Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
18.4.2019
ID: 4453upozornenie pre užívateľov

Pripravuje sa ďalšia novela Zákonníka práce, ktorá má upraviť vysielanie zamestnancov

Návrh pripravovanej novely Zákonníka práce týkajúcej sa vysielania zamestnancov v rámci EÚ je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní – bližšie viď https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/237. Návrh predpokladá účinnosť zmien od 30.07.2020.

Hlavným cieľom návrhu zákona je splniť si povinnosť transpozície práva EÚ (smernica 2018/957/EU, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb) do právneho poriadku SR. Cieľom smernice je doplnenie ďalších pravidiel vyslania, posilnenie postavenia zamestnancov, zabránenie obchádzaniu pravidiel, ale aj vyjasnenie niektorých sporných otázok.

RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o


V stručnosti ide najmä o nasledovné zmeny:

  • doplnenie okruhu ustanovení pracovného práva SR, ktoré sa na pracovnoprávny vzťah zamestnanca vyslaného na územie SR majú aplikovať (napr. navrhujú sa doplniť všetky mzdové zvýhodnenia, mzdovú kompenzáciu, iné povinné zložky mzdy a náhradu mzdy za dovolenku v zmysle Zákonníka práce, podmienky ubytovania, náhradu cestovných výdavkov, výdavkov za ubytovanie a stravné pri pracovnej ceste alebo pri ceste do obvyklého miesta výkonu práce na území SR),
  • zabezpečenie porovnateľných pracovných a mzdových podmienok pre zamestnancov vyslaných zahraničnou agentúrou dočasného zamestnávania alebo zahraničným vysielajúcim zamestnávateľom k užívateľskému zamestnávateľovi,
  • úpravu informačnej povinnosti užívateľského zamestnávateľa voči dočasnému zamestnávateľovi (agentúre dočasného zamestnávania), keď zamestnanec vyslaný na územie SR dočasným zamestnávateľom (agentúrou dočasného zamestnávania) k užívateľskému zamestnávateľovi má byť v rámci cezhraničného poskytovania služieb užívateľským zamestnávateľom v inom štáte vyslaný na výkon práce do iného štátu,
  • odlíšenie tzv. „krátkodobého vyslania“ (do 12 alebo 18 mesiacov, ak predĺženie doby pred jej uplynutím hosťujúci zamestnávateľ oznámil spolu s odôvodnením), kde sa aplikuje pracovné právo SR len v obmedzenom rozsahu tvrdého jadra a tzv. „dlhodobého vyslania“ (nad 12 alebo 18 mesiacov), kde sa má aplikovať celé pracovné právo SR s výnimkou  pravidiel založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovného pomeru, zákazu výkonu inej zárobkovej činnosti počas trvania pracovného pomeru a obmedzení konkurenčnej činnosti po skončení pracovného pomeru,
  • ustanovenie pravidiel počítania doby vyslania vo vzťahu k tzv. reťazeniu vyslaní (za reťazenie sa bude považovať, ak hosťujúci zamestnanec nahradí iného hosťujúceho zamestnanca, ktorý vykonával tú istú úlohu na tom istom mieste),
  • úpravu postupu, keď zamestnanec vyslaný do jedného členského štátu je počas vyslania vyslaný na výkon práce do iného členského štátu.
Návrh predpokladá tiež jednu zmenu zákona o cestovných náhradách pri vyslaní (uplatnenie zásady vylúčenia dvojitého hradenia nákladov) a viaceré zmeny zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb (zmeny súvisiace s navrhovanými zmenami Zákonníka práce, doplnenie povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa bezodkladne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe oznámiť Národnému inšpektorátu práce každú zmenu údajov, informácie o nahradení vyslaného zamestnanca iným zamestnancom, vzory formulárov oznámení určí Národný inšpektorát práce alebo registračný portál na webovom sídle Národného inšpektorátu práce).

V prípade otázok alebo záujmu o ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

Mgr. Martina Poliačiková

Mgr. Martina Poliačiková,
advokát
e-mail: martina.poliacikova@r-c.sk


RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-c.sk

PFR 2018 - d

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk