Knižné novinky

Základy marketingu

Základy marketingu

Gabriela Bartáková, Viera Cibáková

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na základné marketingové činnosti, ktoré musia súčasné podniky v podmienkach narastajúceho konkurenčného prostredia, procesov globalizácie, rozvoja informačných technológií a rastúcich...

Štatistické riadenie kvality

Štatistické riadenie kvality

Ľubica Hrnčiarová, Milan Terek

Autori podávajú nielen prehľad metód a nástrojov štatistického riadenia kvality, ale aj základy ich aplikácie vo výrobnej i nevýrobnej sfére, čo vhodne ilustrujú riešenými príkladmi. Značná časť publikácie je venovaná...

Makroekonómia - testy, otázky a príklady

Makroekonómia - testy, otázky a príklady

Vladimír Gonda

Študijné texty zahŕňajú všetky témy prednášok i seminárov z predmetu makroekonómia. Pri každej téme sú uvedené tézy, literatúra, kľúčové pojmy, testové otázky, teoretické otázky na uvažovanie a diskusiu, príklady na...

Podnikové hospodárstvo

Podnikové hospodárstvo

Mikuláš Sedlák

Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy...

Verejné financie

Verejné financie

Rudolf Sivák

Knižný trh obohacuje nová, originálna téma z pera pôvodných autorov, skúsených vysokoškolských pedagógov, ktorí prezentujú teoretické i praktické poznatky z oblasti verejných financií. Vychádzajú pritom z miesta a úloh...

Finančná analýza podniku + CD

Finančná analýza podniku + CD

Miroslava Rajčániová, Peter Király, Rastislav Kotulič

Druhé, prepracované a doplnené vydanie

 
Finančná analýza predstavuje významnú súčasť podnikového riadenia. Zaujíma kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného a predvídaní budúceho vývoja, a to nielen firmy, ale aj celého...

Analýza rozhodovania

Analýza rozhodovania

Milan Terek

Autor tejto v slovenskej ekonomickej literatúre ojedinelej publikácie, ktorá je výsledkom dlhoročného výskumu, podáva základný prehľad o princípoch a metódach analýzy rozhodovania. Od úvodnej časti, v ktorej načrtáva problémy...

Manažment finančných rizík podniku + CD

Manažment finančných rizík podniku + CD

Peter Markovič

Monografia renomovaného autorského kolektívu vznikla ako výstup riešenia viacerých úloh, najmä však úlohy „Finančné a ekonomické aspekty podnikania slovenských podnikov po vstupe do Európskej únie“. Autori najskôr uvádzajú...

Peňažné prostriedky v účtovníctve podnikateľov

Peňažné prostriedky v účtovníctve podnikateľov

Zuzana Juhászová

Na vykonávanie podnikateľskej činnosti je potrebný nielen dobrý nápad, ale aj dostatok peňažných prostriedkov. Z publikácie sa čitateľ dozvie, čo všetko je súčasťou peňažných prostriedkov, ako sa oceňujú, ako sa o nich...

Finančné investovanie – Teórie a aplikácie

Finančné investovanie – Teórie a aplikácie

Vladimír Mlynarovič

Autor diela – dlhoročný vysokoškolský učiteľ s rozsiahlou publikačnou činnosťou – si okrem výkladu najnovších teoretických poznatkov z oblasti finančného investovania kladie za cieľ ich transformáciu do modelov rozhodovacích...

Priamy marketing

Priamy marketing

Helena Nízka

Marketing ako osobitný prístup k hľadaniu optimálnych efektov na fungujúcom trhu, kde nie výroba, ale predaj a tržby sú meradlom hodnotenia činnosti podniku, je komplexom činností potrebných na zachovanie žiaducej rovnováhy medzi...

Medzinárodné financie

Medzinárodné financie

Anežka Jankovská

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie Publikáciu si môžete zakúpiť vo vydavateľstve ELITA. Na knižný trh na Slovensku sa dostala vskutku ojedinelá publikácia venovaná ucelenému pohľadu na rozhodujúce javy, procesy a smery...

Účtovná závierka obchodných spoločností v SR 2009

Účtovná závierka obchodných spoločností v SR 2009

Richard Farkaš

K zákonu č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a zaviedol povinnosť pre vybrané účtovné jednotky zostavovať účtovnú zavierku podľa IAS/IFRS, vydalo MF SR nižšie právne normy – opatrenia. Jedným...

Štvorjazyčný slovník ekonomických pojmov pre stredné školy

Štvorjazyčný slovník ekonomických pojmov pre stredné školy

Jolana Šabíková

V súčasnosti, keď sa vyučovaniu cudzích jazykov prikladá veľký význam, prichádza učiteľom i študentom na stredných školách na pomoc nový slovník ekonomických pojmov. Na 355 stranách čitateľ nájde 3 233 hesiel v slovenskom,...

Japonská ekonomika včera a dnes

Japonská ekonomika včera a dnes

Prof. Ing. Mikuláš Sedlák CSc.

Autor vo svojej novej knihe precízne vystihol všetko podstatné, čo umožnilo Japonsku dosiahnuť vrchol ekonomického rastu, ako aj to, čo sa koncom minulého storočia stalo zábranou úspešného riešenia nových úloh hospodárskeho rozvoja...

Matematika 2

Matematika 2

Katarína Sakálová, Jozef Fecenko

Publikáciu si môžete zakúpiť vo vydavateľstve ELITA. Učebný text druhého dielu je venovaný problematike funkcií viac premenných a lineárnej algebre, ktorú ekonómovia pokladajú za najdôležitejšiu zo všetkých matematických...

Ohodnocovanie finančných nástrojov

Ohodnocovanie finančných nástrojov

Peter Markovič

Publikácia obsahuje návrhy na implementáciu finančných nástrojov, metódy a formy ich oceňovania z hľadiska aproximácie slovenského účtovníctva Medzinárodným účtovným štandardom. Je orientovaná najmä na konkrétne výstupy pre...

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov

Milan Kubica, Peter Kardoš, Miroslav Jakubec

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných ukážok konkrétnych postupov ohodnocovania.Je...

Cenné papiere a podiely v účtovníctve podnikateľov

Cenné papiere a podiely v účtovníctve podnikateľov

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

Cenné papiere a podiely sú špecifickou oblasťou účtovníctva podnikateľských účtovných jednotiek, ktorá nebola doteraz komplexne spracovaná. V jednotlivých kapitolách sa teoreticky i na praktických riešených príkladoch venuje...

Kvantitatívny manažment

Kvantitatívny manažment

Marián Goga

Publikácia je určená predovšetkým tej čitateľskej verejnosti, ktorá si chce osvojiť základné problémy ekonomického rozhodovania, a najmä kvantitatívnu stránku, teda predovšetkým študentom na vysokých školách ekonomického...