Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
5.4.2024
ID: 6044upozornenie pre užívateľov

Európska prokuratúra: Súdny dvor objasňuje výkon súdneho preskúmania cezhraničných vyšetrovacích opatrení vnútroštátnymi súdmi

Ak Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie vo viacerých členských štátoch Európskej únie, súdy členského štátu prokurátora zodpovedného za vyšetrovanie majú právomoc posúdiť prijatie a odôvodnenie vyšetrovacích opatrení. Súdne preskúmanie vyšetrovacích opatrení v iných členských štátoch sa môže týkať len aspektov týkajúcich sa výkonu týchto opatrení. V prípade závažného zásahu do práv dotknutej osoby zaručených Chartou základných práv Európskej únie musia byť vyšetrovacie opatrenia predmetom predbežného súdneho preskúmania v členskom štáte prokurátora, ktorý je zodpovedný za vyšetrovanie.

Európska prokuratúra má právomoc vyšetrovať a stíhať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie. Je organizovaná na ústrednej a decentralizovanej úrovni. Neskôr uvedenú úroveň tvoria európski delegovaní prokurátori (EDP), ktorí sa nachádzajú v členských štátoch.

V prejednávanej veci je viacero osôb obvinených z podvodu pri dovoze bionafty do Únie. Tento podvod údajne spôsobil finančným záujmom Únie škodu vo výške približne 1 295 000 eur. Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie prostredníctvom konajúceho EDP v Nemecku. Na účely vyšetrovania bola nariadená prehliadka a zaistenie majetku v Rakúsku. Nemecký konajúci EDP poveril vykonaním týchto opatrení rakúskeho asistujúceho EDP.

Obvinené osoby napadli tieto vyšetrovacie opatrenia na rakúskom súde. Rakúsky súd sa rozhodol obrátiť na Súdny dvor s otázkami s cieľom zistiť, či je oprávnený vykonať preskúmanie v plnom rozsahu (porovnateľné s tým, ktoré by vykonal vo výlučne vnútroštátnej situácii), alebo či sa jeho preskúmanie má obmedziť na procesné otázky týkajúce sa vykonania cezhraničných vyšetrovacích opatrení.

Vo svojom rozsudku Súdny dvor odpovedá, že preskúmanie asistujúceho EDP sa má obmedziť na otázky týkajúce sa vykonávania cezhraničných vyšetrovacích opatrení. Prijatie, ako aj odôvodnenie vyšetrovacieho opatrenia sa spravujú právom členského štátu konajúceho EDP, zatiaľ čo vykonanie takéhoto opatrenia sa spravuje právom členského štátu asistujúceho EDP.

V prípade vyšetrovacích opatrení, ktoré zahŕňajú závažné zásahy do základných práv, akými sú prehliadky, však prináleží členskému štátu, do ktorého patrí konajúci EDP, aby vo vnútroštátnom práve stanovil primerané a dostatočné záruky, ako napríklad predbežné súdne preskúmanie, s cieľom zabezpečiť zákonnosť a nevyhnutnosť takýchto opatrení.

Zdroj.
Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 208/23
V Luxemburgu 21. decembra 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-281/22 | G. K. a i. (Európska prokuratúra)


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk