19.2.2015
ID: 2795upozornenie pre užívateľov

Zamedzenie niektorých poplatkov u lekárov

Národná rada Slovenskej republiky dňa 12.02.2015 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „novela“).

 
 AK Kollar
 
Cieľom novely je zamedziť zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyberať úhradu za to, čo je súčasťou zdravotného výkonu. Zároveň sa ustanovujú nové súčasti zdravotného výkonu, ktorými sú objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas; vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu; vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu; vypísania odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo na poskytnutie ústavnej starostlivosti; potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka. Poistenec nebude za vyššie uvedené úkony platiť, nakoľko sú uhrádzané zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Poskytovateľ, ktorý má zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou nesmie požadovať úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá je plne uhrádzaná z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti akoukoľvek úhradou nad ustanovený rozsah spoluúčasti poistenca, ani akýmikoľvek inými plneniami nad tento rozsah. Vyšší územný celok bude schvaľovať zoznam zdravotných výkonov, pri ktorých môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vyžadovať spoluúčasť poistenca. Ide o zdravotné výkony uvedené v nariadení vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia. Predmetné zdravotné výkony a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti musia byť súčasťou cenníka všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytuje. Stanovenie ceny k jednotlivým položkám je v kompetencii poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný dodržiavať cenník všetkých zdravotníckych výkonov, ktorý musí byť umiestnený vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu, môže od poistenca požadovať úhradu za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti len ak poistenec o nadštandardný pobyt písomne požiadal.

Na ukladanie sankcií v zmysle novely bude príslušný samosprávny kraj, pričom tieto pokuty budú príjmom samosprávneho kraja. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinný do 31. mája 2015 zaslať príslušnému samosprávnemu kraju cenník všetkých zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov a služieb pri ktorých možno požadovať úhradu. Novela nadobúda účinnosť od 01. apríla 2015, okrem ustanovení § 79 ods. 1 písm. zv) a zw) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť až 01. júna 2015.

Zdroj: www.nrsr.sk


JUDr. Pavol Kollár ml.

JUDr. Pavol Kollár ml.,
advokát


Advokátska kancelária/Law Firm JUDr. Pavol Kollár

Lehotského 4,
811 06 Bratislava


Tel.: +421 2 207 27 776
Fax: +421 2 207 46 155
e-mail: kollar@judrkollar.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk