Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
27.9.2013
ID: 850upozornenie pre užívateľov

Septembrový súbor prípadov porušenia právnych predpisov: hlavné rozhodnutia

Európska komisia v mesačnom súbore rozhodnutí o porušení právnych predpisov predkladá podniknuté právne kroky voči členským štátom z dôvodu nesprávneho plnenia ich povinností podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú mnohých odvetví, je zabezpečiť správne uplatňovanie práva EÚ v prospech občanov a podnikov.

Komisia prijala 220 rozhodnutí vrátane 32 odôvodnených stanovísk a 6 podnetov na Súdny dvor Európskej únie. Súhrn hlavných rozhodnutí sa uvádza ďalej. Viac informácií o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov nájdete v MEMO/12/12.

1. Podnety na Súdny dvor

Voľný pohyb pracovníkov: Komisia podáva na Súdny dvor podnet voči Belgicku za diskriminačný prístup k lokálnym pracovným miestam vo verejnom sektore
Európska komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ podnet voči Belgicku pre diskriminačné podmienky pre uchádzačov o prácu v miestnom verejnom sektore vo francúzsky a nemecky hovoriacich regiónoch, ako aj v bruselskom regióne, ktorí neabsolvovali vzdelávanie v holandskom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Konkrétne sa jazykové znalosti uchádzačov uznávajú len ak získajú osvedčenie vydané Belgickým vládnym úradom pre výber pracovníkov (SELOR). Ako dôkaz jazykových znalostí sa neuznávajú žiadne iné osvedčenia.

Komisia podáva na Súdny dvor podnet voči Belgicku za diskriminačné ustanovenia o dani z dedičstva
Európska komisia rozhodla o predložení podnetu na Súdny dvor EÚ voči Belgicku pre jeho pravidlá zdaňovania vo Valónskom regióne, ktoré sú diskriminačné a porušujú pravidlá EÚ o voľnom pohybe kapitálu. Komisia sa domnieva, že absencia možnosti voľby pri oceňovaní akcií kótovaných na burzách mimo Belgicka je diskriminačná a obmedzuje voľný pohyb kapitálu v zmysle článku 63 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Sociálne zabezpečenie: Komisia podáva na Súdny dvor podnet voči Cypru za diskrimináciu určitých bývalých cyperských štátnych zamestnancov pracujúcich v iných členských štátoch
Európska komisia rozhodla o predložení podnetu na Súdny dvor EÚ voči Cypru pre uplatňovanie diskriminačných podmienok vo vzťahu k dôchodkovým právam a právam na neplatenú dovolenku bývalých cyperských štátnych zamestnancov pracujúcich v inom členskom štáte. Komisia sa domnieva, že tieto diskriminačné podmienky porušujú pravidlá EÚ o voľnom pohybe pracovníkov.

Dane: Komisia podáva na Súdny dvor podnet voči Poľsku pre znížené sadzby DPH na zdravotnícky tovar a výrobky protipožiarne ochrany
Európska komisia rozhodla o predložení podnetu na Súdny dvor EÚ voči Poľsku pre nezákonné uplatňovanie zníženej sadzby DPH na všeobecné lekárske vybavenie a farmaceutické výrobky. Podľa smernice EÚ o DPH sa členským štátom povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu DPH na lekárske vybavenie a iné zariadenia, ak spĺňajú dve podmienky. Musia byť určené na uľahčenie alebo liečbu zdravotného postihnutia a musia byť určené výlučne na osobné použitie postihnutým. Poľsko prekračuje tento rozsah priznaním zníženej sadzby DPH na lekárske vybavenie všeobecného použitia, ako je napr. vybavenie používané v nemocniciach, a na určité nemedicínske farmaceutické výrobky, ako sú dezinfekčné prostriedky a kúpeľné výrobky.

Verejné zdravie: Komisia podáva na Súdny dvor podnet voči Poľsku pre nedodržanie legislatívy EÚ o kvalite a bezpečnosti ľudských tkanív a buniek
Európska komisia rozhodla o predložení podnetu na Súdny dvor EÚ voči Poľsku z dôvodu nedodržania pravidiel EÚ o kvalite a bezpečnosti ľudských tkanív a buniek. Poľsko doposiaľ napriek opakovaným výzvam zo strany Komisie nezavŕšilo túto transpozíciu.

2. Odôvodnené stanoviská

Energetická efektívnosť budov Od siedmich členských štátov sa vyžaduje prijatie vnútroštátnych opatrení týkajúcich sa energetickej efektívnosti budov
Komisia formálne požiadala Rakúsko, Cyprus, Estónsko, Litvu, Luxembursko, Maďarsko a Spojené kráľovstvo, aby zabezpečili úplný súlad s povinnosťami, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov EÚ o energetickej efektívnosti budov (smernica 2010/31/EÚ). Komisia týmto členským štátom zaslala odôvodnené stanovisko, v ktorom ich žiada, aby Komisii oznámili všetky svoje opatrenia na transpozíciu danej smernice, ktorá mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov k 9. júlu 2012. Ak si tieto členské štáty do dvoch mesiacov nesplnia svoje právne záväzky, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru. Podľa danej smernice musia členské štáty zaviesť a uplatňovať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, zabezpečiť certifikáciu energetickej hospodárnosti budov a vyžadovať pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov. Okrem toho sú členské štáty v zmysle smernice povinné zabezpečiť, aby od roku 2021 všetky nové budovy boli tzv. budovami s takmer nulovou spotrebou energie. V septembri 2012 Komisia iniciovala konania o porušení právnych predpisov proti 24 členským štátom, ktoré neoznámili Komisii vnútroštátne opatrenia na transponovanie smernice do vnútroštátneho práva. Odôvodnené stanoviská už boli zaslané Taliansku, Grécku, Portugalsku a Bulharsku v januári 2013, Španielsku a Slovinsku v apríli 2013 a Belgicku, Nemecku, Fínsku, Francúzsku, Litve, Poľsku a Holandsku v júni 2013. Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto internetovej stránke.

Životné prostredie: Komisia žiada od štyroch členských štátov zapracovanie pravidiel EÚ o priemyselných emisiách
Európska komisia naliehavo žiada Taliansko, Cyprus, Slovinsko a Rumunsko, aby zaslali podrobné informácie o tom, ako sa právne predpisy EÚ o priemyselných emisiách zapracúvajú do ich vnútroštátnych právnych predpisov. Nová smernica o priemyselných emisiách nahrádza a aktualizuje staršie predpisy zamerané na prevenciu, znižovanie a podľa možnosti elimináciu znečisťovania spôsobovaného priemyselnými činnosťami, a mala byť zapracovaná do vnútroštátnych právnych predpisov k 7. januáru 2013. Spomenuté členské štáty termín premeškali a 21. marca 2013 im boli zaslané formálne výzvy. Komisia teraz zasiela odôvodnené stanoviská. Ak štyri spomenuté členské štáty neprijmú potrebné kroky do dvoch mesiacov, ich prípady sa môžu postúpiť Súdnemu dvoru EÚ, kde možno uložiť finančné sankcie.

Zmena klímy: Komisia žiada Poľsko a Slovinsko, aby prijali vnútroštátne opatrenia týkajúce sa revidovanej schémy obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie (EU ETS)
Komisia formálne požiadala Poľsko a Slovinsko, aby oznámili transpozíciu smernice 2009/29/ES, ktorou sa reformuje schéma obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie (EU ETS).

EU ETS je základným kameňom politiky Európskej únie v oblasti boja proti zmene klímy a jej kľúčovým nástrojom na znižovanie priemyselných emisií skleníkových plynov nákladovo efektívnym spôsobom.

Členské štáty majú právny záväzok transponovať túto smernicu do vnútroštátneho právneho poriadku do 31. decembra 2012. Poľsko a Slovinsko doposiaľ neoznámili žiadne transpozičné opatrenia. Komisia dnes preto formou odôvodneného stanoviska (druhý krok v konaní EÚ o porušení právnych predpisov) požiadala tieto dva členské štáty, aby zabezpečili súlad s právom EÚ.

Energia z obnoviteľných zdrojov: Taliansko a Španielsko sa vyzývajú, aby zabezpečili súlad s pravidlami EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov
Komisia oficiálne požiadala Taliansko a Španielsko, aby prijali opatrenia a zabezpečili plný súlad s pravidlami EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie. Komisia týmto krajinám zaslala odôvodnené stanoviská za to, že neinformovali Komisiu o úplnej transpozícii smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (smernica 2009/28/ES). Členské štáty mali právny akt vykonať do 5. decembra 2010. Taliansko a Španielsko však Komisiu neinformovali o všetkých transpozičných opatreniach potrebných na úplnú transpozíciu tejto smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Ak si tieto dva členské štáty nesplnia v lehote dvoch mesiacov svoje právne povinnosti, Komisia sa môže rozhodnúť predložiť vec Súdnemu dvoru. Tieto dve odôvodnené stanoviská dopĺňajú 17 podobných konaní, ktoré sa týkajú Rakúska, Belgicka, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Estónska, Fínska, Francúzska, Maďarska, Grécka, Írska, Luxemburska, Malty, Poľska, Slovinska, Lotyšska a Holandska. Podľa smernice musí každý členský štát naplniť svoj individuálny cieľ, aby sa dospelo k celkovému podielu energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie. Na dosiahnutie týchto cieľov musia členské štáty stanoviť napríklad pravidlá na zlepšenie prístupu k sieti v prípade elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, administratívnych a plánovacích postupov, informácií a školení inštalatérov. Ak sa navyše na dosahovanie cieľa v oblasti dopravy využívajú biopalivá, musia spĺňať viacero požiadaviek udržateľnosti, ktoré tiež musia byť zahrnuté do vnútroštátnych právnych predpisov. Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto internetovej stránke.

Životné prostredie: Komisia žiada Rakúsko, aby prijalo technické pravidlá EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
Európska komisia naliehavo žiada Rakúsko o zaslanie podrobných informácií o tom, ako sa právne predpisy EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach zapracúvajú do jeho vnútroštátnych predpisov. Rakúsko netransponovalo výnimky pre určité zariadenia obsahujúce olovo alebo kadmium. Obe smernice sa mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 2. januára 2013. Potom, čo Rakúsko premeškalo pôvodný termín, zaslala Komisia 21. marca 2013 formálnu výzvu. Keďže nedostatky stále neboli odstránené, Komisia zasiela odôvodnené stanovisko. Ak Rakúsko neprijme potrebné opatrenia do dvoch mesiacov, možno vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Komisia žiada Belgicko, aby prestalo zdaňovať zahraničné podniky kolektívneho investovania
Európska komisia oficiálne požiadala Belgicko, aby zmenilo pravidlá, ktoré uplatňuje v prípade každoročného zdaňovania zahraničných podnikov kolektívneho investovania (PKI).

Belgické právne predpisy umožňujú uložiť zníženú ročnú sadzbu dane iba v prípade PKI spravovaných belgickými právnymi predpismi. Výsledkom uvedeného je nepriaznivejší daňový režim pre podobné PKI, ktoré sú spravované právom iných členských štátov EÚ alebo štátov EHP.

Komisia zastáva názor, že belgické fiškálne pravidlá sú v rozpore so slobodou usadiť sa a s voľným pohybom kapitálu zakotvenými v zmluvách Európskej únie (články 56 a 63 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). V dôsledku uvedeného sa Belgicko vyzýva, aby zmenilo svoje právne predpisy.

Dotknuté PKI sú PKI spravované zahraničným právom, ktorých jedna alebo viacero sekcií alebo kategórií sú nadobúdané výhradne od inštitucionálnych alebo profesionálnych investorov konajúcich vo svojom vlastnom mene a ktorých cenné papiere môžu nakupovať iba títo investori.

Požiadavka Komisie má formu odôvodneného stanoviska. Ak Belgicko nevyhovie v lehote dvoch mesiacov, Komisia bude môcť predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie.

Komisia žiada Belgicko, aby prestalo diskriminačným spôsobom zdaňovať určité dary
Európska komisia oficiálne požiadala Belgicko, aby zmenilo fiškálny režim, ktorý uplatňuje Valónsky región na dary vzťahujúce sa na určité podielové jednotky podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) z ostatných členských štátov EÚ alebo z iného štátu EHP.

V belgických právnych predpisoch je stanovené uplatnenie zníženej dane výhradne na dary podielových jednotiek belgických PKIPCP uzavretého typu a belgických súkromných PKIPCP (ktoré zvyšujú základné imanie bez propagácie predaja svojich podielových listov na verejnosti), ale nie na dary podielových jednotiek obdobných PKIPCP z iných častí EÚ.

Komisia zastáva názor, že belgické fiškálne pravidlá sú v rozpore s voľným pohybom kapitálu zakotveným v zmluvách Európskej únie (článok 63 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). V dôsledku uvedeného sa Belgicko vyzýva, aby zmenilo svoje právne predpisy.

Požiadavka Komisie má formu odôvodneného stanoviska. Ak Belgicko nevyhovie v lehote dvoch mesiacov, Komisia bude môcť predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie.

Podnikanie: Komisia žiada Nemecko, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa predaja výrobkov s obsahom chemických zmesí MDI
Európska Komisia oficiálne požiadala Nemecko, aby upravilo svoje právne predpisy o chemických látkach z hľadiska spôsobu regulácie predaja výrobkov (zmesí) obsahujúcich látku MDI (Metylénedifenyl diizokynát). MDI sa bežne nachádza vo výrobkoch, s ktorými pracujú domáci majstri. V železiarstvach je bežne voľne dostupná vo výrobkoch ako jednozložkové peny, tavné lepidlá a v iných výrobkoch na lepenie, tmeliacich/výplňových systémoch v zásobníkoch a výrobkoch na natieranie.

V nariadení REACH (1907/2006/ES) sa uvádza, že zmesi obsahujúce látku MDI možno bezpečne uviesť na trh pre širokú verejnosť, ak ich obal obsahuje ochranné rukavice a osobitné písomné zdravotné upozornenia pre spotrebiteľov. Príslušný nemecký predpis (vyhláška o zákaze chemikálií) prekračuje tento rámec, keďže spotrebiteľom zakazuje nákup výrobkov s obsahom zmesí MDI priamo „z regálov“ a maloobchodníkom kladie ďalšie podmienky. Komisia je toho názoru, že Nemecko uplatňovaním prísnejších opatrení, ako si vyžaduje právo EÚ, porušuje nariadenie REACH.

Komisia formou odôvodneného stanoviska žiada Nemecko, aby svoje právne predpisy zmenilo. Ak Nemecko nezabezpečí súlad svojej legislatívy do dvoch mesiacov, Komisia môže záležitosť postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Životné prostredie: Komisia žiada Estónsko, aby prijalo právne predpisy EÚ v oblasti znečisťovania podzemnej vody
Európska komisia naliehavo žiada Estónsko, aby zosúladilo svoje vnútroštátne právne predpisy o ochrane podzemnej vody pred znečistením a zhoršením kvality so smernicou o podzemných vodách. Analýza estónskych právnych predpisov ukázala, že smernica nebola správne transponovaná, na čo Komisia 22. novembra 2012 zaslala formálnu výzvu. Väčšina nedostatkov sa týka technických podrobností ako nedostatočne konkrétne vymedzenie znečisťujúcich látok. Hoci Estónsko s nedostatkami súhlasí, opatrenia na ich odstránenie sa neprijali. Komisia preto zasiela Estónsku odôvodnené stanovisko a dáva mu dva mesiace na prijatie potrebných krokov. V opačnom prípade môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Životné prostredie: Komisia žiada Fínsko, aby transponovalo pravidlá EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely
Európska komisia naliehavo vyzýva Fínsko, aby transponovalo právne predpisy EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely do svojho vnútroštátneho práva. Cieľom príslušnej smernice je minimalizovať používanie zvierat pri pokusoch a vyžaduje sa v nej, aby sa vždy, keď je to možné, využívali alternatívne metódy, pričom sa má zabezpečiť, aby výskum v EÚ zostal výskumom najvyššej kvality. Uvedená smernica sa mala transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 10. novembra 2012. Keďže Fínsko termín nedodržalo, 31. januára 2013 mu bola zaslaná formálna výzva. Hoci bolo prijatých viacero právnych predpisov, Komisia sa obáva, že určité ustanovenia smernice v nich neboli zahrnuté a že je stále potrebné prijať právne predpisy týkajúce sa Alánd. Komisia preto zasiela odôvodnené stanovisko, a ak Fínsko neprijme potrebné kroky do dvoch mesiacov, vec možno postúpiť Súdnemu dvoru EÚ, ktorý mu môže udeliť finančné sankcie.

Pracovný čas: Komisia žiada Francúzsko, aby rešpektovalo práva lekárov pracujúcich v nemocniciach na obmedzenie pracovného času a minimálny čas odpočinku
Európska komisia zaslala Francúzsku formálnu žiadosť, aby rešpektovalo práva lekárov v nemocniciach na 48-hodinový priemerný týždenný pracovný čas a na minimálny čas odpočinku po opracovaní nadčasov v noci v zmysle smernice o pracovnom čase (2003/88/EC). Podľa tejto smernice môže členský štát povoliť zamestnávateľovi, aby žiadal od pracovníka prácu nad rámec 48-hodinového limitu (tzv. „opt-out“), treba však dodržať určité podmienky. Francúzske právo umožňuje takúto výnimku (opt-out) v prípade lekárov v nemocniciach, ale nespĺňa požadované podmienky ustanovené v smernici. Po prvé, od lekára možno vo viacerých situáciách vyžadovať prácu nad rámec limitu 48 hodín bez jeho individuálneho súhlasu, čo je v rozpore so smernicou. Po druhé, nie je zabezpečená ochrana lekára pred penalizáciou, ak čas navyše odmietne odpracovať. Po tretie, pravidlá merania pracovného času lekárov v nemocniciach sú nejasné, takže sa od lekárov v praxi vyžaduje odpracovanie času navyše. Okrem toho pri súčasnej praxi vo verejných nemocniciach lekári, ktorých v noci privolajú k urgentným prípadom po skončení ich riadneho pracovného času, niekedy nemajú pred návratom do práce dostatok odpočinku (podľa smernice majú pracovníci v priebehu 24 hodín nárok na minimálny denný odpočinok v trvaní 11 po sebe nasledujúcich hodín). Komisia konala na základe sťažnosti. Žiadosť Komisie adresovaná Francúzsku má v rámci konania EÚ vo veci porušenia právnych predpisov formu odôvodneného stanoviska. Francúzsko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia, ktoré prijalo v záujme zabezpečenia súladu s právom EÚ. V opačnom prípade môže Komisia podať voči Francúzsku podnet na Súdny dvor EÚ.

Voľný pohyb služieb: Komisia žiada ÍRSKO, aby odstránilo prekážky pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry
Európska komisia požiadala Írsko, aby dodržiavalo zásadu voľného pohybu služieb vo vzťahu k cestovným kanceláriám a cestovným agentúram (Článok 56 ZFEÚ, Článok 16 smernice o službách, Článok 3 smernice o elektronickom obchode). Írske právne predpisy a administratívna prax vyžadujú, aby cestovné agentúry a cestovné kancelárie z iných členských štátov, ktoré majú v úmysle poskytovať služby v Írsku, získali v Írsku povolenie, zložili v Írsku zábezpeku, disponovali minimálnym kapitálom podľa írskeho práva a uviedli írsku poštovú adresu. Tieto ustanovenia nezohľadňujú skutočnosť, že takíto poskytovatelia služieb majú právo poskytovať služby v iných členských štátoch a že sa na nich už vzťahujú požiadavky na záruku pre prípad platobnej neschopnosti platné v ich členskom štáte usadenia podľa smernice o balíku cestovných služieb. Takíto poskytovatelia služieb z EÚ by preto mali mať v Írsku právo dočasne (aj elektronicky) poskytovať cezhraničné služby bez toho, aby podliehali neoprávneným alebo neúmerným požiadavkám. Keďže Írsko doposiaľ príslušné ustanovenia nezmenilo, Komisia formou odôvodneného stanoviska žiada Írsko, aby prijalo opatrenia na zabezpečenie úplného súladu s pravidlami EÚ. Ak írske orgány do dvoch mesiacov neoznámia prijaté opatrenia na zabezpečenie súladu s pravidlami EÚ, Komisia môže túto záležitosť postúpiť Súdnemu dvoru EÚ. Viac informácií tu.

Letecká doprava: Komisia žiada Írsko, aby zabezpečilo systém sankcií za zneužitie letiskových prevádzkových intervalov
Európska komisia požiadala Írsko, aby do dvoch mesiacov oznámilo opatrenia, ktoré prijalo na zabezpečenie súladu s pravidlami EÚ o prideľovaní letiskových prevádzkových intervalov. Írsko musí zaviesť systém sankcií na trestanie zneužívania letiskových prevádzkových intervalov, ako to vyžaduje nariadenie o prevádzkových intervaloch. Letiskové prevádzkové intervaly sa používajú na prideľovanie obmedzenej kapacity (dráh, priestorov na termináloch) najrušnejších letísk v Európe. V nariadení EÚ o prevádzkových intervaloch sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili účinné, primerané a odrádzajúce sankcie voči opakovanému a úmyselnému konaniu, ktoré by mohlo spôsobiť narušenie činnosti iných leteckých dopravcov a ktoré bráni efektívnemu plánovaniu prevádzky letiska. K tomu dochádza napríklad keď leteckí dopravcovia bez riadneho odôvodnenia prevádzkujú letové služby v časoch, ktoré sa podstatne líšia od pridelených prevádzkových intervalov, alebo keď použijú väčší typ lietadla, než na aký bol interval pridelený. Nariadenie EÚ o prevádzkových intervaloch sa v súčasnosti posilňuje v rámci balíka opatrení pre letiská. Viac informácií: IP - Memo

Európska komisia pokračuje v právnych krokoch voči Rumunsku v súvislosti s právami samostatne zárobkovo činných osôb
Komisia zaslala Rumunsku odôvodnené stanovisko, pretože v plnej miere netransponovalo smernicu o rovnakom zaobchádzaní so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby. Lehota na transponovanie uplynula 5. augusta 2012 a v septembri 2012 bola Rumunsku zaslaná formálna výzva. Rumunsko zatiaľ transponovalo uvedenú smernicu do svojho vnútroštátneho právneho poriadku len čiastočne. Oznámilo Komisii viacero transpozičných opatrení, na úplnú transpozíciu je však potrebné prijať ešte ďalšie.

Smernicou o samostatne zárobkovo činných osobách a vypomáhajúcich manželoch a manželkách (2010/41/EÚ) sa garantujú práva sociálnej ochrany miliónov žien na pracovnom trhu, čím sa posilňuje podnikanie žien. Podľa týchto pravidiel sa samostatne zárobkovo činným ženám a vypomáhajúcim manželkám alebo životným partnerkám samostatne zárobkovo činných osôb priznáva dávka v materstve a dovolenka v dĺžke najmenej 14 týždňov, ak sa pre ňu rozhodnú. V súčasnosti je len jeden z troch podnikateľov ženského pohlavia. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď do dvoch mesiacov, môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ podnet voči Rumunsku.

Pravidlá finančného výkazníctva: Komisia žiada RUMUNSKO, aby zmenilo účtovné pravidlá
Európska komisia požiadala Rumunsko, aby zosúladilo pravidlá oceňovania a účtovania odkúpených pohľadávok s právnymi predpismi EÚ. Podľa práva EÚ sa položky vykázané v ročnej účtovnej závierke spravidla oceňujú metódou založenou na obstarávacej cene alebo výrobných nákladoch. Podľa rumunských účtovných predpisov sa majú prevedené pohľadávky v účtovníctve a záznamoch nadobúdateľa vykazovať v nominálnej hodnote. Právne predpisy EÚ neuvádzajú žiadnu výnimku, ktorá by povoľovala účtovanie odkúpených pohľadávok v nominálnej hodnote. Komisia teda formou odôvodneného stanoviska žiada Rumunsko, aby prijalo opatrenia na zabezpečenie úplného súladu s pravidlami EÚ. Ak rumunské orgány do dvoch mesiacov neoznámia prijaté opatrenia na zabezpečenie súladu s pravidlami EÚ, Komisia môže túto záležitosť postúpiť Súdnemu dvoru EÚ. Viac informácií tu.

Dane: Komisia žiada Rumunsko, aby zmenilo svoj postup vracania DPH
Európska komisia formálne požiadala Rumunsko, aby zmenilo svoj administratívny postup vracania DPH. Takmer všetky žiadosti o vrátenie DPH sa systematicky vybavujú s neprimeraným omeškaním, niekedy viac ako 180 dní. Tento postup nie je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti DPH, podľa ktorých sa DPH má vracať rýchlo, aby nevznikala záťaž pre daňových poplatníkov. Hoci členské štáty majú určitú vôľu v určovaní podmienok vracania DPH, rumunskí daňoví poplatníci musia v dôsledku aktuálnych omeškaní znášať bremeno spojené s DPH príliš dlho.

Žiadosť Komisie má formu odôvodneného stanoviska (druhý krok v konaní o porušení právnych predpisov). Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď do dvoch mesiacov, môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ podnet voči Rumunsku.

Dane: Komisia žiada Rumunsko, aby zrevidovalo svoje pravidlá zdaňovania príjmu nerezidentov zo zárobkovej činnosti
Európska Komisia oficiálne požiadala Rumunsko, aby zmenilo diskriminačné podmienky zdaňovania príjmu nerezidentov zo zárobkovej činnosti.

Rumunská legislatíva neumožňuje nerezidentským osobám, ktoré pracujú a zarábajú celý svoj príjem alebo jeho väčšinu v Rumunsku, využívať osobné a rodinné daňové úľavy. To môže viesť k nespravodlivému vyššiemu zdaneniu v Rumunsku, keďže hrozí, že daňovníkova osobná a rodinná situácia sa nezohľadní ani v jeho krajine pôvodu, kde nemá dostatočný zdaniteľný príjem, ani v Rumunsku ako krajine jeho zamestnania.

Podľa Komisie sú tieto Rumunské ustanovenia v rozpore so zásadou voľného pohybu pracovníkov v zmysle zmlúv EÚ a judikatúry EÚ, podľa ktorej musia mať daňovníci-nerezidenti, ktorí získavajú celý svoj príjem alebo jeho väčšinu v členskom štáte EÚ, rovnaké podmienky ako daňovníci-rezidenti (vec C-279-93 Schumacker).

Žiadosť Komisie má formu odôvodneného stanoviska. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď do dvoch mesiacov, môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ podnet voči Rumunsku.

Životné prostredie: Komisia žiada Slovensko, aby chránilo vtáctvo
Európska komisia žiada Slovenskú republiku, aby zosúladila svoje právne predpisy o poľovníctve so smernicou o vtáctve. Napriek poklesu populácie voľne žijúcich vtákov Slovensko v roku 2009 zaviedlo benevolentnejšie poľovnícke predpisy. Komisia v tejto veci zaslala Slovensku 27. februára 2012 formálnu výzvu a hoci sa viacero otázok vyriešilo, určité obavy pretrvávajú. Slovensko prisľúbilo zavedenie oblastí zákazu lovu v chránených územiach Dunajské Luhy a Záhorské Pomoravie s cieľom zastaviť pokles populácie husi divej, husi siatinnej a chochlačky, zmeny však stále nie sú schválené. Komisia preto zasiela odôvodnené stanovisko. Ak Slovensko neprijme potrebné opatrenia do dvoch mesiacov, možno vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Životné prostredie: Komisia žiada ŠPANIELSKO, aby zastavilo odber podzemných vôd, kým sa nevykoná vhodná štúdia environmentálneho vplyvu
Európska komisia naliehavo žiada Španielsko, aby rešpektovalo smernicu o biotopoch a smernicu o posudzovaní vplyvu na životné prostredie. Komisiu znepokojuje, že Španielsko povolilo v provincii Jaén (Andalúzia) projekt zavlažovania vodou z chráneného územia Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas bez toho, aby sa náležite posúdil vplyv zberu vody na vodné zdroje, prirodzené biotopy a druhy žijúce v tejto oblasti. Komisia 25. marca 2013 zaslala formálnu výzvu. Hoci Španielsko odber vody predbežne obmedzilo, Komisia nie je presvedčená, že toto opatrenie je na ochranu danej oblasti postačujúce, a teda zasiela odôvodnené stanovisko. Ak Španielsko neprijme potrebné opatrenia do dvoch mesiacov, možno vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Životné prostredie: Komisia žiada Švédsko, aby prijalo pravidlá EÚ v oblasti použitých batérií
Európska komisia naliehavo žiada Švédsko o zosúladenie jeho legislatívy o použitých batériách a akumulátoroch so smernicou EÚ o batériách. Smernica o batériách stanovuje pravidlá predaja a označovania batérií obsahujúcich nebezpečné látky a žiada členské štáty, aby stanovili kvantitatívne ciele zberu a recyklácie batérií a akumulátorov. Analýza švédskych právnych predpisov ukázala, že smernica nebola správne transponovaná, na čo Komisia 1. októbra 2012 zaslala formálnu výzvu. Hoci väčšina nedostatkov bola odstránená, niektoré zmeny sa zatiaľ neprijali. Komisia preto zasiela odôvodnené stanovisko, a ak Švédsko neprijme potrebné kroky do dvoch mesiacov, vec možno postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

3. Formálne výzvy

Doprava: Komisia naliehavo žiada Taliansko, Cyprus a Grécko, aby zaviedli právne predpisy EÚ týkajúce sa riešenia preťaženia európskeho vzdušného priestoru
Európska komisia požiadala Taliansko, Cyprus a Grécko o bezodkladné objasnenie ich opatrení na vytvorenie funkčných blokov vzdušného priestoru. Tieto opatrenia sú predmetom právnych predpisov z roku 2004 týkajúcich sa Jednotného európskeho neba (SES) a slúžia na reformovanie zastaraného európskeho systému riadenia letovej prevádzky. Funkčné bloky vzdušného priestoru majú nahradiť súčasnú nesúrodú zmes 27 vnútroštátnych blokov letovej prevádzky sieťou väčších regionálnych blokov v záujme zvýšenia efektívnosti a zníženia nákladov a emisií. Komisia sa snaží predísť kapacitnej kríze, keďže počet letov sa má podľa prognózy v nasledujúcich 10 až 20 rokoch zvýšiť o 50 %.

Životné prostredie: Európska komisia naliehavo žiada Taliansko, aby zabezpečilo súlad oceliarne v Tarente s environmentálnymi normami
Európska komisia podniká kroky voči Taliansku v snahe zmierniť vplyv najväčšej európskej železiarne a oceliarne patriacej spoločnosti ILVA v meste Tarent (ďalej len „ILVA“) na životné prostredie.

Na základe viacerých sťažností občanov i mimovládnych organizácií Komisia zistila, že Taliansko nezabezpečuje dodržiavanie požiadaviek EÚ týkajúcich sa priemyselných emisií zo strany spoločnosti ILVA, čo má vážne dôsledky pre ľudské zdravie a životné prostredie. Nerešpektuje ani smernicu o environmentálnej zodpovednosti, v ktorej sa stanovuje zásada, že „znečisťovateľ platí“. Európska komisia preto na základe odporúčania komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika zasiela formálnu výzvu, pričom dáva Taliansku dva mesiace na odpoveď.


4.Uzatvorené prípady

Volebné práva: Komisia právnymi krokmi zabezpečuje, aby občania EÚ mohli hlasovať v európskych a miestnych voľbách
Občania Európskej únie žijúci v inom štáte EÚ budú môcť vďaka právnym krokom zo strany Európskej komisie jednoduchšie uplatniť svoje právo voliť v európskych a miestnych voľbách. Správa vychádza z toho, že Komisia dnes uzavrela konanie vo veci porušenia právnych predpisov proti Bulharsku pre kladenie dodatočných požiadaviek na nebulharských občanov EÚ, ktorí si želajú voliť alebo kandidovať v miestnych a európskych voľbách (napríklad požiadavka uviesť číslo a dátum osvedčenia o pobyte). Vzhľadom na zmeny bulharského právneho poriadku sa Komisia rozhodla konanie proti tejto krajine ukončiť. Komisia od roku 2010 identifikovala podobné prekážky pri uplatňovaní volebných práv občanov EÚ v krajine pobytu aj v ďalších desiatich členských štátoch (Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko), tie sa však okrem troch neuzavretých prípadov už vyriešili. Komisia tento krok podnikla osem mesiacov pred ďalšími voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 22. — 25. mája 2014.


Zdroj: EU, Logo: GCCA


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk