Knižné novinky

Analýza a prognóza vo financiách

Analýza a prognóza vo financiách

Pavol Ochotnický

Učebnica demonštruje prepojenie ekonomickej teórie a finančnej teórie s empirickou ekonómiou, a to pomocou vybraných modelov a zvolených príkladov. Ide najmä o ilustráciu väzby teoretických poznatkov z oblasti financií,...

Medzinárodné podnikanie z makroekonomického pohľadu

Medzinárodné podnikanie z makroekonomického pohľadu

Daniela Marcinčáková

Publikácia sa zameriava na charakteristiku oblastí, ktoré determinujú podnikateľskú činnosť na medzinárodných trhoch. Jej úlohou je priblížiť a vysvetliť princípy fungovania podnikateľskej činnosti v medzinárodnom prostredí z...

Správny poriadok – komentár (Lístkovnica)

Správny poriadok – komentár (Lístkovnica)

Jozef Sobihard

Publikácia obsahuje podrobný komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na najnovšie teoretické poznatky na tomto úseku. Sú v nej však...

Občiansky zákonník. Stručný komentár

Občiansky zákonník. Stručný komentár

Peter Vojčík

  Tretie, prepracované a doplnené vydanie Komentár poskytuje nielen výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka, ale pomáha čitateľovi aj pri orientácii v nových inštitútoch občianskeho, resp. súkromného práva vôbec....

Praktické prípady z práva duševného vlastníctva

Praktické prípady z práva duševného vlastníctva

J. Zámožík, A. Škreko, M. Návrat, z. Adamová

Druhé, prepracované a doplnené údajeCvičebnica z predmetu právo duševného vlastníctva je na Slovensku ojedinelá a prvá svojho druhu. V prostredí slovenského právnického vzdelávania nemá dosiaľ obdobu. Cvičebnica pozostáva z...

Audit marketingu a cien

Audit marketingu a cien

Zoltán Rózsa, Michal Oláh

Druhé vydaniePublikácia sa zaoberá možnými spôsobmi praktického uplatnenia auditu marketingu vo firmách, etikou v profesii audítora všeobecne a audítora marketingu osobitne, auditom a hodnotením výkonnosti marketingových funkcií a...

Zo súdnej praxe

Zo súdnej praxe

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR
ZO SÚDNEJ PRAXE už osemnásť rokov sprevádza svojich čitateľov realizáciou zákonov a predpisov z občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva v...

Dane a účtovníctvo v praxi

Dane a účtovníctvo v praxi

Odborný mesačník plný informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd
Časopis je určený:

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
audítorom a daňovým poradcom,
ďalším záujemcom o túto problematiku.

Obsahom...

Zákon o cestnej premávke od 1. 7. 2012

Zákon o cestnej premávke od 1. 7. 2012

V rámci edície „Aktuálne právne predpisy“ tentokrát prinášame zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení účinnom od 1. júla 2012 spolu s vykonávacou vyhláškou č. 9/2009 Z. z. Tento zákon obsahuje základné pravidlá...

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii  účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Úplným znením zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii reagujeme na legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2012. Prijatá novela mení v súčasnosti účinný zákon v podstatných bodoch,...

Kriminológia

Kriminológia

Kvieton Holcr

Publikácia predkladá ucelený výklad základných problémov kriminológie ako vedného odboru a študijného predmetu vchádzajúceho do mnohých vysokoškolských spoločenskovedných študijných programov. Na jej vypracovaní sa podieľali...

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 2. časť Vecné práva

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 2. časť Vecné práva

2. časť: Vecné práva Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú druhej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§§ 123 – 151v) nazvanej „Vecné práva“. Publikácia...

Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Edmund Horváth

V tejto publikácii, ktorá je druhou z edície judikatúr nášho vydavateľstva sme sa zamerali na aktuálnu judikatúru slovenských aj českých súdov vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Samozrejme, z dôvodu zmien v...

Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva

Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva

Dagmar Lantajová

Študijnú pomôcku vypracoval kolektív autorov z Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou reaguje na napĺňanie cieľov určených Lisabonskou stratégiou vo vzťahu k...

Základy obchodného práva, 1. časť

Základy obchodného práva, 1. časť

O. Ovečková, L. Žitňanská

Vysokoškolská učebnica, ktorej prvý zväzok predkladáme odbornej i širšej verejnosti, podáva systematický výklad teoretických základov obchodného práva ako samostatného právneho odvetvia a základný rozbor platnej právnej úpravy...

Rímske reálie pre právnikov

Rímske reálie pre právnikov

Jarmila Vaňková

Druhé prepracované vydanie Druhé, prepracované a doplnené vydanie monografie reaguje na podnety čitateľov, predovšetkým študentov práva týkajúce sa prvého vydania. Keďže za znalosť práva (iurisprudentia) Rimania označili...

Exekučný poriadok - komentár (Lístkovnica)

Exekučný poriadok - komentár (Lístkovnica)

Ján Mazák

Tretie prepracované vydanie Komentár k Exekučnému poriadku je systematickým a komplexným spracovaním normatívneho obsahu novej právnej úpravy exekúcií, ktorá bola do účinnosti zákona č. 233/1995 Z. z. upravená v Občianskom súdnom...

Justiniánske inštitúcie – Corpus iuris civilis

Justiniánske inštitúcie – Corpus iuris civilis

preložil Peter Blaho

Justiniánske právo, reprezentované Inštitúciami cisára Justiniána, ako posledný stupeň vývoja rímskeho práva má k súčasnému súkromnému právu bližšie ako napríklad predchádzajúce klasické právo. To je jeden z dôvodov, pre...

Teória kriminalistiky

Teória kriminalistiky

Ivan Šimovček

V publikácii sa rozoberajú vybrané teoreticko-metodologické otázky kriminalistickej vedy, najmä vymedzenie jej pojmu, predmetu a systému, miesto kriminalistiky v systéme vied, psychologická, sociálna a pedagogická dimenzia kriminalistiky,...

Rímske právo

Rímske právo

Peter Blaho, Karol Rebro

Štvrté, prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice z pera najvýznamnejších slovenských právnych romanistov. Obsahuje základný prehľad rímskeho práva a jeho systému, ktorý nám zanechali klasickí rímski právnici. Zachytáva...