Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
19.11.2019
ID: 4630upozornenie pre užívateľov

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Od 01.01.2020 nadobúda účinnosť novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorou sa zavádza príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

V zmysle dôvodovej správy[1] je cieľom návrhu zákona podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa.

Podmienkou vyplatenia príspevku je, že pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov a zamestnanec o príspevok zamestnávateľa požiadal. Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť aj ďalšie podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok; v prípade, že zástupcovia zamestnancov u zamestnávateľa nepôsobia, zamestnávateľ rozhoduje samostatne.

KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.


Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. V uvedenom maximálnom rozsahu je tento príspevok oslobodený od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom, čo znamená, že je pre zamestnanca aj zamestnávateľa finančne efektívnejším spôsobom odmeny ako priama finančná odmena, ktorá podlieha plateniu daní a odvodov. Tento príspevok predstavuje zároveň daňovo uznateľný náklad zamestnávateľa.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Nakoľko sa príspevok poskytuje na športovú činnosť dieťaťa, novela definuje, že okrem vlastného dieťaťa zamestnanca sa za dieťa považuje tiež dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktoré je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa § 3 písm. k) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmenej počas šiestich mesiacov.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa, ktoré počas kalendárneho roka dovŕši 18 rokov veku, možno poskytnúť za celý kalendárny rok, v ktorom zamestnanec žiada o príspevok, a to kedykoľvek až do konca kalendárneho roka, nielen do dňa dovŕšenia 18 rokov veku dieťaťa zamestnanca.

Zamestnanec preukazuje pri podaní žiadosti o príspevok oprávnené výdavky, za ktoré sa považujú výlučne výdavky na športovanie dieťaťa zamestnanca u športovej organizácie zapísanej v registri právnických osôb v športe podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka. Oprávnené výdavky sa preukazujú najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok.

Zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa predložením dokladu do 30 dní odo dňa jeho vydania zo strany športovej organizácie, ktorého súčasťou musí byť meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje tento doklad. Ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak, v prípade splnenia podmienok zamestnávateľ zamestnancovi poskytne príspevok po predložení dokladu v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy.

Novela ustanovuje, že zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného zamestnávateľa; neobmedzuje však možnosť oboch rodičov požiadať zamestnávateľa o príspevok na to isté dieťa.

Z dôvodu ochrany mzdových nárokov zamestnancov, ktorí požiadajú o príspevok, novela ustanovuje, že zamestnanca, ktorý požiada o príspevok, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

Kukura

Mgr. Lukáš Kukura
,
senior právnik


KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.

Dunajská 32
811 08 Bratislava

Tel.:    +421 244 450 556
e-mail:    office@kvasnovsky-partners.sk

 PFR 2019PFR - daně a právo 2019_voPFR - energetika 2019_o
____________________
[1] K dispozici >>> tu.

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk