších opatreniach dostanú vyššie kompenzácie.

SOS dotácie

Štát opätovne obnovuje aj poskytovanie tzv. SOS dotácie pre osoby, ktoré nespĺňajú podmienky ani jedného z opatrení „Prvej pomoci+“. Výška SOS dotácie sa zvyšuje z 210 eur na 300 eur, pričom jej maximálna ročná výška zostáva na úrovni 1800 eur. Do uvedenej sumy sa za rok 2020 započíta aj dotácia poskytnutá počas prvej vlny pandémie.

Pomoc pre cestovný ruch

Pokiaľ ide o novozavedenú pomoc pre cestovný ruch, tá je určená len pre vybrané segmenty domáceho cestovného ruchu uvedené >>> tu, ako sú napr. hotely, reštaurácie, cestovné kancelárie, cestovní sprievodcovia, múzeá, akvaparky, kúpaliská, zábavné parky, ale aj prevádzkovatelia ZOO, prírodných rezervácií, botanických záhrad, historických pamiatok, či lanoviek a vlekov. Táto podpora je v gescii ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, pričom podľa vyjadrenia ministra dopravy: „Každý z týchto segmentov bude v rámci schémy štátnej pomoci mať svoju vlastnú zverejnenú výzvu a každá výzva bude mať svoje špecifiká“. Podpora je určená pre tie zariadenia, ktorým v sledovanom období v porovnaní s rokom 2019 klesli tržby o viac ako 40 %. V závislosti od poklesu tržieb bude výška podpory potom predstavovať od 4 do 10 % tržieb daného obdobia roku 2019. Podporu je pritom možné požadovať aj spätne, a to od 1. apríla tohto roka.

Mimoriadne príplatky pre zdravotníckych pracovníkov v prvej línii

Okrem vyššie predstavených zmien štát plánuje vyplácať i tzv. covidový príplatok pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020 pôsobili v prvej línii a v červenej zóne v súvislosti so vzniknutou situáciou týkajúcou sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom. Výška príplatku bude závisieť okrem iného od počtu odpracovaných hodín ale taktiež aj hodín, ktoré pracovník nemohol odpracovať, lebo bol v karanténe.

Pandemická PN a OČR

­­­­­­­­­­­­­Záverom treba podotknúť, že opätovne sa zavádza i poskytovanie tzv. pandemickej PN (nemocenského) a OČR (ošetrovného) s cieľom eliminovať ekonomické výpadky príjmu rodín. Žiadosť o pandemické OČR možno počas celej krízovej situácie podať len raz iba raz. Ak však rodič podal takúto žiadosť už počas prvej vlne pandémie, už nie je potrebné podávať ďalšiu žiadosť a namiesto toho má rodič na konci každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť dávku, zaslať Sociálnej poisťovni vyplnené čestné vyhlásenie.

Článok bol pripravený dňa 28.10.2020 a vychádza z materiálov schválených vládou Slovenskej republiky a informácií oficiálne zverejnených štátnymi inštitúciami. V niektorých prípadoch neboli zatiaľ vydané príslušné právne akty, ktoré opatrenia implementujú a ktoré budú pravdepodobne obsahovať viac detailov.

Mariana Koníková
Simon Šufliarsky

Glatzová & Co., s.r.o.

Hviezdoslavovo
námestie 25
811 02 Bratislava 1

Tel.: +421 232 335 333
Fax: +421 232 335 330
e-mail:    office.sk@glatzova.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk