Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
18.5.2023
ID: 5749upozornenie pre užívateľov

Posilnenie postavenia spotrebiteľov pri zelenej transformácii: Rada prijala pozíciu

Rada prijala pozíciu (ďalej len „mandát na rokovania“) k navrhovanej smernici o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie, ktorej cieľom je posilniť práva spotrebiteľov zmenou smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o právach spotrebiteľov. V pozícii Rady sa posilňujú práva spotrebiteľov, zakazujú sa všeobecné tvrdenia týkajúce sa životného prostredia a zavádza sa harmonizovaný grafický formát Európskej únie s cieľom pomôcť spotrebiteľom rozpoznať obchodné záruky životnosti.

Ochrana pred nekalými praktikami

Hoci mnohí spotrebitelia chcú prispievať k obehovému hospodárstvu nákupom udržateľnejších výrobkov, často sa stretávajú s nekalými obchodnými praktikami, ako sú zavádzajúce „ekologické“ tvrdenia alebo výrobky, ktoré sa buď pokazia skôr, než sa očakávalo, alebo ktorých oprava je príliš náročná alebo nákladná. Na riešenie týchto problémov sa v pozícii Rady posilňuje právo spotrebiteľov na informácie, čo im umožňuje stať sa aktívnymi aktérmi zelenej transformácie.

Rada v schválenom mandáte na rokovania navrhuje zákaz všeobecných tvrdení týkajúcich sa životného prostredia, ako sú „šetrné k životnému prostrediu“, „ekologické“ alebo „klimaticky neutrálne“. Výrobcovia by už nemali možnosť propagovať svoje výrobky, postupy alebo podniky prostredníctvom takýchto všeobecných tvrdení, ak ich nemožno podložiť verejne prístupným systémom certifikácie.

S cieľom umožniť lepšie porovnanie výrobkov a obmedziť zmätok v radoch spotrebiteľov by v budúcnosti boli povolené len značky udržateľnosti založené na oficiálnych certifikačných systémoch, zaregistrované ako certifikačné známky alebo zavedené verejnými orgánmi.

Tieto opatrenia sa týkajú informácií o životnosti a opraviteľnosti výrobku alebo metód, ktoré obchodníci používajú na porovnanie udržateľnosti výrobkov, ktoré predávajú.

Návrhom Komisie sa rozširuje príloha k smernici o nekalých obchodných praktikách, označovaná ako „čierna listina“, v ktorej sa uvádzajú obchodné praktiky, ktoré budú za každých okolností zakázané.

Za nekalú obchodnú praktiku sa považuje to, že obchodníci neinformujú spotrebiteľov, ak má tovar obmedzenú životnosť alebo obsahuje prvok určený na obmedzenie jeho životnosti. Spotrebitelia by mali byť upozornení aj vtedy, ak je tovar navrhnutý tak, aby nebol zlučiteľný so spotrebným materiálom, náhradnými dielmi alebo príslušenstvom poskytovaným inými výrobcami. Takisto bude zakázané prezentovať tovar ako taký, ktorý je možné opraviť, ak to tak nie je.

Presadzovanie práv spotrebiteľov

Návrhom Komisie na zmenu smernice o právach spotrebiteľov sa do tejto smernice zaviedla obchodná záruka životnosti, ktorú poskytujú výrobcovia. Ide o záväzok výrobcu, že tovar si počas uvedeného obdobia zachová určité funkcie alebo vlastnosti. Rada navrhuje vytvorenie harmonizovaného grafického formátu s cieľom jasne informovať spotrebiteľov o takýchto zárukách životnosti konkrétneho tovaru. Spotrebiteľom na vnútornom trhu sa tak poskytne jednotné vizuálne logo na identifikáciu tovaru, na ktorý sa tieto záruky vzťahujú.

V kompromisnom znení sa obchodníkom ukladá aj povinnosť zabezpečiť právo na informácie v prípade výrobkov obsahujúcich digitálne prvky. Napríklad v prípade výrobkov, pri ktorých sa poskytujú aktualizácie softvéru, by spotrebitelia mali byť informovaní o tom, ako dlho môžu tieto aktualizácie využívať.

Transpozícia

S cieľom poskytnúť členským štátom dostatočný čas na prispôsobenie sa zmenám v právnych predpisoch sa v pozícii Rady predlžuje lehota na transpozíciu z 18 na 24 mesiacov.

Ďalšie kroky

Mandátom Coreperu, ktorý sa dnes dohodol, sa formalizuje rokovacia pozícia Rady. Predsedníctvu Rady sa poskytuje mandát na rokovania s Európskym parlamentom, ktoré sa môžu začať hneď, ako Európsky parlament prijme svoju pozíciu.

Kontext

Komisia 30. marca 2022 predložila návrh smernice o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie. Tento návrh bol jednou z iniciatív stanovených v novom programe pre spotrebiteľov 2020 a akčnom pláne pre obehové hospodárstvo 2020, ktoré vypracovala Komisia, a nadväzuje na Európsku zelenú dohodu. Je súčasťou balíka štyroch návrhov spolu s nariadením o ekodizajne a návrhmi smerníc o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia a o práve na opravu.

Zdroj: TS EU

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk