Knižné novinky

Konkurzné právo s vysvetlivkami (Lístkovnica)

Konkurzné právo s vysvetlivkami (Lístkovnica)

Branislav Pospíšil

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii spolu s podrobným výkladom jeho jednotlivých ustanovení, pričom poskytuje komplexné informácie a prehľad tak o konkurznom, ako aj...

Daňové teórie a ich využitie v praxi. daňová teória a politika II

Daňové teórie a ich využitie v praxi. daňová teória a politika II

Alena Zubaľová

Druhé, prepracované a doplnené vydanie sa snaží poukázať na možné riešenia existujúcich, pretrvávajúcich, ale aj nových problémov v oblasti zdanenia. Autori venujú pozornosť predovšetkým teóriám daňového presunu...

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS – praktikum (1. vyd.)

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS – praktikum (1. vyd.)

Zuzana Šuranová

Slovenská republika sa čím ďalej tým viac približuje v účtovníckej praxi podnikov k anglosaskému chápaniu poslania finančného účtovníctva a finančného spravodajstva, ktorého nástrojom sú práve štandardy IFRS. Tendencie vývoja...

Školská mediácia

Školská mediácia

Dušana Bieleszová

Formovanie tímu je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú znalosť podmienok školy, požiadaviek rodičov, poznania profesionálnych a osobných preferencií pedagógov ako aj znalosť potrieb širšieho prostredia vzdelávania. Učitelia...

Základy práva duševného vlastníctva

Základy práva duševného vlastníctva

Jarmila Lazíková

Publikácia „Základy práva duševného vlastníctva“ poskytuje pohľad na jednotlivé nehmotné statky, ktorým právo duševného vlastníctva poskytuje právnu ochranu. Hlavným cieľom publikácie je oboznámiť čitateľa so základnými...

Výber judikatúry k Obchodnému zákonníku

Výber judikatúry k Obchodnému zákonníku

Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veciach upravených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Netradičná forma spracovania relevantnej judikatúry k...

Osobnostný rozvoj riaditeľa školy – východiská a determinanty

Osobnostný rozvoj riaditeľa školy – východiská a determinanty

Mária Pisoňová

Cieľom publikácie je podrobnejšie rozpracovať východiská a determinanty osobnostného rozvoja riaditeľa školy vzhľadom na výsledky prezentovaného výskumu, ktorý je súčasťou monografie. Zdôrazňuje postulujúce oblasti riadenia...

Daň z pridanej hodnoty v príkladoch

Daň z pridanej hodnoty v príkladoch

Alica Orda Oravcová, Milan Vargan, Wolfgang Berger

Publikácia obsahuje praktické príklady, ktoré približujú základné princípy fungovania systému DPH nastaveného legislatívou Európskej únie, a to nielen smernicou Rady 2006/112/ES, vykonávacím nariadením k tejto smernici, ale aj...

Daň z pridanej hodnoty v príkladoch (E-kniha)

Daň z pridanej hodnoty v príkladoch (E-kniha)

Alica Orda Oravcová, Milan Vargan, Wolfgang Berger

Publikácia obsahuje praktické príklady, ktoré približujú základné princípy fungovania systému DPH nastaveného legislatívou Európskej únie, a to nielen smernicou Rady 2006/112/ES, vykonávacím nariadením k tejto smernici, ale aj...

Základy manažmentu, 2., prepracované a doplnené vydanie

Základy manažmentu, 2., prepracované a doplnené vydanie

Mikuláš Sedlák

Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku. Proces manažmentu chápe ako komplexný, viacdimenzionálny systém, čiže ako syntézu manažérskych funkcií,...

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 1. časť

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 1. časť

1. časť: Všeobecné ustanovenia Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky týkajúcich sa prvej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je prvou časťou výberu judikátov venovanej práve...

Zákonník práce s judikatúrou

Zákonník práce s judikatúrou

Znenie zákona č. 311/2001 Z. z. v aktuálnom znení k januáru 2012. Publikácia Zákonník práce s judikatúrou je spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci. Netradičné spracovanie spočíva v tom,...

DPH v praxi

DPH v praxi

Odborný mesačník, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.
Časopis je určený

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
daňovým...

Občiansky zákonník účinný od 1. 3. 2012

Občiansky zákonník účinný od 1. 3. 2012

Edícia „Aktuálne právne predpisy“ prináša ako svoju jedenástu publikáciu úplné znenie zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník. V úplnom znení Občianskeho zákonníka sú zapracované a zvýraznené zmeny, ktoré priniesol zákon...

Občiansky zákonník účinný od 1. 3. 2012 (E-kniha)

Občiansky zákonník účinný od 1. 3. 2012 (E-kniha)

Edícia „Aktuálne právne predpisy“ prináša ako svoju jedenástu publikáciu úplné znenie zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník. V úplnom znení Občianskeho zákonníka sú zapracované a zvýraznené zmeny, ktoré priniesol zákon...

Zákon o priestupkoch účinný od 1. 7. 2012

Zákon o priestupkoch účinný od 1. 7. 2012

Ďalšou publikáciou z edície „Aktuálne právne predpisy“ je zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch (v poradí 12. publikácia). Publikácia obsahuje úplné a aktuálne znenie zákona vrátane zmien, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla...

Zákon o priestupkoch účinný od 1. 7. 2012 (E-kniha)

Zákon o priestupkoch účinný od 1. 7. 2012 (E-kniha)

Ďalšou publikáciou z edície „Aktuálne právne predpisy“ je zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch (v poradí 12. publikácia). Publikácia obsahuje úplné a aktuálne znenie zákona vrátane zmien, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla...

Finančný slovník - výkladový

Finančný slovník - výkladový

Výkladový finančný slovník obsahujúci zhruba 3000 hesiel vychádza zo súčasných poznatkov hlavného prúdu teórie financií a z poznania ich používania v ekonomickej praxi vyspelých krajín. Pri každom hesle je uvedený anglický...

Translated Legislation (Lístkovnica)

Translated Legislation (Lístkovnica)

Nová publikácia obsahujúca úplné a aktuálne znenia nosných predpisov slovenského právneho poriadku profesionálne preložené do anglického jazyka.
Publikácia je určená širokej odbornej verejnosti (advokátom, sudcom, prokurátorom,...

E-JUSTICE - Ústavnoprávny pohľad

E-JUSTICE - Ústavnoprávny pohľad

Daniel Paľko, Branislav Fridrich

Publikácia sa ako jediná monografia na našom trhu venuje problematike elektronizácie súdnictva v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na jej ústavnoprávne aspekty. Cieľom publikácie je poukázať na možnosti a výhody zavádzania...