Knižné novinky

Zmluvná pokuta

Zmluvná pokuta

Druhé, prepracované a doplnené vydanie Publikácia sa zaoberá zmluvnou pokutou, ktorá je ako zabezpečovací inštitút veľmi frekventovaný v zmluvách súkromného práva. Ide o druhé, prepracované a doplnené vydanie a dielo, ktoré...

Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor – IPSAS

Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor – IPSAS

Marianna Kršeková

Monografia je svojím obsahom zameraná na vymedzenie inštitúcií pôsobiacich v oblasti účtovníctva verejného sektora a základných dokumentov, na charakterizovanie procesu tvorby, prijímania a vydávania Medzinárodných účtovných...

Ekonómia a životné prostredie

Ekonómia a životné prostredie

Eva Romančíková

Problematika životného prostredia je v súčasnosti predmetom výskumu viacerých vedeckých disciplín. Vedci z celého sveta vyslovujú vážne varovania, volajúc po zmene prístupov k prírode, jej ochrane a zachovaniu. Ekonomická veda...

REFLEXIA školského manažmentu a  vzdelávania  školských manažérov v našej odbornej literatúre

REFLEXIA školského manažmentu a  vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre

Zdeněk Obdržálek

Publikácia je orientovaná na posúdenie monografií a článkov zo školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov – riaditeľov škôl. Jej cieľom je nielen prispieť k hlbšiemu prieniku do podstaty školského manažmentu...

Ekonomická dynamika

Ekonomická dynamika

Marián Goga

Ekonomická dynamika je výrazným fenoménom, ktorý sa stal súčasťou mnohých ekonomických analýz skúmajúcich chod ekonomiky ako celku či jednotlivých procesov pomocou modelovania zmien systému.Cieľom monografie je zrozumiteľným...

Modely spotrebiteľského správania sociálnych tried pri tvorbe marketingovej stratégie

Modely spotrebiteľského správania sociálnych tried pri tvorbe marketingovej stratégie

Petrovičová, Janka Táborecká

Hlavným cieľom publikácie je navrhnúť modely spotrebiteľského správania sociálnych tried tak, aby mohli byť využiteľné pri tvorbe marketingovej stratégie podniku. Zameriava sa na identifikáciu sociálnych tried v rámci sociálnej...

Prejudiciálna otázka v európskom práve

Prejudiciálna otázka v európskom práve

Caroline Naômé

(Predhovor, preložil a aktualizoval Ján Mazák) Čitateľsky mimoriadne úspešná publikácia „Prejudiciálna otázka v európskom práve – praktický sprievodca", vydaná vydavateľstvom Larcier v roku 2010 od po francúzsky píšucej...

Podnikateľské riziko

Podnikateľské riziko

Nora Grisáková, Daniela Rybárová

Publikácia sa venuje podstate a významu rizika v podnikateľskej činnosti, rozdeleniu rizika podľa jeho charakteru, spôsobu zaobchádzania a možnosti vplyvu, analýze postupnosti krokov riadenia rizika. Takisto sa zaoberá filozofiou,...

Základy obchodného práva, 2. časť

Základy obchodného práva, 2. časť

Lucia Žitňanská

Druhý zväzok vysokoškolskej učebnice obchodného práva nadväzuje na prvý zväzok, v ktorom sú vymedzené základné pojmy obchodného práva.V druhom zväzku učebnice Obchodného práva je obsiahnutý výklad záväzkového práva. Člení...

Nákup a predaj – základné obchodné funkcie výrobného podniku

Nákup a predaj – základné obchodné funkcie výrobného podniku

Jaroslav Kita

Publikácia si kladie za cieľ prispieť k poznaniu nákupu a predaja ako základných obchodných funkcií podnikov na trhu výrobnej sféry, k poznaniu ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu podstatných určení koncepcií nákupu a predaja, k...

Prehľad peňažných tokov  - Statement of Cash Flows

Prehľad peňažných tokov - Statement of Cash Flows

Anna Šlosárová

Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, v znení účinnom od 1. januára 2011. Zložitosť...

Dejiny politickej a právnej filozofie

Dejiny politickej a právnej filozofie

Alexandra Krsková

Publikácia systematicky a zrozumiteľne sprostredkúva poznatky o základných smeroch uvažovania o štáte a práve v európskej histórii. Autorku k nej priviedlo úsilie lepšie pochopiť duchovnú dimenziu európskej integrácie, hodnoty,...

Riešené príklady z podvojného účtovníctva – praktikum

Riešené príklady z podvojného účtovníctva – praktikum

Amália Spitzová

Užitočná cvičebnica pre maturantov a všetkých, ktorí študujú na školách ekonomického zamerania. Slúži ako praktikum, do ktorého sa priamo píšu riešenia jednotlivých úloh z oblasti účtovania dlhodobého nehmotného a hmotného...

Nová paradigma znalostného manažmentu

Nová paradigma znalostného manažmentu

Dagmar Kokavcová

Znalosti sa stávajú základom rastu bohatstva. Keďže sa trh dynamicky mení, rastie počet nových technológií, rýchlejšie pribúdajú konkurenti, výrobky zastarávajú prakticky „cez noc", úspešnými sa stávajú tie organizácie,...

Bezpečnosť práce v praxi

Bezpečnosť práce v praxi

Odborný mesačník pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Časopis je určený:

bezpečnostným technikom
autorizovaným bezpečnostným technikom
konateľom spoločností
vedúcim zamestnancov
zástupcom zamestnancov pre...

Regionálna ekonomika a rozvoj

Regionálna ekonomika a rozvoj

Eva Výrostová

Publikácia sa zaoberá problematikou regionálnej mikroekonómie (lokalizácia ekonomických subjektov v priestore, urbanistická ekonómia), regionálnej makroekonómie (regionálne disparity a ich meranie, teórie regionálneho rozvoja) a...

Algoritmická gramatika – TO BE

Algoritmická gramatika – TO BE

PhDr. Blažena Schenková

Uvedená tabuľka autorky PhDr. Blaženy Schenkovej je výstupom algoritmickej gramatiky, ktorej publikovanie naznačuje úplne nový smer vo vyučovaní nematerinských jazykov. Tabuľka je rozčlenená na farebné polia, v ktorých je vyjadrená...

Algoritmická gramatika – Lexikálne slovesá

Algoritmická gramatika – Lexikálne slovesá

PhDr. Blažena Schenková

Uvedená tabuľka autorky PhDr. Blaženy Schenkovej je výstupom algoritmickej gramatiky, ktorej publikovanie naznačuje úplne nový smer vo vyučovaní nematerinských jazykov. Tabuľka je rozčlenená na farebné polia, v ktorých je vyjadrená...

Zmeny vlastníckych transakcií v obchodných spoločnostiach z pohľadu účtovníctva

Zmeny vlastníckych transakcií v obchodných spoločnostiach z pohľadu účtovníctva

Katarína Máziková

Nosnými témami publikácie sú charakteristika obchodných spoločností, osobitosti účtovania v obchodných spoločnostiach, vlastnícke transakcie a zmeny vlastníckych transakcií a cezhraničné vlastnícke transakcie – európska...

Regionálna ekonómia a politika

Regionálna ekonómia a politika

Jozef Tvrdoň, Štefan Rehák, Milan Buček

Po desaťročí používania zahraničných učebníc, v ktorých, samozrejme, absentovali slovenské regionálne problémy a slovenská regionálna politika, prináša autorský kolektív z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja EU v...