Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
11.6.2015
ID: 2909upozornenie pre užívateľov

Výkladové stanovisko vydané Úradom pre verejné obstarávanie

Dňa 15. mája 2015 vydal Úrad pre verejné obstarávanie výkladové stanovisko č. 4/2015 k preukazovaniu majetkovej účasti podľa §26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Podľa bodu I výkladového stanoviska nemôže byť záujemcovi/ uchádzačovi znemožnená účasť na verejnom obstarávaní, len na základe toho, že záujemca/uchádzač alebo určité fyzické osoby majú sídlo/bydlisko v určitom štáte. Úrad pre verejné obstarávanie napriek formulačnej nejednoznačnosti má za to, že nebolo úmyslom zákonodarcu automaticky vylúčiť z verejného obstarávania právnické osoby a/alebo fyzické osoby, ktoré majú sídlo/bydlisko v inom štáte, opierajúc sa pritom o právo európskej únie, medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, Ústavu Slovenskej republiky a dôvodovú správu k zákonu č. 13/2015 Z. z., podľa ktorej cieľom zákona je znemožnenie účasti na verejnom obstarávaní tzv. schránkovým firmám, ktorých vlastnícka štruktúra je nejasná. Domicil záujemcu/uchádzača nie je podstatný na dosiahnutie účelu novely.

Ak záujemca/uchádzač preukáže svoju vlastnícku štruktúru relevantnými dokladmi až do úrovne známych fyzických osôb, ktoré majú v záujemcovi/uchádzačovi kvalifikovanú účasť, účasť na verejnom obstarávaní mu nemôže byť znemožnená. Úrad to odôvodnil aplikáciou výkladu e ratione legis, opierajúc sa o nález Ústavného súdu č.k. III. ÚS 341/07 a taktiež z dôvodu, že preukazovanie vlastníckej štruktúry do úrovne všetkých osôb je v praxi nemožné napr. pri spoločnostiach, ktorých akcie sú verejne obchodované na burzách cenných papierov, ktoré nevedú kompletný zoznam všetkých akcionárov. Niektoré právne poriadky navyše upravujú povinnosť evidovať len akcionárov/spoločníkov vlastniacich určitý podiel a to len k určitému dátumu. Úrad pre verejné obstarávanie má ďalej za to, že v prípade ak má záujemca/uchádzač v rámci svojej štruktúry ako akcionárov alebo spoločníkov verejné subjekty, tento verejný subjekt svoju vlastnícku štruktúru ďalej nepreukazuje (bod III).

Doklady, ktorými je možné preukázať vlastnícku štruktúru až po úroveň známych fyzických osôb, ktoré majú v záujemcovi/uchádzačovi kvalifikovanú účasť, zahŕňajú okrem dokladov vydávaných štátnymi orgánmi, úradmi alebo inými štátom poverenými orgánmi, aj doklady ktoré sú vydané príslušnými orgánmi obchodných spoločností alebo iných subjektov (napríklad združenia, nadácie a podobne), ktoré preukazujú vlastnícku štruktúru. Pre vylúčenie pochybností sa za doklad, ktorým je možné preukázať vlastnícku štruktúru, považuje aj čestné vyhlásenie príslušného orgánu, ktorým tento potvrdí, že v právnickej osobe nemá žiadna známa fyzická osoba kvalifikovanú účasť (vzhľadom na to, že mnoho krajín nevydáva žiadne doklady, ktorými je možné preukázať vlastnícku štruktúru príslušnej osoby). Takýmito orgánmi môžu byť aj príslušné orgány právnických osôb napr. valné zhromaždenie, konateľ, predstavenstvo a pod.

V prípade, že má verejný obstarávateľ/obstarávateľ dôvodné pochybnosti o pravdivosti, či úplnosti predložených dokladov, požiada záujemcu/uchádzača o doplnenie dokladov. Takýto postup zo strany verejného obstarávateľa/obstarávateľa musí byť v záujme dodržania princípu transparentnosti preskúmateľný, zodpovedať princípom verejného obstarávania a nesmie byť šikanózny. V súlade s princípom transparentnosti je potrebné oboznámiť záujemcu/uchádzača s dôvodmi pochybností o pravdivosti alebo úplnosti predložených dokladov už v žiadosti o doplnenie dokladov podľa § 33 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Závery formulované vo vzťahu k preukazovaniu kvalifikovanej účasti fyzických osôb platia primerane aj pre preukazovanie existencie/neexistencie kvalifikovanej účasti verejného funkcionára. Toto môže uskutočniť napríklad formou čestného vyhlásenia príslušného orgánu. Záujemca/uchádzač, ktorým je fyzická osoba, nemusí vo vzťahu k §26a zákona o verejnom obstarávaní predkladať žiadne doklady a z povahy veci nepreukazuje vlastnícku štruktúru vôbec, keďže záujemca/uchádzač, ktorý je fyzickou osobou, je jednoznačne identifikovateľný, navyše je právne a vecne nemožné, aby v ňom mal ktokoľvek iný kvalifikovanú účasť.


JUDr. Ján Azud

JUDr. Ján Azud,
Partner


Ružička Csekes in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 22
Fax: +421 2 32 33 34 43
e-mail: an.azud@rc-cms.sk

Právnická firma roka 2015

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk