Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
29.3.2023
ID: 5707upozornenie pre užívateľov

Fotovoltika - kedy je povinná registrácia na colnom úrade?

Každá osoba, či už podnikateľ alebo domácnosť, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie v solárnom zariadení (fotovoltické panely) s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 kW, je povinná registrovať sa na colnom úrade. Táto povinnosť im vyplýva zo zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

Trenčín a priľahlý región má vhodné podmienky na využívanie solárnej energie, a to nielen vďaka dĺžke a intenzite slnečného svitu. Vplyv na rozhodnutie používať fotovoltiku ako zdroj energie majú aj environmentálne a ekonomické faktory. Využívanie energie slnečného žiarenia nie je ovplyvnené súčasnou energetickou krízou, je dlhodobo dostupné s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. Neterba však zabúdať na zákonom stanovené pravidlá.

Colný úrad je správcom spotrebných daní, jednou z nich je spotrebná daň z elektriny. Elektrina vyrobená z fotovoltického zariadenia je elektrinou vyrobenou z obnoviteľného zdroja. Ak takéto zariadenie má celkový inštalovaný výkon do 10 kW (vrátane), tak elektrina v ňom vyrobená je oslobodená od spotrebnej dane z elektriny a na výrobcu tejto elektriny sa nevzťahujú povinnosti voči colnému úradu ako správcovi spotrebnej dane.  Ak je však celkový výkon fotovoltického zariadenia vyšší ako 10 kW, tak výrobca takejto energie sa stáva elektroenergetickým podnikom a je povinný zaregistrovať sa u správcu dane, ktorým je miestne príslušná pobočka colného úradu. Pre trenčiansky región sú to pobočky v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Prievidzi, Bánovciach nad Bebravou a Ilave.   

Hodnota 10 kW (vrátane) sa vzťahuje na jedno fotovoltické zariadenie. Ak má napríklad výrobca dve alebo viac prevádzok a na každej prevádzke má fotovoltické zariadenie s výkonom nižším ako 10 kW na zariadenie, tak registračnú povinnosť nemá. Výkon týchto zariadení sa pre účely správy spotrebnej dane z elektriny nespočítava, pretože každé zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa posudzuje samostatne.

Registráciou však povinnosti pre dotknuté osoby nekončia. Elektrina vyrobená fotovoltickým zariadením je oslobodená od spotrebnej dane z elektriny len v prípade, ak výrobca disponuje tzv. zárukou o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Tento doklad vystavuje OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou).  Ak výrobca preukáže výrobu elektriny zárukou o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie dodatočne, môže požiadať colný úrad o vrátenie už zaplatenej spotrebnej dane z elektriny.

Colný úrad Trenčín v roku 2022 evidoval 169 platiteľov dane spotrebnej dane z elektriny, ktorí zaplatili  spotrebnú daň z elektriny vo výške 630 000 eur. Množstvo 9 305 MWh predstavuje elektrinu  z obnoviteľných zdrojov, na ktorej najvýraznejší podiel má práve solárna energia. Na túto elektrinu si  podnikatelia uplatnili oslobodenie od spotrebnej dane. V porovnaní s rokom 2021 je to mierny nárast. V roku 2021 zaplatilo 162 platiteľov spotrebnú daň v celkovej výške 610 000 eur. Avšak množstvo elektriny, ktorá pochádzala z obnoviteľných zdrojov energie a na ktoré bolo uplatnené oslobodenie od spotrebnej dane, bolo polovičné v porovnaní s rokom 2022, predstavovalo 4 736 MWh.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 306 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.s

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk