Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
6.12.2019
ID: 4654upozornenie pre užívateľov

Írsku sa ukladajú peňažné sankcie za nevykonanie skoršieho rozsudku Súdneho dvora, ktorým sa najmä ukladá uskutočniť posúdenie vplyvov veternej farmy na životné prostredie

V rozsudku Európska komisia proti Írsku (C-261/18), vyhlásenom 12. novembra 2019, Súdny dvor zasadajúci ako veľká komora uložil Írsku peňažné sankcie za to, že konkrétne nevykonalo rozsudok z 3. júla 2008, Komisia/Írsko1, v rozsahu, v akom v ňom Súdny dvor konštatoval porušenie smernice 85/3372 Írskom vyplývajúce z výstavby veternej farmy v Derrybriene

Po vyhlásení rozsudku z roku 2008 Írsko zaviedlo postup nápravy, ktorým sa snažilo umožniť prevádzkovateľovi veternej farmy v Derrybriene splniť požiadavky smernice 85/337. Avšak z dôvodu, že prevádzkovateľ veternej farmy tomuto konaniu nepodliehal a že ani írske orgány toto konanie nezačali ex offo, podala Komisia na Súdny dvor druhú žalobu o nesplnenie povinnosti.

Súdny dvor najprv preskúmal povinnosti členských štátov v prípade, keď bol projekt povolený v rozpore s povinnosťou predchádzajúceho posúdenia jeho vplyvov na životné prostredie podľa smernice 85/337. Súdny dvor pripomenul, že členské štáty sú na základe zásady lojálnej spolupráce povinné prijať všetky opatrenia potrebné na nápravu neuskutočnenia posúdenia vplyvov na životné prostredie. Sú najmä povinné uskutočniť posúdenie v rámci nápravy, a to aj po uvedení zariadenia do prevádzky. Takéto posúdenie musí zohľadňovať nielen budúce účinky dotknutého zariadenia, ale aj vplyvy na životné prostredie, ku ktorým došlo od jeho realizácie. Môže viesť k zmene alebo odňatiu povolení, ktoré boli udelené v rozpore s povinnosťou predchádzajúceho posúdenia.

Napriek legislatívnej reforme, ktorou sa zaviedol postup nápravy, Írsko neuskutočnilo nové posúdenie vplyvov veternej farmy na životné prostredie, čím nerešpektovalo právnu silu rozsudku z roku 2008.

Súdny dvor ďalej zamietol jednotlivé tvrdenia, ktoré predložilo Írsko na svoju obranu. Na jednej strane sa Írsko nemôže odvolávať na vnútroštátne ustanovenia obmedzujúce možnosti začatia postupu nápravy zavedeného s cieľom zabezpečiť vykonanie rozsudku z roku 2008. V tejto súvislosti Súdny dvor pripomenul, že vnútroštátne orgány boli povinné napraviť neuskutočnenie posúdenia vplyvov a že povinnosti vyplývajúce zo smernice 85/337 sú tiež uložené prevádzkovateľovi veternej farmy, keďže tento prevádzkovateľ je kontrolovaný Írskom. Na druhej strane, hoci povolenia na výstavbu veternej farmy v Derrybriene nadobudli právoplatnosť, nemôže sa Írsko odvolávať na právnu istotu a legitímnu dôveru prevádzkovateľa veternej farmy v nadobudnuté práva, aby sa tak vyhol následkom vyplývajúcim z objektívneho určenia nedodržania smernice 85/337. V tejto súvislosti Súdny dvor zdôraznil, že projekty, ktorých povolenie už nepodlieha priamym opravným prostriedkom, sa nemôžu jednoducho považovať za legálne povolené v súvislosti s povinnosťou posúdenia vplyvov na životné prostredie.

S prihliadnutím na závažnosť a dĺžku trvania nesplnenia povinnosti, keďže od vydania rozsudku z roku 2008 uplynulo jedenásť rokov a neboli prijaté opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozsudkom, a s prihliadnutím na platobnú schopnosť Írska, Súdny dvor uložil tomuto členskému štátu povinnosť zaplatiť Európskej komisii paušálnu pokutu vo výške 5 000 000 eur, ako aj penále vo výške 15 000 eur za každý deň odo dňa vyhlásenia rozsudku až do dátumu vykonania rozsudku z roku 2008.


_______________________
[1] Rozsudok z 3. júla 2008, Komisia/Írsko (C-215/06, EU:C:2008:380).
[2] Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 175, 1985, s. 40; Mim. vyd. 15/001, s. 248).

Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 142/19 V Luxemburgu 12. novembra 2019
Rozsudok vo veci C-261/18
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor. Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku. 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk