Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
23.8.2022
ID: 5514upozornenie pre užívateľov

Sloboda tlače: zverejnenie dôvernej informácie o pripravovanom uverejnení novinového článku sprostredkovávajúceho nepotvrdenú informáciu týkajúcu sa spoločností kótovaných na burze novinárom je oprávnené, ak je nevyhnutné na umožnenie výkonu novinárskej činnosti a je v súlade so zásadou proporcionality

Novinár uverejnil na internetovej stránke Daily Mail dva články sprostredkovávajúce nepotvrdené informácie o predložení ponuky na prevzatie akcií spoločnosti Hermès (zo strany spoločnosti LVMH) a spoločnosti Maurel & Prom. Uvedené ceny významne prekračovali ceny týchto akcií na burze Euronext. Uverejnenie týchto článkov spôsobilo značný nárast cien týchto akcií. Krátko pred uverejnením článkov boli zadané príkazy na nákup predmetných akcií niekoľkými britskými rezidentmi, ktorí tieto akcie po uverejnení článkov predali.

Francúzsky Úrad pre finančné trhy (AMF) uložil tomuto novinárovi peňažnú sankciu vo výške 40 000 eur, pretože poskytol informáciu o pripravovanom uverejnení svojich článkov týmto britským rezidentom, čím im poskytol „dôverné informácie“.

Odvolací súd v Paríži, na ktorý bola podaná žaloba o neplatnosť tohto rozhodnutia, položil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku týkajúcu sa výkladu ustanovení práva Európskej únie v oblasti obchodovania s využitím dôverných informácií. Po prvé chce vedieť, či informáciu týkajúcu sa pripravovaného uverejnenia novinového článku sprostredkovávajúceho nepotvrdené trhové informácie, možno považovať za dôvernú informáciu, na ktorú sa vzťahuje zákaz zverejňovania takýchto informácií. Po druhé sa pýta Súdneho dvora na výnimky z tohto zákazu v osobitnom kontexte novinárskej činnosti.

Podľa Súdneho dvora informácia týkajúca sa pripravovaného uverejnenia novinového článku sprostredkovávajúceho nepotvrdenú trhovú informáciu o emitentovi finančných nástrojov môže predstavovať „presnú“ informáciu, a teda patriť pod pojem „dôverná informácia“, ak uvádza najmä cenu, za ktorú sa cenné papiere budú dať kúpiť, meno novinára, ktorý tento článok podpísal, a tlačový orgán zodpovedný za jeho uverejnenie.

Zverejňovanie dôverných informácií na účely žurnalistiky môže byť podľa práva Únie odôvodnené slobodou tlače a slobodou prejavu. Účely žurnalistiky môžu zahŕňať prípravné investigatívne práce súvisiace s uverejnením, ktoré novinár vykoná s cieľom overiť pravdivosť nepotvrdených informácií.

Zverejnenie dôverných informácií novinárom je však oprávnené len vtedy, ak sa považuje za nevyhnutné na výkon jeho povolania a v súlade so zásadou proporcionality. Vnútroštátny súd preto musí preskúmať tieto otázky: na jednej strane či bolo nevyhnutné, aby novinár, ktorý sa snažil overiť pravdivosť nepotvrdenej trhovej informácie, poskytol tretej osobe okrem obsahu tejto nepotvrdenej informácie aj informáciu, že sa pripravuje uverejnenie článku sprostredkovávajúceho túto nepotvrdenú informáciu. Na druhej strane, či by prípadné obmedzenie slobody tlače, ktoré by zákaz takéhoto zverejnenia priniesol, bolo s ohľadom na jeho potenciálne odrádzajúci účinok na výkon novinárskej činnosti, ako aj pravidlá a kódexy, ktoré novinári musia dodržiavať, neprimerané vo vzťahu k ujme, ktorú by takéto zverejnenie mohlo spôsobiť nielen súkromným záujmom niektorých investorov, ale aj integrite finančných trhov.

Zdroj: Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 45/22
V Luxemburgu 15. marca 2022
Rozsudok vo veci C-302/20
Autorité des marchés financiers


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk