2.4.2020
ID: 4726upozornenie pre užívateľov

Ukončovanie starých exekučných konaní a paušálne trovy exekútora v podnikateľskej praxi

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 233/2019 Z. z. ľudovo označovaného ako tzv. exekučná amnestia (ďalej len „zákon“)[1] sa rok 2020 bude niesť v znamení zastavovania starých exekúcií/exekučných konaní.[2] Mnohým obchodným spoločnostiam už boli doručené upovedomenia o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu tzv. paušálnych trov exekučného konania. Hrozí aj môjmu exekučnému konaniu zastavenie? Má exekútor nárok na úradu paušálnych trov? Mám ako veriteľ možnosť sa brániť voči zastaveniu exekúcie alebo uplatneným paušálnym trovom? Všetky potrebné informácie nájdete v tomto článku.

Ktorých exekučných konaní sa zákon týka?

Zákon sa týka všetkých exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017, vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017, teda v čase pred tzv. veľkou novelou exekučného poriadku. Ak bol Váš návrh na vykonanie exekúcie podaný po 1. apríli 2017 už na Okresný súd Banská Bystrica – nový tzv. Exekučný súd, nemusíte sa obávať toho, že aj Vaše exekučné konanie bude zo zákona zastavené. Samozrejme za predpokladu, že nedôjde k novelizácií zákona.


Eversheds_logoDôvody pre zastavenie starej exekúcie

Zákon celkovo rozlišuje štyri prípady, kedy sa stará exekúcia zastavuje.

  • uplynutím rozhodnej doby;
  • oprávnený/povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po povinnom/oprávnenom bolo zastavené z dôvodu nemajetnosti;
  • zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený;
  • dôvod na zastavenie vyplýva z osobitného predpisu.
Najčastejšie sa stará exekúcia zastavuje v dôsledku uplynutia tzv. rozhodnej doby. Rozhodná doba je 5 rokov odo dňa doručenia poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi.

Zákon upravuje aj dôvody, pre ktoré sa stará exekúcia nezastavuje a to napriek tomu, že exekúcia spadá do niektorého z vyššie uvedených prípadov, pôjde napríklad o vymoženie pohľadávky na výživnom.

Pre ilustráciu proces, ktorý predchádzal povereniu exekútora na vykonanie exekúcie vyzeral nasledovne:

  • Veriteľ najprv doručil vybranému exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie;
  • Exekútor následne predložil návrh na vykonanie exekúcie príslušnému súdu a požiadal ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie;
  • Súd nakoniec poveril exekútora vykonaním exekúcie.
Napríklad, ak poverenie na vykonanie exekúcie bolo doručené exekútorovi 10.02.2015, tak rozhodná doba uplynula 10.02.2020. K zastaveniu starej exekúcie môže vo všeobecnosti dôjsť najskôr 01.01.2020, teda najskôr dňom účinnosti zákona.

Ak, si nie ste istý, kedy bolo doručené poverenie na vykonanie exekúcie exekútorovi na internete je dostupný oficiálny zoznam poverení na vykonanie exekúcie, vedený ministerstvom spravodlivosti.[3] Nie je preto potrebné kontaktovať  Okresný súd v Banskej Bystrici. Exekútor tiež musí v upovedomení o zastavení starej exekúcie špecifikovať dôvod prečo bola exekúcia zastavená.

Upovedomenie o zastavení starej exekúcie, paušálne trovy starej exekúcie a iné trovy


Upovedomenie o zastavení exekúcie má zákonom stanovenú formu.[4] K jej učeniu došlo relatívne nedávno a preto až teraz exekútori začínajú masovo rozosielať upovedomenia o zastavení exekúcie. Exekútor má zo zákona lehotu 120 resp. 180 dní na doručenie upovedomenia o zatavení exekúcie.

Trovy exekučného konania si exekútor uplatňuje v upovedomení o zastavení starej exekúcie.

Trovy exekučného konania pozostávajú z:

  • trov, ktoré si exekútor oprávnene ponechal zo skôr vymoženého plnenia;
  • paušálnych trov.
Na úhradu iných trov exekúcie nemá zo zákona exekútor nárok a nemôže si ich teda uplatňovať.  Paušálne trovy starej exekúcie sú vždy vo výške 35 €. Ak je exekútor platiteľ DPH k paušálnym trovom si pripočítava aj DPH.

Zaplatiť exekútorovi paušálne trovy exekúcie je povinný veriteľ. Veriteľ tak musí urobiť v lehote do 60 dní odo dňa ukončenia exekučného konania. Pozor, po uplynutí 60 dňovej lehoty na úhradu sa neuhradené paušálne trovy stávajú exekučným titulom na podklade, ktorého môže exekútor viesť exekúciu voči doterajšiemu veriteľovi.

Námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie a ukončenie exekučného konania

Proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie sú prípustné námietky. Možno ich podať do 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia o zastavení starej exekúcie. Proti uplatneným paušálnym trovám námietky prípustné nie sú. Pre ilustráciu námietky možno podať napríklad ak exekútor nesprávne vyčíslil trovy exekučného konania, zastavil exekúciu, ktorú nemožno zastaviť atď.
 
Exekučné konanie sa končí dňom, kedy súd rozhodne o námietkach oprávneného alebo už doručením upovedomenia o zastavení starej exekúcie, ak oprávnený žiadne námietky v lehote nepodal.

Opätovné začatie zákonom ukončeného exekučného konania.

Exekučné konanie, ktoré bolo v zmysle vyššie uvedeného zastavené možno opätovne začať. Exekučné konanie sa začína  podaním návrhu na vykonanie exekúcie na Okresný sud Banská Bystrica. K návrhu je potrebné pripojiť exekučný titul[5] s upovedomením o zastavení starej exekúcie alebo právoplatným rozhodnutím súdu o zamietnutí alebo odmietnutí námietok.

Zákon istým spôsobom chráni veriteľov prostredníctvom modifikácie premlčacej doby vymáhanej pohľadávky. Podľa zákona sa pohľadávka, ktorá bola vymáhaná v zastavenom exekučnom konaní nepremlčí skôr, ako jeden rok po ukončení exekučného konania.

Záver

Zákon možno považovať za právne nesystémový. Súhlasíme s názorom Slovenskej komory exekútorov, že právny nástroj na oddlženie jednotlivca už predsa máme. Je ním oddlženie, viac známe ako tzv. osobný bankrot. Osobný bankrot už zastavil približne pol milióna exekúcií. Rozsah oddlženia je ďaleko širší. Pre ilustráciu dlžník môže mať okrem dlhov v už prebiehajúcich exekučných konaniach aj iné dlhy, na podklade ktorých sa ešte nezačalo exekučné konanie.

Právna úprava najviac zaťažuje samotných podnikateľov. Pre ilustráciu predstavte si, že podnikateľ môže byť veriteľom v tisíc starých exekúciách a nakoniec v dôsledku zastavenia starých exekúcií nevymôže nič a ešte bude musieť zaplatiť 35-tisíc EUR bez DPH ako náhradu paušálnych trov exekútorom.

Mgr. Martin Stríž
,
Advokátsky koncipient


Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/a
811 08 Bratislava

Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk
_______________________

[1] K dispozici >>> tu.
[2] pozn. autora mimoriadne dôležité je, že exekučný poriadok rozlišoval/rozlišuje medzi exekučným konaním – úsekom exekučného konania, ktorý sa začínal doručením návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, dnes sa návrh doručuje na Okresný súd Banská Bystrica a exekúciou – úsekom exekučného konania, ktorý sa začínal/začína až doručením upovedomenia o začatí exekúcie.
[3] K dispozici >>> tu.
[4] K dispozici >>> tu.
[5] pozn. autora exekučným titulom môže byť napríklad: vykonateľné rozhodnutie súdu, vykonateľné rozhodnutie o dedičstve, vykonateľný platobný príkaz.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk