Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
16.10.2019
ID: 4611upozornenie pre užívateľov

Lepšia ochrana oznamovateľov: nové pravidlá pre celú EÚ platné od roku 2021

EÚ sa chystá garantovať vysokú úroveň ochrany oznamovateľov v širokej škále odvetví vrátane verejného obstarávania, finančných služieb, prania špinavých peňazí, bezpečnosti výrobkov a dopravy, jadrovej bezpečnosti, verejného zdravia, ochrany spotrebiteľov a údajov.

Rada dnes formálne prijala nové pravidlá ochrany oznamovateľov. Nové pravidlá si budú vyžadovať vytvorenie bezpečných oznamovacích kanálov v rámci organizácií, a to súkromných alebo verejných, ako aj vo verejných orgánoch. Poskytnú tiež vysokú úroveň ochrany oznamovateľov pred odvetnými opatreniami a od vnútroštátnych orgánov sa bude požadovať, aby náležitým spôsobom informovali občanov a zabezpečili odbornú prípravu verejných činiteľov v súvislosti so spôsobmi riešenia oznamovaných skutočností.

Uvedené právne predpisy sa teraz formálne podpíšu a uverejnia v úradnom vestníku. Členské štáty budú mať dva roky na transpozíciu nových pravidiel do vnútroštátneho práva.

Hlavné prvky kompromisného návrhu:

  • Vytvorenie oznamovacích kanálov v spoločnostiach a orgánoch verejnej správy: spoločnosti s viac než 50 zamestnancami a mestá s vyše 10 000 obyvateľmi budú povinné vytvoriť účinné a efektívne oznamovacie kanály. To prispeje k rozvoju zdravej firemnej kultúry.
  • Hierarchia oznamovacích kanálov: oznamovatelia sa budú viesť k tomu, aby pred použitím externých kanálov povinne zriadených verejnými orgánmi využili interné kanály v rámci svojej organizácie. V každom prípade oznamovatelia neprídu o ochranu, ani keď sa rozhodnú použiť už od začiatku externé kanály.
  • Podľa nových pravidiel získa ochranu veľký počet profilov: Medzi chránené osoby budú patriť osoby so škálou profilov, ktoré by mohli získavať informácie o porušeniach v pracovnom kontexte, napr. zamestnanci vrátane štátnych zamestnancov na celoštátnej/miestnej úrovni, dobrovoľníci a stážisti, nevýkonní členovia, akcionári atď.
  • Široký rozsah pôsobnosti: nové pravidlá sa budú vzťahovať na oblasti ako verejné obstarávanie, finančné služby, predchádzanie praniu špinavých peňazí, verejné zdravie atď. Z dôvodu právnej istoty sa zoznam všetkých dotknutých legislatívnych nástrojov EÚ uvádza v prílohe k smernici. Pri vykonávaní nových pravidiel môžu ísť členské štáty nad rámec uvedeného zoznamu.
  • Podporné a ochranné opatrenia pre oznamovateľov: v predpisoch sa zavádzajú záruky na ochranu oznamovateľov pred odvetnými opatreniami, ako je suspendácia, preradenie na nižšiu pozíciu a zastrašovanie. Ochranu získavajú aj osoby – kolegovia a príbuzní – ktoré oznamovateľom pomáhajú. Smernica tiež zahŕňa zoznam podporných opatrení, ktoré budú pre oznamovateľov zavedené.
  • Povinnosti orgánov a spoločností súvisiace s poskytovaním spätnej väzby: pravidlá zavádzajú povinnosť reagovať a nadväzovať na hlásenia oznamovateľov do troch mesiacov (s možnosťou predĺženia lehoty na šesť mesiacov pre externé kanály v riadne odôvodnených prípadoch).
Oznamovatelia sú ľudia oznamujúci protiprávne konanie, ktoré môže poškodzovať verejný záujem, ak sa s ním v rámci svojej práce stretnú. Takéto konanie môže spočívať napríklad v znečisťovaní životného prostredia, ohrození verejného zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a verejných financií.

Ochrana oznamovateľov nie je v súčasnosti ucelená. Aktuálne má len desať krajín EÚ komplexné právne predpisy na ochranu oznamovateľov. Na úrovni EÚ existujú právne predpisy zahŕňajúce opatrenia na ochranu oznamovateľov len pre obmedzený počet odvetví (prevažne pre oblasť finančných služieb).

V štúdii z roku 2017 vypracovanej pre Komisiu sa strata možných výhod v dôsledku chýbajúcej ochrany oznamovateľov odhaduje na 5,8 až 9,6 miliardy EUR ročne v celej EÚ, a to len v rámci samotného verejného obstarávania.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk