Knižné novinky

Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov

Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov

Dušana Bieleszová

Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania (mediácie) sa na základe posledných výskumov ukazuje byť vhodnou cestou prevencie proti nežiaducim spoločenským javom v...

Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov (E-kniha)

Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov (E-kniha)

Dušana Bieleszová

Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania (mediácie) sa na základe posledných výskumov ukazuje byť vhodnou cestou prevencie proti nežiaducim spoločenským javom v...

Autorský zákon - komentár

Autorský zákon - komentár

Jarmila Lazíková

Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov.
Základom publikácie je komentár k...

Zákon o verejnom obstarávaní - komentár

Zákon o verejnom obstarávaní - komentár

Marek Griga, Juraj Tkáč

Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní je jedinečnou publikáciou na slovenskom knižnom trhu. Podrobne sa zaoberá témou verejného obstarávania, upravenou zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení dvoch posledných...

Účtovníctvo I - cvičebnica A

Účtovníctvo I - cvičebnica A

Darina Saxunová

Publikácia obsahuje v úvode každej kapitoly stručné teoretické zhrnutie danej problematiky a časť otázok, cvičení a riešených a neriešených príkladov. V závere väčšiny kapitol sú uvedené aj kontrolné otázky. Výsledky...

DPH v praxi (Online)

DPH v praxi (Online)

Odborný mesačník, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.
Časopis je určený

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
daňovým...

Teória hier

Teória hier

Marián Goga

Teória hier je vedná disciplína, ktorá je súčasťou operačnej analýzy a jedným z odvetví aplikovanej matematiky. Značným prínosom bolo jej použitie v matematickej štatistike a lineárnom programovaní.
Zámerom tejto vysokoškolskej...

Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu

Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu

Róbert Jakubáč

Po publikácii „Judikatúra vo veciach náhrady škody“ predkladá naše vydavateľstvo tak odbornej, ako aj laickej verejnosti ďalší výber z rozhodnutí slovenských, českých a československých súdov z oblasti zodpovednosti za škodu,...

Teória hier (E-kniha)

Teória hier (E-kniha)

Marián Goga

Teória hier je vedná disciplína, ktorá je súčasťou operačnej analýzy a jedným z odvetví aplikovanej matematiky. Značným prínosom bolo jej použitie v matematickej štatistike a lineárnom programovaní.
Zámerom tejto vysokoškolskej...

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra

Ing. Ingrid Veverková

Publikácia Ekonomické minimum hlavného kontrolóra v sebe spája cenný mix najdôležitejších poznatkov, praktických príkladov, návodov na správnu aplikáciu právnych predpisov, upozornení a odporúčaní, ktoré hlavní kontrolóri pri...

Správa a vymáhanie pohľadávok (E-kniha)

Správa a vymáhanie pohľadávok (E-kniha)

Mgr. Ing. Peter Daniel, PhD.

Odborná monografia „Správa a vymáhanie pohľadávok“ poskytuje komplexný prehľad o problematike súvisiacej s pohľadávkami a ich vymáhaním. Dôsledne prepája právne, ekonomické, daňové, finančno-analytické a psychologické témy...

Dane a účtovníctvo v praxi (Online)

Dane a účtovníctvo v praxi (Online)

Odborný mesačník plný informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd
Časopis je určený:

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
audítorom a daňovým poradcom,
ďalším záujemcom o túto problematiku.

Obsahom...

Dane a účtovníctvo v praxi (E-časopis)

Dane a účtovníctvo v praxi (E-časopis)

Odborný mesačník plný informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd
Časopis je určený:

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
audítorom a daňovým poradcom,
ďalším záujemcom o túto problematiku.

Obsahom...

Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie

Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie

Anna Neumannová

Predkladaná učebná pomôcka – súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z oblasti podniku a podnikania v podobe pracovného zošita – predstavuje súčasť základnej literatúry k...

KARIÉRA a predpoklady jej rozvoja

KARIÉRA a predpoklady jej rozvoja

Doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD.

Monografia je určená pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov škôl, vzdelávacích zariadení, odborníkov v oblasti plánovania kariéry, ako aj pre širokú verejnosť pri formulovaní predstavy o vlastnej kariére. Dielo neanalyzuje...

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov, 2. vydanie

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov, 2. vydanie

Edmund Horváth

Po úspešnom vypredaní prvého vydania publikácie Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov z roku 2010 Vám prinášame jej druhé vydanie, ktoré možno nazvať nielen prepracovaným, ale najmä doplneným, keďže oproti prvému vydaniu...

Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom, 2. upravené vydanie

Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom, 2. upravené vydanie

Zuzana Papulová, Jozef Papula

V druhom, upravenom vydaní úspešnej publikácie autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií , ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť...

Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike (E-kniha)

Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike (E-kniha)

Richard Farkaš

Publikácia sa zaoberá historickým vývojom právnych predpisov ku konsolidovanej účtovnej závierke, povinnosťou zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a jej zásadami zostavenia, vymedzením konsolidačného poľa a metódami...

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Jana Škvarková, Zuzana Šidlová

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ zrozumiteľným spôsobom približuje rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH vydané v rokoch 2011 a 2012, uverejnené v Zbierke rozhodnutí...

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty (E-kniha)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty (E-kniha)

Jana Škvarková, Zuzana Šidlová

Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ zrozumiteľným spôsobom približuje rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH vydané v rokoch 2011 a 2012, uverejnené v Zbierke rozhodnutí...