18.11.2020
ID: 4951upozornenie pre užívateľov

Exekučné konanie na území Slovenskej republiky

Vymáhanie pohľadávky je spojené nielen so súdnym konaním, ale spravidla aj s núteným výkonom súdneho rozhodnutia formou exekúcie. Na Slovensku ju vykonáva exekučný súd prostredníctvom poverení, ktoré na túto činnosť vydáva jednotlivým súdnym exekútorom. Systém vymáhania pohľadávok je regulovaný zákonom č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (skrátene „Exekučný poriadok“).

Oprávnený veriteľ, ktorý má priznaný nárok na plnenie prostredníctvom vykonateľného exekučného titulu, napr. rozsudku, ktorým zaviaže dlžníka na určité peňažné plnenie, môže vyzvať dlžníka na dobrovoľné splnenie tejto povinnosti. Ak však k takémuto konaniu zo strany dlžníka nedôjde dobrovoľne, teda dlžník neuhradí peňažné plnenie veriteľovi v zmysle príslušného rozhodnutia súdu  (iného orgánu verejnej moci, napr. správcu dane) v lehote  stanovenej v takom rozhodnutí (napr. do 3 dní od právoplatnosti rozsudku alebo 15 dní od právoplatnosti platobného rozkazu), je veriteľ oprávnený bez potreby vykonania ďalších úkonov z jeho strany podať návrh na vykonanie exekúcie.

Exekučné tituly v zmysle slovenského Exekučného poriadku predstavujú vykonateľné rozhodnutia súdu, ak priznávajú právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Ďalej sú to aj notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a spĺňa ďalšie predpoklady exekučného titulu v zmysle Exekučného poriadku, rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní, rozhodnutie o dedičstve, iné vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy (napríklad aj potvrdenie o udelení blokovej pokuty, ktorá nebola zaplatená na mieste), taktiež vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov za sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Rozhodnutia o vymáhaní nedoplatkov za sociálne poisťovne zo strany Sociálnej poisťovne sú vymáhané v osobitnom režime a sú Sociálnou poisťovňou vymáhané priamo.

Okrem toho však možno vymáhať na Slovensku aj tzv. cudzie exekučné tituly. V praxi najbežnejším je európsky platobný rozkaz vydaný v konaní podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 1896/2006 z 12. decembra 2006 a taktiež tzv. európsky exekučný titul podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004. Obidva spomenuté inštitúty sú prostriedkami slúžia k vymoženiu pohľadávok v členských štátoch Európskej únie, nakoľko sú všetky členské štáty, s výnimkou Dánska, predmetnými nariadeniami viazané.

Vykonateľný európsky platobný rozkaz sa automaticky uzná a vykoná v inom členskom štáte Európskej únie (okrem Dánska), bez potreby ďalšieho vyhlásenia vykonateľnosti, čo pomerne výrazne znižuje náklady na právne služby v inej krajine.

Európsky exekučný titul je osvedčenie, ktoré sprevádza rozhodnutie súdu členského štátu, súdny zmier alebo verejnú listinu a ktoré umožňuje v Európskej únii voľný obeh takéhoto rozhodnutia, zmieru alebo verejnej listiny. Osvedčenie o európskom exekučnom titule možno však získať iba pre nesporné nároky, o ktorých bolo rozhodnuté po 21. októbri 2005.

Najtypickejším exekučným titulom je jednoznačne vykonateľné rozhodnutie súdu, ktoré zaväzuje dlžníka, resp. žalovaného, na plnenie v prospech veriteľa, resp. žalobcu. V prípade peňažného plnenia súd prizná žalobcovi nárok na zaplatenie pohľadávky spolu s jej príslušenstvom, ktorým je najmä úrok, úrok z omeškania, náklady spojené s uplatnením pohľadávky a iné. Žalobca, ako oprávnený, si môže návrhom na vykonanie exekúcie uplatniť okrem samotnej pohľadávky s príslušenstvom aj trovy konania, ktoré mu súd priznal buď priamo v rozhodnutí vo veci samej, alebo samostatným uznesením.

Exekučné konanie sa začína na návrh na vykonanie exekúcie, a to doručením predmetného návrhu na kauzálne príslušný súd, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica. Po doručení návrhu na vykonanie exekúcie súd preskúma, či návrh spĺňa zákonom stanovené podmienky a vyzve oprávneného na splnenie poplatkovej povinnosti. Poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie je jednotný a nezávisí od výšky vymáhanej pohľadávky, predstavuje sumu 16,50 EUR. Súd následne začne konanie o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd v konaní okrem iného skúma, či priložené prílohy, ktorými sú najmä exekučné tituly, taktiež spĺňajú zákonom stanovené podmienky. V prípade, že nie sú dôvody na zamietnutie návrhu, súd do 15 dní od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie vydá súdnemu exekútorovi poverenia na vykonanie exekúcie.

Súdnemu exekútorovi v súčasnosti, na rozdiel od predošlej praxe, prideľuje exekučné veci súd na základe náhodného elektronického výberu, bez možnosti jeho ovplyvnenia. Po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie a pridelenia predmetnej veci súdnemu exekútorovi, súd písomne upovedomí oprávneného o vydaní poverenia na vykonanie exekúcie. Samotná exekúcia začína upovedomením o začatí exekúcie. V upovedomení exekútor povinného vyzve, aby do 14 dní od jeho doručenia uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby vzniesol námietky proti exekúcii. Zároveň povinnému zakáže nakladať s majetkom, ktorý podlieha exekúcii.

V prípade, že povinný aj napriek výzve exekútora nesplní pohľadávku, ktorá je predmetom exekučného konania a ani nevznesie proti exekúcií námietky, exekútor začne so samotným výkonom exekúcie. V prvom rade exekútor vďaka svojim oprávneniam zistí majetok povinného, vylúči majetok, ktorý nepodlieha exekúcií a vyhotoví zoznam majetku povinného, zamestnanie, resp. platiteľa mzdy, prípadne či je povinný SZČO alebo spoločníkom, prípadne akcionárom spoločnosti alebo iný príjem povinného. Exekútor taktiež zistí, či má povinný zriadený účet v banke, výšku zostatku na účtoch, či je povinný majiteľom iných cenných papierov, či má povinný, ako veriteľ, pohľadávky voči tretím osobám, tzv. poddlžníkom, prostredníctvom údajov z dopravného inšpektorátu taktiež zistí, či je povinný majiteľom motorového vozidla.

Následne exekútor po zostavení zoznamu majetku povinného, ktorý sa môže počas exekučného konania aj dopĺňať, začne na základe vlastného určenia s ohľadom na primeranosť zásahu a primeranú hodnotu zabezpečeného majetku s hodnotou vymáhanej povinnosti, s výkonom exekúcie, a to pri peňažných pohľadávkach jedným zo spôsobov v zmysle ustanovenia § 63 Exekučného poriadku, ktorými sú:

 • Výkon exekúcie zrážkami zo mzdy;
 • Výkon exekúcie prikázaním pohľadávky;
 • Výkon exekúcie predajom hnuteľných vecí;
 • Výkon exekúcie predajom cenných papierov;
 • Výkon exekúcie predajom nehnuteľnosti;
 • Výkon exekúcie predajom podniku;
 • Príkaz na zadržanie vodičského preukazu.

Pri nepeňažných pohľadávkach sú to:

 • Vypratanie;
 • Odobratie alebo zničenie veci na náklady povinného;
 • Rozdelenie spoločnej veci;
 • Uskutočnenie prác a výkonov.

Najčastejšími spôsobmi vykonania exekúcie sú exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmov, exekúcia prikázaním pohľadávky, exekúcia predajom hnuteľného a nehnuteľného majetku, exekúcia na obchodný podiel povinného v obchodnej spoločnosti a taktiež nový inštitút, príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Exekútor vykonáva exekúciu najmä príkazmi vykonanie exekúcie, tzv. exekučnými príkazmi.

Výkon exekúcie zrážkami zo mzdy alebo iných príjmov predstavuje postihnutie príjmov povinného na účely uspokojenia vymáhanej pohľadávky v prospech oprávneného. Exekúciou však v tomto prípade nesmie byť v zmysle zákona postihnutý celý príjem povinného, nakoľko tento má právo na zachovanie sumy životného minima s ohľadom napríklad na počet vyživovaných osôb. V prípade výkonu exekúcie zrážkami zo mzdy sa uplatňuje tzv. tretinový systém. Pri uvedenom systéme sa povinnému zrazí všetok príjem z čistej mzdy do určitej výšky. Zo sumy, ktorá po zrazení zostala sa následne odčíta suma životného minima a prípadne aj suma životného minima na ďalšie spoločne posudzované osoby. Ak po odčítaní zostane zvyšok, tzv. základná suma, táto sa rozdelí na tretiny, pričom povinnému je z tejto sumy možné za normálnych okolností zraziť len jednu tretinu. Druhá tretina predmetnej sumy slúži na uspokojenie tzv. prednostných pohľadávok, ktorými sú napríklad pohľadávky z výživného, pohľadávky náhrady škody spôsobenej ublížením na zdraví alebo úmyselným trestným činom, pohľadávky daní, poplatkov, ciel, poistného a iné. Posledná tretina povinnému nemôže byť zrazená a nepodlieha exekúcií zrážkami zo mzdy. Exekútor pri tomto spôsobe vykonania exekúcie vydáva exekučný príkaz nie povinnému, ale platiteľovi mzdy alebo iného príjmu povinného, ktorému príkaz doručuje do vlastných rúk a ktorým mu prikáže, aby vykonával zo mzdy určené zrážky a zrazené sumy nevyplácal povinnému.

Vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky sa môže vykonať prikázaním pohľadávky z účtu v banke, prikázaním iných peňažných pohľadávok a prípadne aj postihnutím iných majetkových práv. Prikázaním pohľadávky z účtu v banke exekútor prikáže banke, v ktorej má povinný vedený účet, odpísať túto pohľadávku vrátane jej príslušenstva z bankového účtu povinného. Banka následne zablokuje sumu vo výške vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva. O výkone exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke upovedomí exekútor oprávneného aj povinného a povinnému zakáže nakladať s prostriedkami na účte. Exekúcií nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165,00 EUR a prostriedky slúžiace povinnému na výplatu miezd jeho zamestnancov.

Iným spôsobom možno vykonať exekúciu prostredníctvom prikázaním iných peňažných pohľadávok. V jednoduchosti to znamená, že exekútor prikáže dlžníkovi povinného, aby svoju pohľadávku voči povinnému neuhradil povinnému, ale uhradil ju oprávnenému (zvyčajne na účet exekútora). Exekútor o tomto spôsobe vykonania exekúcie taktiež upovedomí oprávneného a povinného. Exekúcií nepodlieha napríklad 13. dôchodok, príspevok pri narodení dieťaťa a iné.

Exekúcia spôsobom predaja hnuteľných vecí sa môže vykonať aj na návrh oprávneného s určením vecí, ktoré sa majú predať. Niektoré veci, ako napríklad odevy alebo veci slúžiace na zabezpečovanie potrieb rodiny povinného a niekoľko ďalších, nemožno na účely vykonania exekúcie predať. Exekútor v tejto veci najprv vyhotoví súpis vecí podliehajúcich exekúcií a následne povinného upovedomí o začatí exekúcie týmto spôsobom. Exekútor je pritom oprávnený, ak to vyžaduje účel exekúcie, urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu povinného či iných priestorov, kde má povinný svoj majetok. Na tieto úkony je exekútor oprávnený vymôcť si prístup (napríklad za účasti príslušníkov policajného zboru). Cenu predmetov odhadne exekútor s odbornou starostlivosťou. Po vydaní exekučného príkazu exekútor zabezpečí, aby sa napríklad predmety veľkej kultúrnej hodnoty (maľby, sochy, rukopisy a pod.) ponúkli na predaj štátnym inštitúciám. Ostatné veci spísané v súpise majetku sa po vydaní exekučného príkazu predajú na dražbe.

Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len za podmienky, že oprávnený s predajom nehnuteľnosti povinného súhlasí a preukáže sa, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného. Po vydaní upovedomenia o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti exekútor zakáže povinnému, aby nehnuteľnosť previedol na niekoho iného, alebo ju zaťažil napríklad záložným právom. Povinnému taktiež uloží, aby v prípade, že má na nehnuteľnosť predkupné právo napríklad iný spoluvlastník, oznámil túto skutočnosť exekútorovi pod hrozbou znášania zodpovednosti za škodu tým spôsobenú. Nehnuteľnosť sa taktiež predáva formou dražby, ktorú vedie exekútor, a to na základe dražobnej vyhlášky. V zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 Exekučného poriadku pri pohľadávke neprevyšujúcej 2.000,00 EUR (tzv. drobné exekúcie) nemožno vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej ma povinný hlásený trvalý alebo prechodný pobyt. Právo na zriadenie exekučného záložného práva tým nie je dotknuté.

Exekučné záložné právo možno zriadiť na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností zápisom zriadenia exekučného záložného práva, a to len na návrh oprávneného ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného. Pre poradie zriadeného exekučného záložného práva je rozhodujúci čas jeho zápisu do katastra nehnuteľností. Pokiaľ bolo zmluvné záložné právo zriadené skôr, než exekučné záložné právo, poradie exekučného záložného práva sa riadi poradím zmluvného záložného práva.

Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu je novým a efektívnym inštitútom vo veci vymáhania pohľadávok z výživného. Exekútor v tejto veci vydá príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto neplní výživné stanovené rozhodnutím súdu. Tento exekučný príkaz doručí exekútor orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu povinného, ktorý vodičský preukaz povinnému zadrží. Príkaz sa povinnému doručí do vlastných rúk. Akonáhle pominú dôvody zadržania, napríklad v prípade, že povinný svoje pohľadávky z výživného splní, exekútro vydá bezodkladne príkaz na vrátenie vodičského preukazu.

Prvým a zároveň ideálnym prípadom je úplné vymoženie uplatneného nároku, jeho príslušenstva a trov exekúcie. Súdny exekútor je povinný vrátiť poverenie na vykonanie exekúcie späť exekučnému súdu, ktorý ho vydal. O tejto skutočnosti súdny exekútor vyrozumie povinného a oprávneného a taktiež aj všetky orgány a osoby, ktoré vo svojej evidencii vedú poznámky o prebiehajúcej exekúcii, alebo ktorým bola v rámci exekúcie uložená určitá povinnosť. Exekútor upustí od vykonania exekúcie, aj v prípade ak k dôjde k splneniu záväzku (solúcii) od povinného, prípadne, ak aj  povinný plnil  len čiastočne a oprávnený s upustením od vykonávania exekúcie súhlasí.

Pri vyhlásení konkurzu na majetok povinného podľa zákona č 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, stret konkurzného a exekučného konania smeruje k zastaveniu exekučného konania zo zákona, a to dňom vyhlásenia konkurzu.

Posledným prípadom je zastavenie starých exekúcii zo zákona, a to podľa zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona sa zastavujú automaticky napríklad exekúcie, ktoré začali dávno a v ktorých nebolo v poslednej dobe vymožené nič, resp. vymožené minimum. O zastavení exekúcie upovedomí exekútor oprávneného, povinného a všetky ostatné osoby a orgány exekúciou dotknuté, a to upovedomením o zastavení starej exekúcie.

Matúš Mažáry,
paralegal

V4 _logo 200

 V4 Legal, s.r.o.

Tvrdého 4
010 01 Žilina

Tel.:    +421 41 321 12 90
Tel.:    +421 2 321 012 30
e-mail:    info@v4legal.sk
e-mail:    bratislava@v4legal.sk

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk