Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
22.2.2023
ID: 5667upozornenie pre užívateľov

Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“): poskytovateľ vyhľadávača musí odstrániť odkaz na informácie uvedené v obsahu, na ktorý je zriadený odkaz, pokiaľ žiadateľ preukáže, že sú zjavne nesprávne

Takýto dôkaz však nemusí vyplývať zo súdneho rozhodnutia vydaného proti editorovi internetovej stránky

Dvaja vedúci predstavitelia skupiny investičných spoločností požiadali Google o odstránenie odkazov na výsledky pri vyhľadávaní uskutočnenom na základe zadania ich mien, preberajúcom odkazy na určité články, ktoré kriticky prezentujú investičný model tejto skupiny. Tvrdia, že tieto články obsahujú nesprávne tvrdenia.

Uvedení predstavitelia navyše od spoločnosti Google požadujú, aby fotografie, na ktorých figurujú a ktoré sú zobrazené vo forme miniatúr („thumbnails“), boli odstránené zo zoznamu výsledkov vyhľadávania obrázkov uskutočneného na základe zadania ich mien. V tomto zozname sa zobrazovali iba miniatúry ako také, bez uvedenia údajov o kontexte uverejnenia fotografií na internetovej stránke, na ktorú bol zriadený odkaz. Inými slovami, pôvodný kontext uverejnenia fotografií nebol ani uvedený, ani inak viditeľný pri zobrazovaní miniatúr.

Google odmietla týmto žiadostiam vyhovieť, pričom sa odvolala na odborný kontext, ktorého sú tieto články a fotografie súčasťou, a tvrdila, že nevedela, či sú informácie obsiahnuté v článkoch správne alebo nesprávne.

Nemecký Spolkový súdny dvor, ktorému bol tento spor predložený, požiadal Súdny dvor o výklad všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré upravuje okrem iného právo na vymazanie („právo na zabudnutie“), ako aj smernice o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, vykladaných s ohľadom na Chartu základných práv Európskej únie.

Súdny dvor vo svojom rozsudku z dnešného dňa pripomína, že právo na ochranu osobných údajov nie je absolútnym právom, ale musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporcionality. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov tak výslovne stanovuje, že právo na vymazanie je vylúčené, ak je spracúvanie potrebné okrem iného na uplatnenie práva na informácie.

Práva dotknutej osoby na ochranu súkromia a na ochranu osobných údajov vo všeobecnosti prevažujú nad legitímnym záujmom používateľov internetu, ktorí majú potenciálne záujem na tom, aby mali k predmetnej informácii prístup. Táto rovnováha však môže závisieť od relevantných okolností každého jednotlivého prípadu, predovšetkým od povahy tejto informácie a od jej citlivosti pre súkromie dotknutej osoby, ako aj od záujmu verejnosti disponovať uvedenou informáciou, ktorý sa môže líšiť najmä v závislosti od úlohy, ktorú táto osoba zohráva vo verejnom živote.

Právo na slobodu prejavu a na informácie však nemožno zohľadniť v prípade, že sa aspoň časť informácií, ktoré sú uvedené v obsahu, na ktorý je zriadený odkaz, a ktorých dôležitosť nie je zanedbateľná, ukáže byť nesprávnou.

Pokiaľ ide v prvom rade o povinnosti žiadateľa o odstránenie odkazu z dôvodu nesprávneho obsahu, Súdny dvor zdôrazňuje, že žiadateľovi prináleží preukázať zjavnú nesprávnosť informácií, alebo prinajmenšom časti týchto informácií, ktorých dôležitosť nie je zanedbateľná. S cieľom zabrániť tomu, aby táto osoba znášala nadmerné bremeno, ktoré by mohlo narušiť potrebný účinok práva na odstránenie odkazu, mu však prináleží poskytnúť iba také dôkazy, pri ktorých je od neho možné primerane požadovať, aby ich zisťoval. V zásade mu tak nemôže byť už v štádiu pred podaním žaloby uložená povinnosť, aby predložil súdne rozhodnutie vydané proti editorovi predmetnej internetovej stránky, a to ani v podobe rozhodnutia vydaného v konaní o nariadení predbežného opatrenia.

Pokiaľ ide v druhom rade o povinnosti a zodpovednosť poskytovateľa vyhľadávača, Súdny dvor konštatuje, že tento sa na účely overenia toho, či v nadväznosti na žiadosť o odstránenie odkazu môže byť obsah naďalej zahrnutý v zozname výsledkov vyhľadávania uskutočneného prostredníctvom jeho vyhľadávača, musí opierať o všetky práva a záujmy, o ktoré ide, ako aj o všetky okolnosti prejednávanej veci. Uvedený poskytovateľ však nemôže byť povinný vykonávať aktívnu úlohu pri zisťovaní skutkových okolností, ktoré nie sú podložené žiadosťou o odstránenie odkazu, na účely posúdenia dôvodnosti tejto žiadosti.

V dôsledku uvedeného v prípade, že žiadateľ o odstránenie odkazu predloží relevantné a dostatočné dôkazy, ktoré môžu podporiť jeho žiadosť a preukazujú zjavnú nesprávnosť informácií uvedených v obsahu, na ktorý je zriadený odkaz, poskytovateľ vyhľadávača je povinný tejto žiadosti vyhovieť. Platí to tým viac v prípade, že predloží súdne rozhodnutie, v ktorom sa uvedené konštatuje. Naopak v prípade, že sa nesprávnosť informácií nachádzajúcich sa v obsahu, na ktorý je zriadený odkaz, nezdá byť zjavnou so zreteľom na dôkazy poskytnuté žiadateľom, takejto žiadosti nie je tento poskytovateľ pri neexistencii takéhoto súdneho rozhodnutia povinný vyhovieť. V takomto prípade však žiadateľ musí mať možnosť sa obrátiť na dozorný orgán alebo súdny orgán, aby tieto uskutočnili nevyhnutné overenia a nariadili tomuto prevádzkovateľovi prijať potrebné opatrenia. Súdny dvor napokon od poskytovateľa vyhľadávača vyžaduje, aby používateľov internetu upozornil na existenciu správneho alebo súdneho konania týkajúceho sa údajnej nesprávnosti obsahu, pokiaľ bol o takomto konaní informovaný.

Čo sa týka zobrazovania fotografií vo forme miniatúr („thumbnails“), Súdny dvor zdôrazňuje, že zobrazovanie fotografií dotknutej osoby vo forme miniatúr v nadväznosti na vyhľadávanie prostredníctvom zadania mena je takej povahy, že môže predstavovať mimoriadne významný zásah do práv na ochranu súkromia a osobných údajov tejto osoby.

Súdny dvor poukazuje na to, že v prípade, že je poskytovateľovi vyhľadávača predložená žiadosť o odstránenie odkazu týkajúca sa fotografií zobrazených vo forme miniatúr, daný poskytovateľ musí overiť, či je zobrazenie týchto fotografií nevyhnutné na výkon práva na informácie používateľov internetu, ktorí majú potenciálne záujem o prístup k týmto fotografiám. V tejto súvislosti platí, že prispievanie k diskusii vo všeobecnom záujme je základným faktorom, ktorý treba zohľadniť pri vyvažovaní protichodných základných práv.

Súdny dvor spresňuje, že je potrebné uskutočniť osobitné vyváženie protichodných práv a záujmov. Na jednej strane v prípade, že ide o články opatrené fotografiami, ktoré v prípade, že sú vložené do ich pôvodného kontextu, ilustrujú informácie poskytnuté v týchto článkoch a názory, ktoré sú v nich vyjadrené, a na druhej strane v prípade, že ide o fotografie zobrazené vo forme miniatúr v zozname výsledkov vyhľadávača mimo rámca kontextu, v ktorom boli tieto fotografie uverejnené na pôvodnej internetovej stránke. Súdny dvor dospel k záveru, že v rámci vyváženia práv a záujmov týkajúceho sa fotografií zobrazených vo forme miniatúr je potrebné zohľadniť ich informatívnu hodnotu bez toho, aby sa vzal do úvahy kontext ich uverejnenia na internetovej stránke, z ktorej sú vyňaté. Musí sa však prihliadnuť na všetky textové prvky, ktoré sú priamo pripojené k zobrazeniu fotografií vo výsledkoch vyhľadávania a ktoré sú spôsobilé objasniť informačnú hodnotu týchto fotografií.

Zostaňte v spojení! UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Zdroj:
Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 197/22
V Luxemburgu 8. decembra 2022
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-460/20 | Google (Odstránenie údajne nesprávneho obsahu)


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk