9.6.2016
ID: 3364upozornenie pre užívateľov

Únia kapitálových trhov: Rada sa dohodla na svojej pozícii, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa prospektov

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) 8. júna 2016 sa v mene Rady dohodol na rokovacej pozícii k novým pravidlám týkajúcim sa prospektov na emisiu a ponúkanie cenných papierov.

Cieľom tohto návrhu nariadenia je znížiť jednu z hlavných regulačných prekážok, ktorej podniky čelia pri emisii majetkových a dlhových cenných papierov. Jeho zámerom je zjednodušiť a znížiť administratívne povinnosti týkajúce sa zverejnenia prospektov takým spôsobom, aby sa zabezpečilo dostatočné informovanie investorov.

„Prostredníctvom tejto dôležitej reformy sa pomôže spoločnostiam, ktoré potrebujú financovanie, aby získali prístup na európske kapitálové trhy“, povedal Jeroen Dijsselbloem, minister financií Holandska a predseda Rady. „Prospekt je nevyhnutným nástrojom pre investorov, ale právnymi požiadavkami sa nesmú vytvárať zbytočné prekážky pri získavaní kapitálu.“

Rada potvrdí dohodu Coreperu na zasadnutí 17. júna 2016 a požiada predsedníctvo, aby začalo rokovania s Európskym parlamentom. Cieľom je prijať nariadenie v prvom čítaní.

Reforma pravidiel o prospektoch patrí medzi opatrenia, ktoré Komisia oznámila v rámci svojho Investičného plánu pre Európu z roku 2014, ktorého cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie.

Zároveň predstavuje druhý významný stavebný kameň plánu EÚ z roku 2015 na vybudovanie únie kapitálových trhov. Rada v decembri 2015 dosiahla podobnú dohodu o návrhoch na podporu rozvoja sekuritizačného trhu v Európe. Únia kapitálových trhov by mala byť plne funkčná do konca roka 2019. Cieľom je posilniť v hospodárstve EÚ úlohu trhového financovania popri bankovom financovaní.

V prospektoch sa uvádzajú informácie o spoločnosti, na základe ktorých sa investori budú môcť rozhodnúť, či kúpiť cenné papiere emitované alebo ponúkané touto spoločnosťou. Ich zverejnenie pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie je povinné zo zákona. Avšak najmä MSP odrádza od emisie alebo ponuky cenných papierov miera byrokracie a spojené náklady. Cieľom návrhu je preto poskytnúť všetkým typom emitentov pravidlá poskytovania informácií, ktoré sú prispôsobené ich špecifickým potrebám, a zároveň urobiť z prospektu relevantnejší nástroj informovania potenciálnych investorov.

Existujúca smernica sa zmenila na nariadenie a prostredníctvom jeho znenia sa zároveň znižujú rozdiely, ktoré vznikli pri vykonávaní členskými štátmi. Posilní sa tým súdržnosť pravidiel o prospektoch na celom jednotnom trhu EÚ, a to v súlade s cieľmi únie kapitálových trhov.

V návrhu sa stanovujú osobitné pravidlá pre spoločnosti už kótované na regulovanom trhu, ktoré chcú získať dodatočný kapitál prostredníctvom sekundárnych emisií, ako napríklad MSP.

Stanovujú sa v nej tiež opatrenia na dosiahnutie väčšej konvergencie medzi pravidlami týkajúcimi sa prospektov a inými pravidlami zverejňovania.

Nariadenie si vyžaduje, aby ho Rada prijala kvalifikovanou väčšinou po dohode s Európskym parlamentom. (právny základ: článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.)

> Návrh nariadenia z júna 2016 o prospekte, ktorý sa má zverejniť pri obchodovaní s cennými papiermi 
 
Zdroj: TS Rada EÚ


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk