6.3.2015
ID: 2813upozornenie pre užívateľov

Rámec politiky dohľadu Eurosystému uverejnený ECB

Všeobecný súd zrušuje rámec politiky dohľadu Eurosystému uverejnený ECB, ktorý ukladá centrálnym protistranám povinnosť byť umiestnené v eurozóne

ECB nemá právomoc nevyhnutnú na stanovenie takej požiadavky pre centrálne protistrany, ktoré sa zúčastňujú na zúčtovaní cenných papierov

Eurosystém zahŕňa Európsku centrálnu banku (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktoré prijali euro ako spoločnú menu. Dňa 5. júla 2011 ECB uverejnila na svojej internetovej stránke rámec politiky dohľadu Eurosystému, ktorý opisuje jeho úlohu v dohľade nad „platobnými systémami, systémami zúčtovania a systémami vyrovnania obchodov“. Podľa ECB dohľad nad všetkými týmito systémami a infraštruktúrami vyplýva z úlohy podporovať plynulé fungovanie platobných systémov, ktorú mu zveruje Zmluva o FEÚ, a z článku 22 Štatútu Eurosystému a ECB, ktorý stanovuje, že „ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie a voči iným krajinám“.

V tomto rámci politiky dohľadu ECB objasnila, že systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi a zúčtovacie strediská centrálnej protistrany (ďalej len „centrálne protistrany“)[1] sú kľúčovými zložkami finančného systému. Finančný, právny alebo prevádzkový problém, ktorý sa týka týchto systémov, by mohol systémovo poškodiť finančný systém. Osobitne to platí pre centrálne protistrany, lebo tvoria ústredný bod rizika likvidity, ako aj kreditného rizika. V rámci politiky dohľadu sa zdôrazňuje, že nefunkčnosť infraštruktúr, ktoré sa nachádzajú mimo eurozóny, by mohla mať negatívne dôsledky pre platobné systémy, ktoré sa nachádzajú v eurozóne, hoci Eurosystém nemá na také infraštruktúry nijaký priamy vplyv. ECB z toho vyvodila, že infraštruktúry, ktoré uskutočňujú vyrovnanie transakcií v eurách, musia byť právne zriadené v eurozóne, pričom riadiaca a prevádzková kontrola nad všetkými základnými funkciami musí byť vykonávaná z eurozóny.

ECB objasnila, že táto politika umiestnenia sa uplatňuje voči centrálnym protistranám, ktoré majú priemernú čistú dennú úverovú expozíciu viac než 5 miliárd eur v jednej z hlavných kategórií produktov denominovaných v eurách.

Spojené kráľovstvo podalo na Všeobecný súd Európskej únie žalobu, v ktorej okrem iného tvrdí, že ECB nemá právomoc na stanovenie požiadavky umiestnenia voči centrálnym protistranám.

Vo svojom dnešnom rozsudku Všeobecný súd zrušuje rámec politiky dohľadu Eurosystému, ktorý ECB uverejnila, v rozsahu, v akom stanovuje požiadavku umiestnenia vnútri členského štátu Eurosystému pre centrálne protistrany, ktoré sa zúčastňujú na zúčtovaní cenných papierov.

Všeobecný súd konštatuje, že zakotvenie takej požiadavky prekračuje hranice samotného dohľadu, keďže zasahuje do regulácie ich činnosti, a usudzuje, že ECB nemá právomoc nevyhnutnú na regulovanie systémov zúčtovania cenných papierov, keďže jej právomoc je obmedzená článkom 127 ods. 2 Zmluvy o FEÚ iba na platobné systémy. Preto ak v článku 22 Štatútu chýba výslovný odkaz na zúčtovanie cenných papierov, výraz „zúčtovacie a platobné systémy“ sa musí vykladať tak, že má zdôrazniť, že ECB disponuje právomocou vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti platobných systémov vrátane tých, ktoré zahŕňajú fázu zúčtovania, ale nepriznáva jej samostatnú regulačnú právomoc vo vzťahu k všetkým systémom zúčtovania.

Ďalej Všeobecný súd zamieta argumentáciu ECB, podľa ktorej úloha podporovať plynulé fungovanie platobných systémov, ktorú jej zveruje Zmluva o FEÚ, predpokladá, že nevyhnutne má právomoc regulovať činnosť infraštruktúr zúčtovania cenných papierov. Ak sa ECB domnieva, že táto právomoc je nevyhnutná na riadne vykonávanie uvedenej úlohy, Všeobecný súd vyhlasuje, že jej prináleží, aby na základe článku 129 ods. 3 Zmluvy o FEÚ normotvorcovi Únie navrhla zmenu článku 22 Štatútu, ktorou sa doplní výslovný odkaz na systémy zúčtovania cenných papierov.

__________________________________
[1] Zúčtovacie strediská centrálnej protistrany zabezpečujú zúčtovanie určitých transakcií s mimoburzovými derivátmi, pričom znášajú a riadia kreditné riziko strán transakcie.

Zdroj:
Všeobecný súd Európskej únie - TLAČOVÉ KOMUNIKÉ
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.
Rozsudok vo veci T-496/11
Spojené kráľovstvo/Európska centrálna banka
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk