Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
21.12.2016
ID: 3561upozornenie pre užívateľov

Prehľad najdôležitejších zmien v Exekučnom poriadku

Koncom novembra parlament výraznou väčšinou schválil rozsiahlu novelizáciu Exekučného poriadku, zákona o súdnych poplatkoch, zákona o bankách a zákona o sociálnom poistení. Dôvodom na prijatie týchto zmien bolo predovšetkým dosiahnutie rýchlejšej a funkčnejšej vymožiteľnosti práva, zefektívnenie vymáhania pohľadávok pre veriteľov a zaručenie primeranej ochrany práv dlžníkov.

 
 Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
 
Medzi najdôležitejšie zmeny v Exekučnom poriadku (EP) patrí zriadenie výlučnej kauzálnej príslušnosti Okresného súdu Banská Bystrica pre všetky exekučné konania, elektronická komunikácia medzi súdom a súdnym exekútorom a náhodný výber súdneho exekútora s rovnomerným prideľovaním exekučných konaní v územnom obvode krajského súdu. Zavádza sa aj stanovenie paušálnych nákladov exekúcie a obmedzenie výšky odmeny súdneho exekútora, umožnenie odkladu exekúcie zo sociálnych dôvodov a zastavenie exekúcie v prípade, ak sa v stanovenej lehote exekútorovi nepodarilo zistiť postihnuteľný majetok alebo príjmy.

Rýchlejšie exekúcie

Rýchlejšiu vymožiteľnosť práva má zabezpečiť najmä koncentrácia všetkých exekučných konaní na jedinom exekučnom súde v Banskej Bystrici, ktorému sa pre tento účel počíta s navýšením počtu zamestnancov o 149, z toho bude 9 sudcov a 118 zamestnancov bude patriť priamo pod aparát sudcu. Vďaka zavedeniu elektronickej komunikácie so súdom od podania návrhu na vykonanie exekúcie až do zastavenia exekúcie sa má celé exekučné konanie zrýchliť a zlacnieť.

Samotný návrh na vykonanie exekúcie spolu so všetkými listinami sa bude po novom podávať priamo na súd elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na stránke ministerstva spravodlivosti. Návrh musí byť autorizovaný zaručeným elektronickým podpisom, inak sa naň neprihliada. Ak oprávnený nemá aktivovanú elektronickú schránku, môže návrh na vykonanie exekúcie podať prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora.

Snahu rezortu justície o zrýchlenie konania, ako aj samotnú elektronizáciu exekučného konania treba hodnotiť pozitívne, avšak nemožno zabudnúť na skutočnosť, že exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017, preto exekučné spisy, ktorými sú slovenské súdy v súčasnosti zahltené, z nich nezmiznú zo dňa na deň.

Medzi urýchľovacie prvky má patriť vopred stanovená paušálna odmena a náhrada exekučných trov v prípade zastavenia exekúcie. Tieto trovy platí oprávnený, ak sa exekúcia ukončila z iného dôvodu ako pre vymoženie alebo splnenie vymáhaného nároku povinným a ide o dôvod, ktorý možno oprávnenému pričítať, alebo z dôvodu, pre ktorý prináleží exekútorovi vydať upovedomenie o zastavení exekúcie.

Tu sa dostávame k ďalším novinkám, ktoré majú zrýchliť exekučné konanie: rozšíreniu počtu prípadov, kedy môže byť exekúcia zastavená exekútorom bez potreby schválenia súdom (§ 61n EP). Nepochybne je pre všetky dotknuté strany lepšie, ak bude môcť exekútor zastaviť exekúciu v prípade zániku oprávneného alebo povinného bez právneho nástupcu, alebo ak oprávnený navrhol zastavenie exekúcie, prípadne nezložil preddavok na nevyhnutné výdavky exekútora. Rovnako nezistenie majetku do 30 mesiacov od začatia exekúcie voči právnickej osobe možno klasifikovať ako opodstatnený dôvod na zastavenie exekúcie (pre takú právnickú osobu, ak je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri, to zároveň znamená zrušenie bez likvidácie a výmaz z obchodného registra po uplynutí 6 mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku).

Naopak pre oprávnených určite nebude výhodným nové ustanovenie § 61n písm. d) EP o zastavení exekúcie vedenej na majetok fyzickej osoby, ak sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarí exekútorovi zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou. Ministerstvo odôvodňovalo zavedenie tohto ustanovenia tým, že povinní sú často exekútormi prenasledovaní niekoľko rokov, mnohokrát až do dôchodku.

Z pohľadu oprávneného, ktorý sa s dôverou obrátil na justičné orgány a verí vo vymoženie svojho judikovaného nároku, môžu byť exekučné zrážky zo starobného dôchodku jednou z posledných možností, ako dosiahnuť aspoň čiastočné a postupné uspokojenie pohľadávky. Z praxe je známych mnoho prípadov, kedy povinní čeliaci veľkému počtu exekúcií radšej svoj majetok darujú, prípadne sa ho inak formálne zbavia v prospech blízkej osoby v záujme jeho ochrany pred zexekvovaním. Rovnako je u mnohých povinných tendenciou zamestnať sa takpovediac „načierno“,  aby sa zrážkami zo mzdy a z iných príjmov nemohla uspokojiť pohľadávka oprávneného.

Ostatná novela Exekučného poriadku preto núti všetkých veriteľov k väčšej opatrnosti už v štádiu vzniku zmluvného vzťahu, ktorý v budúcnosti môže vyústiť do exekúcie. Azda najistejšími spôsobmi sú finančnými inštitúciami už v súčasnosti využívané zabezpečenia pohľadávok záložným právom k nehnuteľnosti alebo k hnuteľnej veci, resp. ručenie treťou osobou. Hoci tieto zabezpečovacie inštitúty nie sú žiadnou novinkou, treba zdôrazniť, že v zmluvných vzťahoch bežných občanov sa často neobjavujú, čoho dôsledkom je zvýšené riziko budúcej nevymožiteľnosti ich pohľadávky. Každý veriteľ by si mal preto uvedomiť, že musí na začiatku zmluvného vzťahu dbať na zabezpečenie pohľadávky a počítať s prípadným zlyhaním na strane dlžníka.

Keďže aj § 41 Exekučného poriadku rozoznáva veľké množstvo exekučných titulov, je medzi nimi nejeden taký, ktorý nevzišiel zo zmluvného vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Stačí spomenúť trestný rozkaz zaväzujúci odsúdeného na náhradu škody, alebo rozsudok zaväzujúci k plateniu výživného, či rozhodnutie orgánu územnej samosprávy o vyrubení pokuty. Pri takých exekúciách sa musí oprávnený držať hesla „vigilantibus iura scripta sunt“ (právo patrí bdelým) a nenechať uplynúť novú lehotu podľa § 61n ods. 1 písm. c) a d) Exekučného poriadku bez primeranej aktivity exekútora zameranej na zistenie exekúciou postihnuteľného majetku. 

Voči upovedomeniu o zastavení exekúcie z dôvodu nemajetnosti je ešte prípustné podanie námietok, o ktorých rozhoduje súd. Až o niekoľko rokov prax ukáže, či bude potrebná zvýšená legislatívna ochrana niektorých oprávnených podobne ako v prípade vymáhania výživného a platenia trov exekúcie súdom pri zastavení takej exekúcie, alebo sa bude zákonodarca sústrediť v prevažnej miere na zlepšovanie právneho postavenia povinných.

Na druhej strane mince uvidíme prípady, kedy má povinný čo len nepatrný nehnuteľný majetok, napríklad zdedený zlomok niekoľkých pozemkov vo viacerých katastrálnych územiach, ktoré bude náročné predať na dražbe pre nízky záujem o také nehnuteľnosti. Exekúcia bude môcť pokračovať v takých prípadoch aj dlhšie, než kritických 5 rokov a ad absurdum sa tak bude môcť povinný dožiť priznania exekúciou postihnuteľného starobného dôchodku.

Náhodné a rovnomerné prideľovanie

Slovenskou komorou exekútorov dlhodobo presadzované náhodné prideľovanie exekučných konaní v rovnakom počte pre všetkých exekútorov so sídlom v obvode krajského súdu sa začne v praxi realizovať súčasne s možnosťou preloženia exekútorov na vlastnú žiadosť do územného obvodu iného krajského súdu. Zmena sídla exekútora nebude možná zo dňa na deň, ale až od nasledujúceho kalendárneho polroka a ministerstvo si môže vyžiadať stanovisko komory exekútorov. Väčší počet exekúcií budú prideľovať exekútorom zrejme tie krajské súdy, kde má trvalý pobyt, resp. sídlo viac povinných, keďže tieto kritériá sú rozhodujúce pri prideľovaní vecí exekútorom pre územný obvod krajského súdu. 

K zrýchleniu exekučného konania jednoznačne prispeje, že exekútor podľa nového § 55 EP dostane od súdu rovno poverenie na vykonanie exekúcie. Odpadne preto doteraz často zdĺhavý proces žiadania o udelenie poverenia a trojstupňová komunikácia medzi súdom, exekútorom a oprávneným o oprave a doplnení návrhu na vykonanie exekúcie.

Náhodné prideľovanie spisov bude pre oprávnených s veľkým počtom exekučných konaní zároveň znamenať komplikovanejšiu komunikáciu s exekútormi, keď budú musieť za účelom zistenia aktuálneho stavu konaní komunikovať s niekoľkými desiatkami exekútorských úradov.

Hoci po zavedení náhodného prideľovania exekúcií sa z Exekučného poriadku vytratí dispozičné právo oprávneného na slobodnú voľbu exekútora, ministerstvo sľubuje širší rozsah informácií o prebiehajúcich exekúciách pre oprávneného prostredníctvom spoplatneného centrálneho registra exekúcii. V praxi by tak mal oprávnený priebežne kontrolovať, či exekútor robí všetko pre vymoženie jeho pohľadávky, a ak zistí, že sa tak nedeje, mal by podaním na súd iniciovať zmenu exekútora (§ 34 ods. 2 EP). Súd zmení exekútora aj bez návrhu, ak exekútor opakovane alebo závažne porušil svoje povinnosti.

Nové práva povinných

Od účinnosti novely počíta Exekučný poriadok s takým splátkovým kalendárom, ktorý za predpokladu splnenia šiestich podmienok zakotvených v § 61g ods. 2 musí exekútor na žiadosť povinného vždy povoliť. Ak niektorá z týchto podmienok nie je splnená, k splátkovému kalendáru je naďalej potrebný súhlas oprávneného.

Rozšíria sa tiež možnosti na odklad exekúcie v § 61h Exekučného poriadku a bude presne stanovené, pri ktorých zostane majetok povinného blokovaný a pri ktorých nie. Odkladný účinok nastáva vydaním upovedomenia o odklade exekúcie, ktoré exekútor doručuje účastníkom konania a ďalším dotknutým subjektom.

V kontexte uvedených zmien netreba zabudnúť ani na novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorou sa zavádzajú zjednodušené podmienky na vyhlásenie osobného bankrotu. Fyzické osoby tak budú mať možnosť vyhnúť sa zaplateniu veľkej časti svojich dlhov za zjednodušených podmienok v porovnaní so súčasnosťou.

Ďalšou výraznou zmenou je prijatý zákon o upomínacom konaní, ktorý má zabezpečiť urýchlenie konania o návrhoch na vydanie platobných rozkazov elektronickým podaním návrhu taktiež na Okresný súd Banská Bystrica. Komunikácia medzi súdom a žalobcom má v celom priebehu konania prebiehať elektronicky, pričom so žalovaným sa rovnako preferuje elektronická komunikácia, ale pripúšťa sa aj listinná.

Záverom možno konštatovať, že parlamentom schválené novely Exekučného poriadku prinášajú veľké množstvo zmien, ale efekt niektorých sa prejaví až o niekoľko rokov, pre všetky dotknuté strany je však dôležité, aby sa prispôsobili novým podmienkam vedenia exekúcií. Medzi prvými zrejme pocítia zmeny dlžníci Sociálnej poisťovne, ktorá bude môcť sama vydávať príkazy na začatie exekúcie a postihovať majetok svojich dlžníkov bez potreby podania návrhu na vykonanie exekúcie. Dôsledkom bude jednak zrýchlenie výberu poistného a jednak zníženie nákladov dlžníkov, ktorí len za rok 2015 zaplatili na trovy exekúcií vedených v prospech Sociálnej poisťovne 7,6 miliónov EUR.


JUDr. Andrej Horňák,
advokátsky koncipient
e-mail: hornak@mph-advocates.com


Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.

Apollo Business Center II
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 321 130 31
Fax: +421 2 321 441 48
email: office@mph-advocates.com

_______________

[*] Text bol aktualizovaný 23.12.2016


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk