6.9.2018
ID: 4216upozornenie pre užívateľov

GDPR prvé skúsenosti z praxe

Konferencia bude zameraná na úvodné praktické skúsenosti a poznatky, ktoré riešili odborníci pri implementácii GDPR do života rôznorodých podnikateľských subjektov a verejných inštitúcií. Prednášajúcimi budú špecializovaní a vysokokvalifikovaní GDPR odborníci, pôsobiaci nielen v právnej a bezpečnostnej sfére, ale aj špecialisti priamo z Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a Českej republiky. Prednášajúci Vás oboznámia s najčastejšími aplikačnými problémami pri implementovaní ochrany osobných údajov a prevedú Vás spôsobom a jednotlivými krokmi, ako im efektívne predchádzať, či ich riešiť.

 
Od účinnosti nového zákona o ochrane osobných údajov uplynulo niekoľko mesiacov, dovoľujeme si Vás preto pozvať na konferenciu na tému Prvé praktické skúsenosti s implementáciou GDPR organizovanú spoločnosťou EPRAVO GROUP s.r.o., advokátskou kanceláriou MENKE LEGAL s.r.o. a SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 
Konferencia bude zameraná na úvodné praktické skúsenosti a poznatky, ktoré riešili odborníci pri implementácii GDPR do života rôznorodých podnikateľských subjektov a verejných inštitúcií. Prednášajúcimi budú špecializovaní a vysokokvalifikovaní GDPR odborníci, pôsobiaci nielen v právnej a bezpečnostnej sfére, ale aj špecialisti priamo z Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a Českej republiky. Prednášajúci Vás oboznámia s najčastejšími aplikačnými problémami pri implementovaní ochrany osobných údajov a prevedú Vás spôsobom a jednotlivými krokmi, ako im efektívne predchádzať, či ich riešiť.

Konferencia je určená nielen pre laickú, ale i odbornú verejnosť, nakoľko poskytne praktický, ako aj odborný pohľad na praxou determinované problematické oblasti implementácie GDPR.

Konferenciu je možné zakúpiť >>> tu.
 
Program:
 
08:30 - 09:00       Registrácia účastníkov
09:00 - 09:15       Úvodné slovo
09:15 - 10:45       I. blok
10:45 - 11:05       Coffee Break
11:05 - 12:35       II. blok
12:35 - 13:15       Obed
13:15 - 14:45       III. blok
14:45 - 15:00       Coffee Break
15:00 - 15:45       IV. blok
15:45 - 16:30       Panelová diskusia
 
Prednášajúci:
 
JUDr. Lucia Janská, LLM
Lucia Janská ako partner a konateľ advokátskej kancelárie MENKE LEGAL s.r.o., ktorá získala viaceré ocenenia v súťaži Právnická firma roka 2018, je uznávanou advokátkou s dlhoročnými skúsenosťami a špecialistkou najmä na právo informačných technológií, duševné vlastníctvo a oblasť ochrany osobných údajov. Ako vedúca osobnosť tímu právnikov jej advokátskej kancelárie sa v oblasti ochrany osobných údajov aktívne venuje najmä implementácii GDPR pri príprave compliance dokumentácie pre významné podnikateľské subjekty z rôznych oblastí ako i subjekty verejnej správy a poskytuje komplexné právne poradenstvo pri zavádzaní alebo zmene technických, bezpečnostných a organizačných opatrení na zabezpečenie súladu s novou právnou úpravou. Lucia tiež aktívne asistuje klientom pri príprave vnútropodnikových predpisov a uplatňovaní práv dotknutých osôb.
 
Mgr. Tatiana Valentová
Tatiana Valentová získala svoje cenné skúsenosti a súčasné postavenie poprednej špecialistky v oblasti ochrany osobných údajov vďaka svojmu predošlému pôsobeniu na pozícii vrchnej inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a riaditeľky odboru kontroly. Vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií v pozícii bezpečnostného analytika má skúsenosti s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení slúžiacich na ochranu informácií, ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem pri ich príprave. V súčasnosti sa špecializuje na ochranu súkromia, bezpečnosť informácií a komplexnú implementáciu GDPR do praktického prostredia spoločností a spolupracuje s niekoľkými medzinárodnými organizáciami v oblasti ochrany súkromia a výkonu auditu.
 
JUDr. Lucia Bezáková
Lucia Bezáková je špecialistkou na ochranu osobných údajov, ktorá dlhodobo pôsobí na právnom odbore Úradu na ochranu osobných údajov. Podieľala sa na legislatívnych prácach k predchádzajúcemu zákonu o ochrane osobných údajov, zúčastňovala sa rokovaní v Bruseli a prác na Nariadení GDPR, a participovala tiež na príprave súčasného návrhu zákona o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť v máji 2018. Aktívne sa venuje aj lektorskej činnosti, pri ktorej sa zameriava na rôzne cieľové skupiny, či už prevádzkovateľov alebo dotknuté osoby.
 
Mgr. Marek Zeman
Marek Zeman je vedúcim oddelenia bezpečnosti informačných systémov v Tatra banke, s mnohoročnými skúsenosťami s budovaním a navrhovaním informačných systémov a ich ochranou vo finančnom sektore. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na návrh, ochranu a implementáciu bezpečnostných systémov v bankovom sektore a špecializuje sa na procesné riadenie v bezpečnosti, zvyšovanie bezpečnostného povedomia a analýzu logov so zameraním na vyhľadávanie vzorov správania a ich korelácie. Venuje sa tiež akademickej činnosti a aktívne prednáša doma i na medzinárodných kongresoch.
 
Ing. Lukáš Neduchal
Lukáš Neduchal je v súčasnosti riaditeľom Advisory Services oddelenia v spoločnosti EMARK, ktorá je česko-slovenským lídrom v oblasti business intelligence. Počas svojej praxe sa venoval najmä vykonávaniu bezpečnostných previerok, auditov IT prostredí a IT risk manažmentu, so špecializáciou predovšetkým na problematiku bezpečnosti, ochrany a kontroly integrity dát najviac rozšírených ERP systémov. Má 20 rokov kombinovanej odbornej praxe z auditu a riadenia poradenských projektov v európskom priestore, najmä v oblastiach zlepšovania efektivity IT procesov, kontroly kvality projektov implementácie informačných systémov, manažmentu technologických a bezpečnostných rizík ako aj nastavovania a optimalizácie interných procesov. V rámci svojej praxe sa zúčastnil a viedol mnoho projektov z oblasti bezpečnosti a bezpečnostných previerok informačných systémov významných bánk, poisťovní a priemyselných podnikov v Českej republike a na Slovensku. Je certifikovaným audítorom informačných systémov (CISA), členom Asociácie auditu a kontroly informačných systémov (ISACA), Asociácie účtovných znalcov v Anglicku (ACCA) a komory certifikovaných účtovníkov Chartered Association of Certified Accountants (FCCA) ako i držiteľom medzinárodného certifikátu FCCA.
 
JUDr. Lucia Semančínová
Lucia Semančínová vedie v advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS oddelenie IT práva a ochrany osobných údajov. Lucia má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva vo veciach ochrany osobných údajov. Podieľala sa na vytváraní komplexných compliance riešení na ochranu osobných údajov pre viac ako 200 organizácii, pravidelne zastupuje klientov v konaniach pred Úradom na ochranu osobných údajov a vykonáva funkciu zodpovednej osoby. Lucia sa venuje aj lektorskej činnosti a vedie školenia o praktickej aplikácii GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Počas jej pôsobenia získala advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS ocenenie Veľmi odporúčaná kancelária pre oblasť IT právo a telekomunikácie v prestížnom ratingu Právnická firma roka 2018 v SR.
 
Ing. Ján Matuška
Absolvent štúdia na katedre počítačov Vojenskej akadémie Brno v roku 1991. Po ukončení pracoval ako správca počítačových sietí v Čechách a na Slovensku, od roku 1994 postupne ako starší špecialista v oblasti serverov, IT architekt a školiteľ v slovenskej IT spoločnosti. V roku 2004 sa osamostatnil ako SZČO a od 2008 je konateľom v spoločnosti S-HELP s.r.o. Pracuje ako konzultant a vedúci audítor v oblasti IT bezpečnosti. Vykonáva audity podľa štandardov ISO/IEC, ETSI a EIDAS, ako aj zákaznícke audity na Slovensku a v zahraničí. Nositeľ certifikátov CISA, CISSP a CRISC.
 
 
Prednášky
 
5 mesiacov GDPR – Aplikačné problémy z hľadiska práva
JUDr. Lucia Semančínová
 
Požiadavky GDPR a norma na riadenie informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001
Ing. Ján Matuška
 
Praktické skúsenosti s implementovaním GDPR, najčastejšie problematické oblasti
JUDr. Lucia Janská, LLM
 
Práva a slobody v kontexte GDPR a posúdenie vplyvu vs. bezpečnosť
Mgr. Tatiana Valentová
 
Risk management s  GDPR a ukážky z praxe
Mgr. Marek Zeman

GDPR v praxi
JUDr. Lucia Bezáková
 
“Hledání ztraceného času” - aneb praktická ukázka automatizace vyhledávání osobních údajů
Ing. Lukáš Neduchal

Konferenciu je možné zakúpiť >>> tu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk