10.11.2023
ID: 5912upozornenie pre užívateľov

Európske zelené dlhopisy: Rada prijala nové nariadenie na podporu udržateľného financovania

Rada prijala nariadenie, ktorým sa vytvára norma pre európske zelené dlhopisy. V nariadení sa stanovujú jednotné požiadavky na emitentov dlhopisov, ktorí chcú používať označenie „európsky zelený dlhopis“ alebo „EuGB“ pre svoje environmentálne udržateľné dlhopisy.

Environmentálne udržateľné dlhopisy sú jedným z hlavných nástrojov financovania investícií týkajúcich sa ekologických technológií, energetickej účinnosti a efektívneho využívania zdrojov, ako aj udržateľnej dopravnej infraštruktúry a výskumnej infraštruktúry. Európske zelené dlhopisy sa zosúladia s taxonómiou EÚ pre udržateľné činnosti a budú k dispozícii investorom na celom svete.

Toto nariadenie je ďalším krokom vo vykonávaní stratégie EÚ na financovanie udržateľného rastu a prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. Novou normou sa podporí konzistentnosť a porovnateľnosť na trhu so zelenými dlhopismi, z čoho budú mať prospech emitenti aj investori do zelených dlhopisov.

Emitenti budú môcť preukázať, že financujú legitímne zelené projekty zosúladené s taxonómiou EÚ. Dôvera investorov v ekologické investície sa posilní vďaka rámcu, ktorým sa znižujú riziká vyplývajúce z environmentálne klamlivej reklamy a v konečnom dôsledku stimulujú kapitálové toky do environmentálne udržateľných projektov.

Nariadením sa tiež zriaďuje systém registrácie a rámec dohľadu pre externých posudzovateľov európskych zelených dlhopisov.

Okrem toho sa v nariadení stanovujú určité požiadavky na dobrovoľné zverejňovanie informácií pri iných environmentálne udržateľných dlhopisoch a dlhopisoch viazaných na udržateľnosť emitovaných v EÚ s cieľom zabrániť environmentálne klamlivej reklame na trhu so zelenými dlhopismi vo všeobecnosti.

Všetky výnosy z európskych zelených dlhopisov sa budú musieť investovať do hospodárskych činností, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ pre udržateľné činnosti, ak sa na príslušné odvetvia už vzťahuje.

Pre sektory, na ktoré sa taxonómia EÚ zatiaľ nevzťahuje, a pre určité veľmi špecifické činnosti sa zavádza rezerva flexibility vo výške 15 %. Cieľom je zabezpečiť použiteľnosť normy pre európske zelené dlhopisy od začiatku jej existencie.

S postupným prechodom Európy ku klimatickej neutralite sa využívanie a potreba tejto rezervy flexibility prehodnotia, keďže sa očakáva, že množstvo atraktívnych a zelených investičných príležitostí sa bude v nadchádzajúcich rokoch zvyšovať.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk