Knižné novinky

Princípy európskeho zmluvného práva

Princípy európskeho zmluvného práva

Princípy európskeho zmluvného práva vypracovala Komisia pre európske zmluvné právo pod vedením dánskeho profesora Oleho Landu. Slovenský preklad vychádza z originálnych anglických verzií Lando, O. - Beale, H. (edts.): Principles of...

Stručný prehľad dejín ekonomických teórií

Stručný prehľad dejín ekonomických teórií

Ján Lisý

V záujme efektívneho zvládnutia zložitých problémov ekonómie je potrebné oboznámiť sa s tým, akým vývojom prešlo ekonomické myslenie a ktoré smery a autori najvýznamnejšie ovplyvnili obsah a charakter súčasnej ekonómie....

Elektronické podnikanie v doprave a logistike

Elektronické podnikanie v doprave a logistike

Iveta Kubasáková, Radovan Madleňák, Bibiána Buková

Publikácia sa venuje prezentácii elektronického podnikania ako významného nástroja ďalšieho rozvoja logistických/dopravných podnikov. Komplexne sa zaoberá problematikou elektronického podnikania, od histórie cez jeho vývoj, technické...

Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS

Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS

Jitka Meluchová

Publikácia oboznamuje s pravidlami účtovania, oceňovania, vykazovania a zverejňovania výsledkov v účtovnej závierke poisťovní podľa IFRS. Je zameraná na špecifické oblasti poisťovníctva, ako sú poistné a investičné zmluvy,...

Účtovníctvo A – učebný text

Účtovníctvo A – učebný text

Martina Mateášová, Katarína Máziková, Dagmar Boušková

Publikácia poskytuje základné teoretické vedomosti z podvojného účtovníctva pre podnikateľov, ktorých zvládnutie je základom pre ďalšie štúdium účtovníctva. V 13 kapitolách sa rozoberá vývoj a právna úprava účtovníctva,...

Byty a nebytové priestory s judikatúrou

Byty a nebytové priestory s judikatúrou

Tretie, prepracované a doplnené vydanie Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Publikácia z edície IUSTITIA je spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci....

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

JUDr. Edmund Horváth

Ďalšia publikácia z edície judikatúr vydavateľstva IURA EDITION prináša komplexný pohľad na judikatúru slovenských a českých súdov týkajúcu sa zabezpečovacích právnych inštitútov. Do záväzkových vzťahov vstupujú ich...

Peňažné a kapitálové trhy – zbierka príkladov

Peňažné a kapitálové trhy – zbierka príkladov

Božena Chovancová, Viera Malacká

Jednotlivé kapitoly predkladanej publikácie sú vypracované v súlade s učebnicou Chovancová, B. a kolektív: Finančný trh − nástroje, transakcie, inštitúcie, ktorá je hlavnou študijnou literatúrou na predmet Peňažné a kapitálové...

Občiansky súdny poriadok s judikatúrou

Občiansky súdny poriadok s judikatúrou

Edícia IUSTITIA

Štvrté, prepracované a doplnené vydanie Znenie zákona č. 99/1963 Zb. Publikácia Občiansky súdny poriadok s judikatúrou spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci je prvou z viacerých...

Finančná matematika v exceli

Finančná matematika v exceli

Vladimír Huťka, František Peller

Piate, prepracované a doplnené vydanie Publikácia obsahuje štyri základné časti finančnej matematiky: úrokovanie, rentový počet, umorovací počet a finančné toky, ktoré nachádzajú uplatnenie vo všetkých oblastiach ekonomickej...

Občianske právo s vysvetlivkami + Judikatúra, 1. až 6. zväzok (Lístkovnica)

Občianske právo s vysvetlivkami + Judikatúra, 1. až 6. zväzok (Lístkovnica)

Karol Plank

Publikácia obsahuje úplné znenia základných, vykonávacích i súvisiacich predpisov z odvetvia občianskeho hmotného práva a občianskeho procesného práva. Základné právne predpisy obsahujú podrobné vysvetlivky k jednotlivým...

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - učebnica

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - učebnica

Oľga Ďuricová, Amália Spitzová, Rudolf Šlosár

Siedme, prepracované a doplnené vydanie Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu pre 2. ročník. Vysvetľuje účtovanie rôznych špecifických účtovných prípadov súvisiacich s jednotlivými oblasťami činnosti podnikateľských...

Medzinárodné finančné centrá - Zmeny v globálnej finančnej architektúre

Medzinárodné finančné centrá - Zmeny v globálnej finančnej architektúre

Božena Chovancová, Jana Kotlebová

Cieľom monografie je predovšetkým poukázať na faktory, ktoré ovplyvnili tvorbu a fungovanie medzinárodných finančných centier, a analyzovať pozitívne a negatívne stránky tohto procesu, ktoré by v budúcnosti mohli mať kľúčovú...

Nákladový controlling

Nákladový controlling

Alžbeta Foltínová

Vysokoškolská učebnica Nákladový controlling je výsledkom niekoľkoročnej výskumnej a pedagogickej činnosti jej autorov a ich spolupráce s hospodárskou praxou. Obsahuje komplexný pohľad na problematiku nákladov a súvisiaci súbor...

Input-output analýza

Input-output analýza

Marián Goga

Analýza medziodvetvových vzťahov sa v súčasnosti úspešne aplikuje takmer vo všetkých hospodársky vyspelých štátoch, ale aj v mnohých menej rozvinutých krajinách. Obsahom publikácie sú dva základné prístupy: štruktúrny -...

Účtovníctvo bánk

Účtovníctvo bánk

Mária Schwarzová

Publikácia pomôže čitateľom objasniť účtovné zobrazenie obchodných a prevádzkových operácií a transakcií banky v priebehu účtovného obdobia. Obsahuje vybrané postupy účtovania zamerané na operácie komerčných bánk. Ide o...

Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov po vstupe Slovenskej republiky  do eurozóny

Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny

Anna Šlosárová, Rudolf Šlosár

Publikácia vychádza z najnovších poznatkov o účtovníctve v podnikateľskej účtovnej jednotke pôsobiacej v prostredí trhovej ekonomiky. Je určená záujemcom o získanie komplexných vedomostí z podvojného účtovníctva pre...

Mimoriadne účtovné závierky

Mimoriadne účtovné závierky

Renáta Silná, Anna Šlosárová

V súčasnosti prebiehajúcom procese reštrukturalizácií v rozvinutých ekonomických systémoch zohrávajú fúzie a akvizície významnú úlohu. V publikácii sa rieši problematika zostavovania mimoriadnych účtovných závierok pri...

Matematika pre manažérov – zbierka príkladov

Matematika pre manažérov – zbierka príkladov

Eva Kalinová

MATEMATIKA PRE MANAŽÉROV – zbierka príkladov Úlohy svojím obsahom tvoria základ pre postupné osvojovanie si metód riešenia a svojím usporiadaním tvoria logickú postupnosť a gradáciu. Slovné úlohy sú orientované na problémy z...

Stručný slovník ekonomických termínov

Stručný slovník ekonomických termínov

Milada Pauleová

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník ekonomických termínov obsahuje základnú všeobecnú ekonomickú terminológiu, slovné spojenia a mnohé názvy medzinárodných ekonomických organizácií v každom východiskovom jazyku...