25.4.2019
ID: 4458upozornenie pre užívateľov

Timesharing – súdna prax v Španielsku

Kúpa práva na časovo vymedzené užívanie ubytovacieho zariadenia v rámci dovolenkového rezortu, alebo tzv. „timesharing“, je v Španielsku populárnym dovolenkovým systémom, ktorý využíva mnoho domácich i zahraničných užívateľov.

Avšak nie vždy sa kupujúci dopracuje k očakávanému pôžitku zo zaplateného luxusného apartmánu. Problémom sú nekalé podvodné praktiky jednotlivých rezortov, klamlivá reklama, nejasné zmluvné podmienky, vysoké udržiavacie poplatky, neochota komunikovať zo strany rezortu, etc., ale aj rôzne životné situácie pre ktoré majiteľ užívacieho práva nemôže z objektívnych dôvodov stráviť „svoj týždeň“ v apartmáne, alebo jednoducho nechce ďalej platiť vysoké sumy poplatkov a zmluvný vzťah chce ukončiť.

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

Vo väčšine prípadov existuje pred podpisom zmluvy medzi predávajúcim a budúcim kupujúcim komunikácia, ktorej účelom je pod neustálym tlakom agresívnej predajnej techniky donútiť kupujúceho ku kúpe produktu. Kupujúcim sú poskytnuté informácie, ktoré nie sú v súlade so skutočnosťou a taktiež kupujúci nie sú informovaní o svojich právach týkajúcich sa odstúpenia od zmluvy alebo zápisu zmluvy do katastra nehnuteľností.

Uzatvorenú timeshare zmluvu je možné vypovedať alebo žiadať o určenie jej neplatnosti súdnou cestou. V roku 2015 Najvyšší súd v Španielsku vytvoril nový právny rámec pre inštitút časovo vymedzeného užívania nehnuteľností podľa ktorého je každá zmluva ktorá nespĺňa zákonom stanovený minimálny obsah absolútne neplatná.

Dôvody neplatnosti zmluvy sú vymedzené zákonom Ley 4/2012, ktorý stanovuje minimálne náležitosti ktoré musí zmluva obsahovať.

  • Zmluva musí byť uzatvorená na dobu určitú. Trvanie zmluvy nemôže presiahnuť dobu 50 rokov a v zmluve musí byť uvedený termín jej ukončenia.
  • V zmluve musí byť uvedený spôsob aktualizácie ročného udržiavacieho poplatku.
  • Zmluva musí špecifikovať ubytovacie zariadenie údajmi z katastra v ktorom je nehnuteľnosť zapísaná.
  • V zmluve musí byť uvedená možnosť zápisu zmluvy vo forme notárskej zápisnice do Majetkového registra a náklady spojené so zápisom.
  • V zmluve musí byť predávajúci identifikovaný údajmi z obchodného registra.
  • V zmluve musí byť uvedené právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy do desiatich dní od jej podpísania, alebo zmluvu do troch mesiacov vypovedať v prípade, že zmluva neobsahuje uvedené náležitosti.
  • V zmluve musí byť uvedené právo kupujúceho domáhať sa neplatnosti zmluvy na príslušnom súde v lehote 4 rokov od jej uzavretia.
  • Zmluva nesmie stanovovať preddavky na udržiavacie poplatky.
Súdnym konaním o určenie neplatnosti zmluvy sa môže kupujúci domáhať vrátenia kúpnej ceny spolu s úrokmi, nie však vrátenia udržiavacích poplatkov.

Michal Matrtaj 
Michal Matrtaj 
 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk