17.10.2013
ID: 935upozornenie pre užívateľov

Nový slovenský zákon o e-Governmentu: Datové schránky brzy i na Slovensku

Dne 1. listopadu 2013 nabude účinnosti nový slovenský zákon o elektronické podobě výkonu působnosti orgánů veřejné moci – zákon o e-Governmentu[1]. Jako obecný předpis pro celou veřejnou správu včetně justice přináší do slovenského právního řádu nový způsob výkonu veřejné moci elektronicky a zavádí elektronické doručování, zaručenou konverzi dokumentů a placení správních a soudních poplatků elektronicky. Takto zásadní změna však bude implementována postupně.

 
 Schönherr
 
Základní principy

Základním principem nového zákona je povinnost orgánů veřejné moci vykonávat veřejnou moc elektronicky. Ostatní orgány a osoby mají pouze možnost, nikoli povinnost, s orgány veřejné moci komunikovat elektronicky. Při vzájemné komunikaci se uplatní zásada, která platí rovněž v České republice, že orgán veřejné moci nesmí od účastníků řízení požadovat údaje, skutečnosti, které jsou takovému orgánu známé z jeho úřední činnosti nebo jsou obsaženy v jiném veřejném registru (například v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, katastru nemovitostí apod.). Zákon obsahuje i nezbytnou právní úpravu identifikace, autentizace a autorizace osob a úpravu referenčních rejstříků. Elektronizace veřejné správy má podle zákona proběhnout postupně v nadcházejících třech letech.

Elektronické schránky

Elektronické schránky budou nejprve zřízeny a aktivovány pro orgány veřejné moci nejpozději koncem ledna 2014. Pro soukromý sektor je start naplánován na polovinu roku 2015, kdy budou elektronické schránky povinně aktivovány všem právnickým osobám a organizačním složkám se sídlem ve Slovenské republice. Fyzické osoby starší 18 let a fyzické osoby podnikatelé si budou moci elektronickou schránku zřídit dobrovolně.

Orgány veřejné moci tak postupem času budou právnickým osobám doručovat téměř výlučně elektronicky. U běžných zpráv dojde k doručení již následující den od uložení zprávy do elektronické schránky. U zpráv, které vyžadují potvrzení o doručení, se požaduje, aby adresát před otevřením zprávy potvrdil doručení, čímž je zpráva považována za doručenou. U zpráv do vlastních rukou zákon zavádí fikci doručení v délce 15 dnů od uložení zprávy do elektronické schránky. V případě, že speciální zákon vylučuje náhradní doručení, fikce 15 dnů se neuplatní a orgán veřejné moci musí doručení opakovat.

Zaručená konverze

Dále zákon zavádí konverzi čili převedení elektronického dokumentu do listinné podoby a opačně, případně převedení elektronického dokumentu do jiného formátu oprávněnou osobou. Konverzi budou vykonávat jak orgány veřejné moci, tak i notáři a pošta. Advokáti budou moci konvertovat dokumenty s výjimkou veřejných listin.

Základním principem konverze je, podobně jako v České republice, že konvertovaný dokument má stejné právní účinky jako původní dokument. Totéž platí i pro veřejnou listinu.

Placení poplatků

Zákon také stanovuje základní rámec pro ulehčení platby soudních a správních poplatků. Kolkové známky budou nahrazeny moderními platebními prostředky včetně úhrady poplatků bankovním převodem nebo platební kartou. Systém počítá se zapojením bank, pošty a jiných subjektů.

Závěr

Zákon o e-Governmentu poskytuje solidní základ pro další elektronizaci veřejné správy na Slovensku. Jeho implementace je na úplném začátku a zásadní posun je možné očekávat až po aktivaci elektronických schránek pro právnické osoby a především po skončení přechodného tříletého období. Jako pozitivum se jeví ukončení právního vakua u konverze dokumentů a zefektivnění úhrady soudních a správních poplatků u podání. Zásadní je také zrušení dokládání skutečností a údajů, které již orgány veřejné moci mají k dispozici.


Radim Ranič

Mgr. Radim Ranič, LL.M.,
advokát


Schönherr s.r.o.

nám. Republiky 1079/1a
110 00  Praha 1
 
Tel.: +420 225 996 500
Fax: +420 225 996 555
e-mail: office.czechrepublic@schoenherr.eu


Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka

Nám. 1. mája 18 (Park One)
811 06 Bratislava

Tel.:   +421 257 100 701
Fax:    +421 257 100 702
e-mail: office.slovakia@schoenherr.eu


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Zákon č. 305/2013 Z. z., zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk