Knižné novinky

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov

Milan Kubica, Peter Kardoš, Miroslav Jakubec

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných ukážok konkrétnych postupov ohodnocovania.Je...

Cenné papiere a podiely v účtovníctve podnikateľov

Cenné papiere a podiely v účtovníctve podnikateľov

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

Cenné papiere a podiely sú špecifickou oblasťou účtovníctva podnikateľských účtovných jednotiek, ktorá nebola doteraz komplexne spracovaná. V jednotlivých kapitolách sa teoreticky i na praktických riešených príkladoch venuje...

Kvantitatívny manažment

Kvantitatívny manažment

Marián Goga

Publikácia je určená predovšetkým tej čitateľskej verejnosti, ktorá si chce osvojiť základné problémy ekonomického rozhodovania, a najmä kvantitatívnu stránku, teda predovšetkým študentom na vysokých školách ekonomického...

Riešenie príkladov z matematiky

Riešenie príkladov z matematiky

Ján Kováčik

Publikácia obsahuje riešenia 1 270 príkladov na maturitné skúšky a na prijímacie pohovory na vysoké školy ekonomického a technického smeru. Zadania príkladov sú v súlade s požiadavkami jednotlivých vysokých škôl. Uchádzač má k...

Matematika 3

Matematika 3

Jozef Fecenko, Ľudovít Pinda, František Peller

Publikáciu si môžete zakúpiť vo vydavateľstve ELITA. Predmetom tretieho dielu vysokoškolskej učebnice je dvojný a trojný integrál, diferenciálne rovnice (vrátane niektorých výsledkov, čo doteraz neboli na Slovensku publikované,...

Finančné inžinierstvo

Finančné inžinierstvo

Peter Markovič, Karol Vlachynský

Originálne dielo, ktorého autori komplexne prezentujú problematiku finančného inžinierstva ako modernú vednú disciplínu. Jadrom publikácie je oceňovanie základných finančných derivátov – forwardov, futures kontraktov, opčných...

Finančné inžinierstvo – zbierka príkladov

Finančné inžinierstvo – zbierka príkladov

Peter Markovič

Zbierka príkladov predstavuje doplnok k teoretickým východiskám prezentovaným v publikácii Finančné inžinierstvo. Aplikáciou získaných poznatkov na konkrétnych príkladoch si čitateľ prehlbuje vedomosti v oblasti ohodnocovania...

Kolektívne investovanie – podielové a penzijné fondy

Kolektívne investovanie – podielové a penzijné fondy

Vladimír Bačišin, Božena Chovancová

Publikácia je prvým knižným spracovaním témy kolektívneho investovania na Slovensku. Prvé kapitoly sú venované vysvetleniu základných teoretických pojmov a poznatkov súvisiacich s danou problematikou (teórie portfólia, modely...

Kvantitatívne metódy finančných operácií

Kvantitatívne metódy finančných operácií

Jaroslav Skřivánek, Valéria Skřivánková

Vysokoškolská učebnica stručne prezentuje použitie niektorých matematických metód pri finančnom hodnotení a rozhodovaní. Podáva historický prehľad vzniku a rozvoja finančných trhov a vymedzuje základné pojmy súvisiace s...

Makroekonómia - testy na CD ROM-e

Obsahom CD s názvom Makroekonómia – testy od autorského kolektívu pod vedením Vladimíra Gondu je 18 testov, ktoré sa viažu na jednotlivé témy prednášok a seminárov z predmetu Makroekonómia. Obsahovo vychádzajú zo série deviatich...

Oligopoly a regulované monopoly

Oligopoly a regulované monopoly

Eleonora Fendeková

Autorka vo svojom diele prezentuje mikroekonomickú analýzu trhovej štruktúry oligopolu. V kompaktnej podobe sprístupňuje základné poznatky o produkčnej analýze, o modelovaní trhu dokonalej konkurencie, trhu monopolov, trhu oligopolov, ako...

Premýšľajte s(n)ami!

Premýšľajte s(n)ami!

Marián Goga

Kniha je plná úloh, ktorých cieľom je prinútiť čitateľa logicky uvažovať a ustavične rozvíjať a zdokonaľovať také vlastnosti, akými sú dôvtip, pohotovosť, schopnosť porovnávať veci a javy, pozornosť a sústredenosť. Obsahuje...

Účtovníctvo.Nadobúdanie zručností z podvojného účtovníctva.

Účtovníctvo.Nadobúdanie zručností z podvojného účtovníctva.

Katarína Máziková

Cieľom predkladanej publikácie je zachytiť a premietnuť do príkladov zmeny, ktoré nastali v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov po schválení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Publikácia je...

Kariérny diplomat

Kariérny diplomat

Juraj Králik

Popredný slovenský kariérny diplomat napísal na slovenské pomery ojedinelú prácu. Jeho rozsiahla monografia poskytuje zaujímavý pohľad na dejiny diplomacie od tých najranejších čias až po súčasnosť. Značný priestor autor...

Controlling hotela a reštaurácie

Controlling hotela a reštaurácie

Katarína Valenteová, Gustáv Sládek

Publikácia s témou výsostne aktuálnou pre podniky cestovného ruchu, ktoré sa potrebujú prezentovať ako konkurencieschopné, ekonomicky životaschopné subjekty tak na domácom, ako aj zahraničnom trhu služieb cestovného ruchu. Cieľom...

Medzinárodný finančný manažment a zbierka príkladov

Medzinárodný finančný manažment a zbierka príkladov

Anna Polednáková

Autorský kolektív vysokoškolskej učebnice sústredil pozornosť na jeden z kľúčových faktorov úspešnosti súčasných podnikov – na manažment medzinárodných finančných vzťahov. Po stručnom teoretickom náčrte globálneho...

Globalistika. Poznávanie problémov súčasného sveta

Globalistika. Poznávanie problémov súčasného sveta

Koloman Ivanička

Autor – výrazná vedecká osobnosť – svojou publikáciou razantným spôsobom vstupuje do pôvodnej spoločenskovednej tvorby nielen voľbou výsostne aktuálnej témy, ale najmä mnohoaspektovosťou prístupu k problematike globalizácie a...

Štatistika pre ekonómov - zbierka príkladov B

Štatistika pre ekonómov - zbierka príkladov B

Viera Pacáková

Publikáciu si môžete zakúpiť vo vydavateľstve ELITA. Táto zbierka príkladov je určená pre študentov Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave a v prípade záujmu aj pre študentov iných vysokých škôl ekonomického zamerania....

Finančný manažment

Finančný manažment

Jozef Kráľovič, Karol Vlachynský

Tretie, prepracované a doplnené vydanie Publikácia predstavuje komplexnú problematiku finančného manažmentu – od jeho obsahu a úloh cez pôsobenie ekonomického okolia, finančnú analýzu vnútorných faktorov a finančné plánovanie až...

Stredoškolská matematika v príkladoch (lístkovnica) (Lístkovnica)

Stredoškolská matematika v príkladoch (lístkovnica) (Lístkovnica)

Ján Kováčik

Publikácia obsahuje 1 300 riešených príkladov zodpovedajúcich štandardom stredoškolského učiva z matematiky. Riešenia príkladov sa uvádzajú v plnom rozsahu a sú doplnené najnevyhnutnejšími komentármi. Publikácia je prispôsobená...